| Print |

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.12.2012

№ 2541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 лютого 2013 р. за № 226/22758

Про затвердження Положення про граничний

розмір витрат, пов’язаних із здійсненням

недержавного пенсійного забезпечення

 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 48 Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення, підпункту 150 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, а також з метою визначення порядку оплати послуг, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 року № 1102 „Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 871/9470.

3. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С.О.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

Згідно з чинним законодавством

відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол №______ засідання

Комісії від _________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

04 грудня 2012 року № 2541,

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

04 грудня 2012 року № 1746

Положення

про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює граничний розмір витрат, визначених пунктами 4 – 9 частини першої статті 48 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, що відшкодовуються надавачам послуг за рахунок пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (далі – пенсійний фонд).

1.2. Терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

II. Порядок нарахування витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

2.1. Нарахування витрат, пов’язаних з наданням послуг з адміністрування пенсійного фонду, з управління активами пенсійного фонду та послуг зберігача, здійснюється кожного робочого дня як відсоток від чистої вартості активів пенсійного фонду.

2.2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду; оплатою послуг торговців цінними паперами (посередників), веденням обліку та перереєстрацією прав власності на активи пенсійного фонду; оплатою послуг з оцінки об'єктів нерухомості, управління, експлуатації та поліпшення нерухомого майна, підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів пенсійного фонду, а також послуг з обслуговування активів пенсійного фонду, в тому числі нотаріальних, відшкодовуються за рахунок пенсійних активів на підставі документів, що підтверджують здійснення витрат.

2.3. Витрати на проведення окремих операцій з ініціативи учасника пенсійного фонду покриваються за рахунок цього учасника в межах граничних тарифів на окремі операції, визначених у додатку до цього Положення.

III. Річний граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення,

що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

3.1. Річний граничний розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюється у відсотках від чистої вартості активів пенсійного фонду і становить 7,0 відсотка. Чиста вартість активів пенсійного фонду за звітний рік визначається як сума показників чистої вартості активів, обчислених на кінець кожного дня, поділена на кількість днів у звітному році.

3.2. Порядок відшкодування витрат особам, зазначеним в пунктах 2.1 та 2.2 розділу II цього Положення, визначається радою пенсійного фонду в межах граничного розміру витрат, встановленого пунктом 3.1 цього розділу, з урахуванням вимог законодавства щодо обмеження рівня винагороди за окремими видами діяльності.

3.3. Контроль за дотриманням граничного розміру витрат здійснює адміністратор пенсійного фонду.

 

Директор департаменту регулювання

та нагляду за установами накопичувального

пенсійного забезпечення Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

С. Зубик

Директор департаменту

спільного інвестування та регулювання

діяльності інституційних інвесторів Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

О. Симоненко

Додаток

до Положення про граничний розмір

витрат, пов’язаних із здійсненням

недержавного пенсійного забезпечення

Граничні тарифи

на окремі операції, що здійснюються за рахунок учасника пенсійного фонду

№ з/п

Вид послуги

Граничні тарифи

1

Надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк)

5 гривень

2

Надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк)

5 гривень

3

Переведення пенсійних коштів учасника фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку

10% від суми переведення, але не більше

50 гривень

 

 

УВАГА!

Цей нормативно-правовій акт втратиив чинність відповідно до

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2541 від 04 грцдня 2012 р.


Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 червня 2004 року N 1102

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2004 р. за N 871/9470

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (додаються).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України


О. Костусєв

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України


М. Деркач


 

Протокол засідання Комісії
від 22 червня 2004 р. N 69


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 червня 2004 р. N 1102

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2004 р. за N 871/9470


Граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1. Цим документом встановлюються граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), в тому числі максимальні розміри плати за здійснення адміністратором окремих операцій з ініціативи учасника фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", що наведені в додатку.

2. Оплата послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, які надаються відповідно до договору про адміністрування пенсійного фонду такому фонду професійним адміністратором або компанією з управління активами, здійснюється за рахунок пенсійних активів фонду.

3. Покриття витрат на адміністрування корпоративного пенсійного фонду, які здійснює його одноосібний засновник (у тому числі, коли таким засновником виступає компанія з управління активами або банківська установа), здійснюється за рахунок коштів такого засновника. При цьому покриття таких витрат за рахунок пенсійних активів фонду забороняється.

4. Оплата витрат на переведення пенсійних коштів учасника фонду у разі припинення його трудових відносин з роботодавцем згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку здійснюються за рахунок роботодавця.

5. Державний нагляд та контроль здійснюються Держфінпослуг у межах компетенції, встановленої законодавством України.

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондамиА. Рибальченко


 

Додаток
до Граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду


N
з/п

Вид послуги з адміністрування пенсійного фонду

Граничні тарифи на оплату послуг

1

Послуги адміністратора відкритому пенсійному фонду, включаючи рекламні та агентські послуги, пов'язані з функціонуванням пенсійного фонду, а також оприлюднення інформації про його діяльність

6 % від суми пенсійних внесків, сплачених на користь усіх учасників фонду протягом року

2

Послуги адміністратора корпоративному (крім адміністратора корпоративного пенсійного фонду, який є одноосібним засновником такого фонду) або професійному пенсійному фонду, включаючи рекламні та агентські послуги, пов'язані з функціонуванням пенсійного фонду, а також оприлюднення інформації про його діяльність

5 % від суми пенсійних внесків, сплачених на користь усіх учасників фонду протягом року

3

Окремі операції, що здійснюються адміністратором

максимальні розміри плати за окремі операції

3.1

Надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду за рахунок такого учасника, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк

5 гривень

3.2

Надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії за рахунок такої особи, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк

5 гривень

3.3

Переведення пенсійних коштів учасника фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку або у разі припинення трудових відносин з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду

50 гривень


____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009