| Print |

 

Про затвердження Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 12 квітня 2007 року N 7153

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2007 р. за N 609/13876

Відповідно до статті 33 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії

В. Альошин

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваК. Ващенко

Голова Антимонопольного
комітету України


О. Костусєв


 

Протокол засідання Комісії
від 12 квітня 2007 р. N 315


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 12 квітня 2007 р. N 7153

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2007 р. за N 609/13876


Положення
про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень

Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 16 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок делегування Держфінпослуг саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів повноважень щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.

2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

делеговані повноваження - функції, права й обов'язки, що набуває саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів унаслідок передання цій організації Держфінпослуг за власним рішенням повноважень щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг;

заявник - саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів, яка подає відповідні документи до Держфінпослуг для передання (делегування) їй окремих повноважень;

представник заявника - особа, яка має право вчиняти правочин від імені заявника відповідно до Цивільного кодексу України;

саморегулівна організація - об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створене відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інформація про яке внесена до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ.

Інші поняття застосовуються в цьому Положенні відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про недержавне пенсійне забезпечення".

II. Загальні умови делегування саморегулівній організації окремих повноважень

1. Саморегулівна організація, якій делегуються повноваження, повинна мати належним чином затверджені такі внутрішні положення:

положення про діяльність саморегулівної організації;

положення про виконання делегованих повноважень;

положення про документообіг.

2. Положення про діяльність саморегулівної організації повинно містити:

порядок та умови набуття та припинення членства в саморегулівній організації, що не містять жодних обмежень або перешкод для вступу або виходу з членства саморегулівної організації, зокрема строк розгляду заяв адміністраторів про членство в саморегулівній організації та перелік документів, які додаються до заяви про членство в саморегулівній організації;

права та обов'язки членів саморегулівної організації;

порядок визначення розміру та сплати членських внесків;

підстави та порядок виходу (виключення) з членів саморегулівної організації;

склад та порядок обрання (призначення) та відкликання (звільнення) членів виконавчих та контролюючих органів;

вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації членів виконавчих та контролюючих органів;

порядок розгляду скарг членів саморегулівної організації на дії її виконавчих та контролюючих органів у зв'язку з реалізацією делегованих повноважень;

порядок оприлюднення інформації про діяльність саморегулівної організації, у тому числі порядок інформування щодо рішень, прийнятих виконавчими та контролюючими органами в частині здійснення делегованих повноважень.

3. Положення про виконання делегованих повноважень розробляється відповідно до умов делегування окремих повноважень, установлених у рішенні Держфінпослуг, прийнятому відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення.

4. Положення про документообіг повинно містити:

порядок обігу, обліку, зберігання і використання в саморегулівній організації документів та іншої інформації в паперовому та електронному вигляді;

перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги щодо обігу, обліку, зберігання і використання в саморегулівній організації документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

5. Внутрішні положення саморегулівної організації повинні відповідати вимогам законодавства України, зокрема Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також статуту саморегулівної організації. Саморегулівна організація під час здійснення делегованих повноважень повинна дотримуватись своїх внутрішніх положень.

6. Внутрішні положення саморегулівної організації затверджуються в порядку, визначеному її статутом. Зміни до внутрішніх положень саморегулівної організації затверджуються в порядку, що передбачений для прийняття таких положень.

7. Отримані саморегулівною організацією доходи повинні бути достатніми для покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням делегованих Держфінпослуг повноважень.

8. Саморегулівна організація повинна функціонувати не менше двох років.

9. Саморегулівна організація повинна мати власне або орендоване за договором на строк не менше одного року приміщення, що належним чином охороняється.

10. Саморегулівна організація повинна відповідати умовам делегування окремих повноважень, установлених у рішенні Держфінпослуг, прийнятому відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення, зокрема мати необхідні для якісної реалізації делегованих повноважень технічні, інформаційні та кадрові ресурси.

11. Персонал саморегулівної організації має відповідати таким вимогам:

керівники та заступники керівників виконавчого органу, юридичної служби саморегулівної організації не перебувають у трудових відносинах із компаніями - членами (учасниками) саморегулівної організації;

керівник, заступники керівника виконавчого органу мають вищу освіту та кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів, а також стаж роботи у сфері фінансових послуг не менше трьох років;

керівник юридичної служби саморегулівної організації має вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років.

12. Дотримання саморегулівною організацією визначених у цьому розділі умов є обов'язковим як на момент прийняття Держфінпослуг рішення про делегування окремих повноважень, так і протягом усього періоду дії такого рішення.

