| Print |

Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 29 серпня 2006 року N 6154

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 вересня 2006 р. за N 1058/12932

 

Відповідно до частини третьої статті 17, частин першої, третьої статті 18 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів (додається).

2. Департаменту нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення та Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова Комісії

В. Альошин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваА. Дашкевич


 

Протокол засідання Комісії
від 29 серпня 2006 р. N 252


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 29 серпня 2006 р. N 6154

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2006 р. за N 1058/12932


Порядок здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів

Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок застосовується виключно у разі припинення недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійний фонд), що створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.2. У цьому Порядку поняття вживаються у значеннях відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2. Порядок здійснення дій при ліквідації недержавного пенсійного фонду

2.1. Рішення про ліквідацію пенсійного фонду підлягає обов'язковому оприлюдненню протягом 5 робочих днів після його прийняття в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Держфінпослуг.

2.2. Рада пенсійного фонду протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду засновниками фонду або правонаступниками засновників фонду у разі злиття двох і більше юридичних осіб, що мали свої корпоративні пенсійні фонди, або приєднання однієї юридичної особи до іншої для утворення спільного корпоративного пенсійного фонду, зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача у порядку, визначеному в статуті пенсійного фонду. Рада фонду на наступний робочий день з дати останнього повідомлення має надати Держфінпослуг письмову інформацію щодо повідомлення всіх зазначених вище осіб про прийняття рішення про ліквідацію, а також відповідні підтверджувальні документи. Інформація надається в довільній формі.

2.3. Рада фонду протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду надсилає в Держфінпослуг письмове повідомлення про прийняття такого рішення. До повідомлення додаються такі документи:

1) протокол зборів засновників (правонаступників засновників) або рішення уповноваженого органу одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду про ліквідацію пенсійного фонду та затвердження пропозицій до складу ліквідаційної комісії, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) пропозиції до складу ліквідаційної комісії пенсійного фонду, складені відповідно до додатка 1 до цього Порядку, завірені підписами уповноважених осіб засновників або правонаступників засновників;

3) пропозиції у вигляді проекту плану ліквідації пенсійного фонду. Проект плану ліквідації пенсійного фонду подається у двох примірниках та має бути затверджений зборами засновників (уповноваженим органом одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду) або зборами правонаступників засновників.

При розробці проекту плану ліквідації пенсійного фонду можуть використовуватися методичні рекомендації Держфінпослуг щодо припинення недержавних пенсійних фондів.

Проект плану ліквідації пенсійного фонду повинен містити відомості про порядок і строки повідомлення Держфінпослуг про виконання етапів ліквідації, зазначених у ньому.

2.4. Держфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати отримання повідомлення та пропозицій, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку, затверджує склад ліквідаційної комісії та план ліквідації пенсійного фонду та надсилає відповідне письмове повідомлення пенсійному фонду. Разом із повідомленням надається примірник затвердженого плану ліквідації.

У разі виникнення необхідності у внесенні змін до плану ліквідації пенсійного фонду ліквідаційна комісія подає відповідні пропозиції, які розглядаються та затверджуються Держфінпослуг у порядку, встановленому для розгляду проекту плану ліквідації пенсійного фонду.

2.5. Після погодження Держфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду це рішення подається ліквідаційною комісією Державному реєстратору за місцезнаходженням проведення державної реєстрації пенсійного фонду як юридичної особи для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.6. Держфінпослуг має право проводити перевірки ліквідації пенсійного фонду, вимагати надання відповідних документів та подовжувати терміни проведення ліквідації пенсійного фонду або окремих його етапів.

2.7. Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник протягом одного місяця з дати отримання повідомлення повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою, складеною за формою, передбаченою додатком 2 до цього Порядку, учасник фонду надсилає копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

2.8. Ліквідаційна комісія після закінчення строку прийняття заяв учасників про переведення їх коштів до інших фінансових установ та повного продажу активів пенсійного фонду складає ліквідаційний баланс, який повинен містити відомості про вартість активів недержавного пенсійного фонду, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та суми пенсійних коштів, що належать учасникам.

2.9. Ліквідаційна комісія зобов'язана у строки, передбачені планом ліквідації пенсійного фонду, подати до Держфінпослуг на затвердження ліквідаційний баланс пенсійного фонду, засвідчений висновком аудитора, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

Ліквідаційний баланс пенсійного фонду надається у 2 примірниках, має бути прошитий, пронумерований, засвідчений підписом уповноважених осіб засновників (одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду), правонаступників засновників та печаткою відповідних юридичних осіб, а також підписами членів ліквідаційної комісії. Підписи членів ліквідаційної комісії мають бути нотаріально засвідчені.

