| Print |

Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 10 грудня 2003 року N 560

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 грудня 2003 р. за N 1210/8531

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

 

рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

від 13 квітня 2005 року N 157,

 

від 30 серпня 2005 року N 451,

 

від 31 жовтня 2006 року N 1180,

від 27 липня 2009 року N 833

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та положень Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

2. Виконавчому секретарю М. Каскевичу забезпечити:

- державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

- опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчого секретаря М. Каскевича.

 

Т. в. о. Голови Комісії

С. Бірюк


 

Протокол засідання Комісії
від 10 грудня 2003 р. N 53


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 грудня 2003 р. N 560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2003 р. за N 1210/8531


Положення
про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

(назва положення у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та встановлює вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди), що перебувають в їх управлінні.

Дія цього Положення поширюється на осіб, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, або професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Особи).

(преамбула у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

1. Загальні положення

1.1. Вимоги до Осіб щодо складу та структури активів пенсійного фонду, активами якого вони управляють, визначаються інвестиційною декларацією цього пенсійного фонду, розробленою і затвердженою радою фонду та доведеною до Осіб, та цим Положенням.

1.2. Вимоги до Осіб щодо структури активів пенсійних фондів, активами яких вони управляють, застосовуються через 18 місяців після реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи. За письмовим зверненням Осіб за дорученням ради фонду цей термін може бути подовжений за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(розділ 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2005 р. N 157,
від 30.08.2005 р. N 451,
у редакції рішень Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180,
від 27.07.2009 р. N 833)

2. Загальні вимоги до Осіб щодо складу активів пенсійних фондів

(назва розділу 2 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

2.1. До складу активів пенсійного фонду належать:

1) активи в грошових коштах, у тому числі в іноземній валюті;

2) активи в цінних паперах;

3) інші активи згідно із законодавством.

2.2. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:

1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

2) акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на організаторах торгівлі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством);

(підпункт 2 пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

3) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до інвестиційного рейтингу цих цінних паперів та визначення рейтингових компаній здійснюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до підпункту 3 цього пункту;

5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, інвестиційний рейтинг цих цінних паперів визначається відповідно до підпункту 3 цього пункту.

2.3. До пенсійних активів пенсійного фонду в цінних паперах не можуть належати:

1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків, передбачених пунктом 3.2 цього Положення), аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного фонду (крім випадків, передбачених пунктом 3.2 цього Положення);

2) цінні папери, які не пройшли лістинг організатора торгівлі, які зареєстровані у встановленому порядку (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами);

(підпункт 2 пункту 2.3 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

4) векселі;

5) похідні цінні папери.

2.4. Пенсійні активи пенсійного фонду не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству.

2.5. Обчислення, визначення та облік чистої вартості активів пенсійного фонду здійснюються адміністратором та особою, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, за методикою та у порядку, визначеними Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

2.6. У разі купівлі-продажу цінних паперів такі операції відображаються в обліку пенсійного фонду на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції.

2.7. Для формування активів пенсійних фондів особа може придбавати валюту через установи, які мають відповідну ліцензію.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

3. Загальні обмеження діяльності Осіб щодо дотримання структури активів пенсійних фондів

(назва розділу 3 у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

3.1. Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана дотримуватись загальних обмежень щодо структури активів пенсійного фонду та не має права:

(абзац перший пункту 3.1 у редакції рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

1) тримати на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів в зобов'язаннях одного банку;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених законодавством);

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

4) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

5) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

6) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

8) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні цінні папери, визначені законодавством України, більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

9) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

10) придбавати або додатково інвестувати в банківські метали більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

11) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, не заборонені законодавством України, але не зазначені цим Положенням, більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

3.2. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів корпоративного пенсійного фонду, дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких є засновники такого фонду, не більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів, з дотриманням інших вимог щодо складу і структури пенсійних активів, установлених цим Положенням, а протягом перших п'яти років з початку заснування таких фондів - не більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

3.3. Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана здійснювати контроль за структурою цих активів в межах, передбачених законодавством, інвестиційною декларацією та договором, укладеним з радою пенсійного фонду.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2009 р. N 833)

4. Загальні обмеження інвестиційної діяльності щодо активів пенсійних фондів

4.1. Особі під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів забороняється:

(абзац перший пункту 4.1 у редакції рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів;

2) надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;

3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов'язковою умовою зворотного викупу;

4) емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери;

5) придбавати цінні папери, емітентами яких є особи, визначені в підпункті 1 пункту 2.3 цього Положення;

6) придбавати цінні папери, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України;

(пункт 4.1 доповнено підпунктом 6 згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

7) придбавати цінні папери емітентів, кредитний рейтинг яких не визначено уповноваженим Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України;

(пункт 4.1 доповнено підпунктом 7 згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

8) тримати кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України.

(пункт 4.1 доповнено підпунктом 8 згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

4.2. Купівля-продаж цінних паперів українських емітентів здійснюється з дотриманням вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів тільки на організаторах торгівлі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, які відповідають вимогам, визначеним у підпункті 2) пункту 2.2 цього Положення.

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

Особа здійснює операції з цінними паперами відповідно до вимог чинного законодавства із залученням торговців цінними паперами шляхом укладення відповідних договорів.

(абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180)

4.3. Інвестування пенсійних активів, призначених для виплати пенсійним фондом пенсії, здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

4.4. Усі надходження на поточні рахунки фонду мають бути використані за цільовим призначенням відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

4.5. У разі невідповідності складу та структури активів пенсійного фонду вимогам, встановленим законодавством, особа зобов'язана:

1) повідомити адміністратора та раду пенсійного фонду протягом 3 робочих днів з дня виникнення зазначеної невідповідності;

2) привести склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30 днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 31.10.2006 р. N 1180,
у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27.07.2009 р. N 833)

5. Відповідальність за порушення вимог щодо складу та структури активів пенсійних фондів

Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, несе відповідальність за порушення вимог цього Положення згідно з чинним законодавством.

 

Начальник управління
інвестиційної діяльності


Є. Іванов