III. Порядок прийняття Держфінпослуг рішення про делегування відповідних повноважень саморегулівній організації

1. Держфінпослуг як колегіальний орган приймає рішення про повноваження, що можуть бути делеговані саморегулівній організації, та встановлює умови делегування окремих повноважень.

2. Рішення про повноваження, що можуть бути делеговані саморегулівній організації, та умови делегування окремих повноважень доводяться до відома учасників ринку фінансових послуг через офіційний веб-сайт Держфінпослуг та друковані засоби масової інформації.

3. Відповідно до рішення Держфінпослуг про повноваження, що можуть бути делеговані саморегулівній організації, та умов делегування окремих повноважень саморегулівна організація в разі затвердження вищим керівним органом рішення про прийняття на себе цих повноважень та з метою отримання таких повноважень подає до Держфінпослуг такі документи:

заяву про делегування повноважень саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів (додаток 1);

копію свідоцтва про державну реєстрацію саморегулівної організації як юридичної особи, засвідчену в установленому законодавством порядку;

копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

засвідчену підписом керівника та печаткою саморегулівної організації копію рішення керівного органу саморегулівної організації про прийняття на себе окремих повноважень, що делегуються Держфінпослуг;

оригінали внутрішніх положень саморегулівної організації, визначених у пункті 1 розділу II цього Положення;

інформацію про членів саморегулівної організації (додаток 2);

довідку про наявність у саморегулівної організації власного або орендованого за договором на строк не менше одного року приміщення;

довідку про технічне забезпечення (комп'ютерну техніку та комунікаційні засоби, зокрема можливості щодо оприлюднення інформації про діяльність саморегулівної організації);

фінансову звітність саморегулівної організації за останній звітний період, достовірність і повнота якої підтверджена аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

затверджений відповідним органом управління саморегулівної організації бюджет (фінансовий план) на поточний звітний період із зазначенням кошторису витрат для виконання делегованих повноважень та економічним обґрунтуванням джерел надходження коштів;

інформацію про склад виконавчих та контролюючих органів саморегулівної організації із зазначенням щодо кожної особи таких даних: прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, основного місця роботи, освіти, стажу роботи, засобів зв'язку (телефону, факсу, електронної пошти) згідно з інформацією про членів виконавчих, контролюючих органів саморегулівної організації (додаток 3).

Відповідно до умов делегування окремих повноважень, визначених відповідно до пункту 1 цього розділу, до Держфінпослуг надаються додаткові документи, перелік яких визначено зазначеним рішенням.

4. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, поданої до Держфінпослуг.

5. Документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, подаються представником заявника, який пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

6. Подані документи приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику заявника з відміткою про дату надходження документів.

7. За наслідками розгляду поданих документів Держфінпослуг приймає рішення:

про делегування окремих повноважень саморегулівній організації;

про відмову в делегуванні окремих повноважень саморегулівній організації.

8. Рішення приймається в строк не пізніше 45 календарних днів з дати надходження до Держфінпослуг документів, передбачених пунктом 3 цього розділу.

9. Підставою для відмови в делегуванні окремих повноважень саморегулівній організації або припинення делегованих повноважень саморегулівній організації є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у документах, поданих заявником;

подання неповного пакета документів;

невідповідність саморегулівної організації умовам делегування окремих повноважень, установленим розділом II цього Положення.

10. Повідомлення про прийняте Держфінпослуг рішення надсилається саморегулівній організації в письмовій формі протягом п'яти днів з дати прийняття рішення. У повідомленні про відмову в передачі окремих повноважень зазначаються підстави такої відмови.

11. Саморегулівна організація, якій було відмовлено в передачі повноважень, має право оскаржити прийняте рішення відповідно до законодавства.

12. Держфінпослуг має право припиняти або відкликати частину або всі повноваження, що були делеговані саморегулівній організації, у разі невідповідності саморегулівної організації умовам, установленим Держфінпослуг для делегування окремих повноважень, невиконання саморегулівною організацією обов'язків, установлених цим Положенням, порушення або недотримання саморегулівною організацією вимог законодавства, статуту, вимог внутрішніх положень, які регламентують її діяльність у частині делегованих їй повноважень.