2.10. До ліквідаційного балансу пенсійного фонду додається звіт про надані заяви учасників пенсійного фонду. У звіті зазначаються загальна кількість учасників, а також кількість учасників, які подали та які не подали заяви. У звіті також зазначаються прізвище, ім'я та по батькові учасника, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, загальна сума пенсійних коштів учасника фонду, сума пенсійних коштів, що передаються відповідно до заяви, реквізити заяви. Звіт має бути завірений підписами членів ліквідаційної комісії та печаткою фонду.

2.11. Протягом 5 робочих днів з дати отримання ліквідаційного балансу Держфінпослуг затверджує ліквідаційний баланс пенсійного фонду. Повідомлення про затвердження ліквідаційного балансу та примірник затвердженого ліквідаційного балансу пенсійного фонду надається особисто представнику ліквідаційної комісії або надсилається рекомендованим листом наступного робочого дня після дати затвердження. Для отримання цих документів представник ліквідаційної комісії пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений в установленому законодавством порядку.

2.12. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику фонду, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу активів пенсійного фонду.

2.13. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви учасника фонду, зазначеної в пункті 2.7 цього Порядку, після затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу пенсійного фонду і повинна бути проведена в строки, передбачені Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та планом ліквідації пенсійного фонду.

2.14. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку пенсійного фонду, що ліквідується.

2.15. Порядок передачі (переведення) пенсійних коштів учасника до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється відповідно до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589, та з урахуванням цього Порядку.

2.16. Разом з пенсійними коштами адміністратор передає пенсійним фондам, страховим організаціям або до банків на пенсійні депозитні рахунки, обрані учасниками фонду, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.

2.17. Після передачі іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки пенсійних коштів учасників фонду, що ліквідується, їх пенсійні контракти з цим фондом вважаються анульованими.

2.18. У разі, якщо учасник фонду не подав письмову заяву у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією за погодженням з Держфінпослуг. При цьому ліквідаційна комісія має надіслати письмове повідомлення про це такому учаснику. У повідомленні повинні бути зазначені: реквізити пенсійного фонду, куди передаються (переводяться) пенсійні кошти учасника, реквізити адміністратора цього пенсійного фонду, сума пенсійних коштів, належних учаснику. У повідомленні також має бути зазначено про необхідність укладання пенсійного контракту з цим пенсійним фондом.

2.19. Державна реєстрація припинення пенсійного фонду як юридичної особи провадиться у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. Інформування Держфінпослуг про припинення пенсійних фондів шляхом приєднання або злиття

3.1. Рішення про припинення пенсійних фондів шляхом приєднання (злиття) пенсійного фонду (фондів), що припиняється, оприлюднюється у п'ятиденний строк в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Держфінпослуг.

3.2. Комісія з припинення кожного з пенсійних фондів, що припиняються, протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомляє Держфінпослуг про прийняте рішення, а також надає інформацію про порядок припинення пенсійного фонду (фондів) шляхом приєднання (злиття). При розробці порядку припинення пенсійного фонду (фондів) шляхом приєднання (злиття) можуть бути використані методичні рекомендації Держфінпослуг щодо припинення недержавних пенсійних фондів.

У разі зміни порядку припинення пенсійних фондів шляхом приєднання (злиття) пенсійного фонду (фондів) комісія з припинення інформує про це Держфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати виникнення таких змін.

4. Державний контроль

4.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Держфінпослуг згідно з законодавством.

4.2. За неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей до Держфінпослуг пенсійний фонд несе відповідальність, передбачену законодавством України.

Заступник Голови Держфінпослуг

В. Левченко


 

Додаток 1
до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів


Пропозиції до складу ліквідаційної комісії

________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ,
реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи, представником якої є кандидат

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

.....

 

 

 


П. І. Б. уповноважених осіб засновників (засновника) _______________
(підпис)


М. П.

 

Додаток 2
до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів


Адміністратору
_______________________
_______________________
(повне найменування
адміністратора пенсійного фонду)
_______________________
_______________________
(повне найменування
пенсійного фонду)


Заява про переведення пенсійних коштів

Я, ____________________________________________,
(зазначається П. І. Б.)
бажаю перевести належні мені пенсійні кошти у сумі:
_____________________________________ грн.,
(зазначається сума пенсійних коштів)
які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку
__________________________________________________,
(зазначається номер індивідуального пенсійного рахунку)
до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи (потрібне підкреслити).


Нижче надається інформація про фінансову установу, куди я бажаю перевести належні мені пенсійні кошти:

- найменування: _____________________________________

- код за ЄДРПОУ: ___________________________________

- банківські реквізити _________________________________

- банківські реквізити адміністратора пенсійного фонду ________________________ (заповнюється у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду)

- банківські реквізити зберігача пенсійного фонду ________________________ (заповнюється у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду).

дата

підпис