IV. Обов'язки саморегулівної організації щодо виконання делегованих повноважень

1. Саморегулівна організація зобов'язана:

подавати до Держфінпослуг копії змін до установчих документів, які зареєстровані в установленому порядку, протягом 15 робочих днів після реєстрації таких змін;

подавати до Держфінпослуг зміни до внутрішніх положень саморегулівної організації не пізніше 10 робочих днів з дати виникнення цих змін;

надавати Держфінпослуг інформацію про зміни в складі виконавчих і контролюючих органів не пізніше 10 робочих днів з дати виникнення цих змін;

протягом 5 робочих днів інформувати про зміну свого місцезнаходження, поштових реквізитів, номерів телефонів;

на письмовий запит Держфінпослуг надавати інформацію про свою діяльність у зв'язку зі здійсненням делегованих повноважень;

протягом 5 робочих днів надавати Держфінпослуг протоколи та відповідні документи щодо прийнятих органами управління саморегулівної організації рішень, пов'язаних із здійсненням делегованих Держфінпослуг повноважень;

подавати до Держфінпослуг документи, що встановлюють правила поведінки при здійсненні діяльності у сфері накопичувального пенсійного забезпечення, у тому числі професійні стандарти діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, протягом 10 робочих днів з дати їх затвердження;

надавати Держфінпослуг інформацію про дати проведення та порядок денний чергових та позачергових конференцій (загальних зборів, з'їздів) саморегулівної організації, засідань її органів управління, а також будь-яких інших заходів, які мають відношення до здійснення саморегулівною організацією делегованих Держфінпослуг повноважень. Зазначена інформація повинна надаватися Держфінпослуг не пізніше 5 робочих днів до дати проведення цих заходів. Уповноважені Держфінпослуг особи в разі розгляду на засіданнях органів управління саморегулівної організації питань, що мають відношення до здійснення саморегулівною організацією делегованих Держфінпослуг повноважень, мають право брати участь у таких засіданнях з правом дорадчого голосу та вносити від імені Держфінпослуг обов'язкові для розгляду зазначеними органами питання;

забезпечувати оперативне та повне висвітлення прийнятих виконавчими і контролюючими органами саморегулівної організації рішень у частині здійснення делегованих Держфінпослуг повноважень шляхом оприлюднення таких рішень на її Інтернет-сайті (якщо інформація про такі рішення не є конфіденційною) протягом 5 робочих днів з дати їх прийняття;

надавати до Держфінпослуг у триденний строк інформацію щодо прийняття її вищим органом рішення про припинення саморегулівної організації.

2. Саморегулівна організація щороку до 25-го лютого в письмовій формі зобов'язана подавати Держфінпослуг:

затверджений вищим органом саморегулівної організації річний звіт про її діяльність, фінансову звітність саморегулівної організації за останній звітний період, достовірність і повнота якої підтверджена аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та повний список членів цієї організації на звітну дату. Зазначена інформація повинна оприлюднюватися на Інтернет-сайті саморегулівної організації;

затверджений відповідним органом управління саморегулівної організації бюджет (фінансовий план) на наступний звітний період із зазначенням кошторису витрат для виконання делегованих повноважень та економічним обґрунтуванням джерел надходження коштів.

3. Саморегулівна організація щокварталу до 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, зобов'язана подавати в письмовій та електронній формах до Держфінпослуг:

звіт про діяльність у частині здійснення делегованих повноважень;

перелік членів саморегулівної організації, складений на останню дату звітного кварталу;

інформацію про виявлені протягом звітного кварталу порушення членами саморегулівної організації правил поведінки при здійсненні діяльності у сфері накопичувального пенсійного забезпечення, у тому числі професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, - їх суть та прийняте відповідними органами саморегулівної організації рішення за результатами розгляду таких справ;

інформацію та документи, визначені умовами делегування окремих повноважень, прийнятими відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення.

V. Повноваження Держфінпослуг щодо здійснення регулювання та контролю за діяльністю саморегулівної організації

1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. Держфінпослуг у межах своєї компетенції зокрема:

призначає представника для участі в загальних зборах саморегулівної організації з правом дорадчого голосу;

у зв'язку із здійсненням моніторингу реалізації делегованих повноважень звертається з письмовим запитом до саморегулівної організації щодо надання інформації про її поточну діяльність;

проводить на підставах, передбачених законодавством, перевірки фактів порушення саморегулівною організацією законодавства;

розглядає скарги адміністраторів недержавних пенсійних фондів про відмову в прийнятті до саморегулівної організації;

розглядає скарги членів саморегулівної організації щодо порушення їхніх прав з боку саморегулівної організації.

 

Директор департаменту державного
регулювання та розвитку ринків
фінансових послугМ. Русинський

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3