| Print |

Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 листопада 2003 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 грудня 2003 р. за N 1115/8436

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 травня 2004 року N 616,
від 17 вересня 2004 року N 2384,
від 24 січня 2006 року N 5290,
від 27 березня 2008 року N 416

(Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426)


З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", врегулювання порядку застосування заходів впливу та забезпечення захисту прав фінансових установ під час їх застосування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу (додається).

2. Начальнику Юридичного управління Ткаченку Д. В. забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Нагорняк М. В. забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г. М.

 

Голова Держфінпослуг

В. Суслов


 

Протокол засідання Держфінпослуг
від 13 листопада 2003 р. N 27


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 листопада 2003 р. N 125
(в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 вересня 2004 р. N 2384)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2003 р. за N 1115/8436


Положення
про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про кредитні спілки", "Про недержавне пенсійне забезпечення", інших законів та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, з метою забезпечення захисту інтересів споживачів фінансових послуг, врегулювання порядку застосування заходів впливу та забезпечення захисту прав осіб, щодо яких вони застосовуються.

Це Положення визначає умови, порядок і строки провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг (далі - Справи), порядок прийняття рішень про застосування заходів впливу та процедуру їх оскарження.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також загальні умови та порядок притягнення до адміністративної відповідальності передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Це Положення регулює лише особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг.

Норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, пов'язаних із накладенням Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

1) перевірка - форма здійснення нагляду з метою встановлення фактичного стану дотримання законодавства про фінансові послуги фінансовими установами та юридичними особами, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг;

2) порушення законодавства про фінансові послуги - протиправна дія чи бездіяльність юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців (далі - Особи), яка посягає на встановлений порядок надання фінансових послуг;

3) посадова особа - штатний працівник Держфінпослуг, який має службове посвідчення встановленого зразка;

4) систематичне порушення - порушення Особою законодавства про фінансові послуги після застосування до неї не менше двох заходів впливу протягом року;

5) уповноважені особи Держфінпослуг - Голова Держфінпослуг, заступники Голови, директори наглядових департаментів, голови територіальних управлінь Держфінпослуг.

Поняття "фінансова послуга", "фінансова установа", "ринки фінансових послуг", "учасники ринків фінансових послуг", "державне регулювання ринків фінансових послуг", "саморегулівна організація" використовуються в їх значеннях відповідно до статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні, застосовуються в значеннях відповідно до законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.2. Метою цього Положення є врегулювання правовідносин, пов'язаних із:

складанням посадовими особами Держфінпослуг документів про порушення законодавства про фінансові послуги;

застосуванням уповноваженими особами Держфінпослуг заходів впливу;

захистом прав учасників ринків фінансових послуг під час застосування заходів впливу;

оскарженням рішень про застосування заходів впливу.

1.3. Заходи впливу застосовуються в порядку, визначеному цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами Держфінпослуг, які регулюють особливості застосування окремих видів заходів впливу.

(пункт 1.3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 416)

1.4. Порядок взаємодії працівників та структурних підрозділів Держфінпослуг при застосуванні заходів впливу та порядок обміну інформацією про розгляд Справ визначається наказом Голови Держфінпослуг.

1.5. Держфінпослуг обирає і застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення законодавства про фінансові послуги, враховуючи наслідки порушення та наслідки раніше застосованих заходів впливу (за наявності).

Дані та інформація про ознаки порушення може міститися в:

1) матеріалах, отриманих за результатами перевірок, проведених Держфінпослуг;

2) звітності, що подається до Держфінпослуг;

3) повідомленнях, отриманих від органів державної влади;

4) повідомленнях, отриманих від міжнародних організацій, іноземних органів державної влади, неурядових організацій;

5) зверненнях громадян;

6) повідомленнях, отриманих від юридичних осіб;

7) повідомленнях, опублікованих у ЗМІ;

8) інших джерелах.

2. Заходи впливу

2.1. Держфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:

1) зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

2) вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

3) накладати штрафи відповідно до закону;

4) тимчасово зупинити (обмежити) або анулювати (відкликати) ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

5) відсторонити керівництво від управління фінансовою установою та призначити тимчасову адміністрацію;

6) затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

7) порушувати питання про ліквідацію установи.

2.2. Зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення - це письмове розпорядження (припис), що надається Особі для усунення у визначений у ньому строк виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

У розпорядженні (приписі) мають бути зазначені:

1) найменування Особи, якій направляється розпорядження (припис);

2) місцезнаходження (місце проживання) Особи;

3) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);

4) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;

5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

6) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксоване порушення;

7) строк усунення порушення та повідомлення про це Держфінпослуг;

8) дата та номер розпорядження (припису);

9) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;

10) відбиток печатки.

Про виконання (невиконання) вимог розпорядження (припису) Особа зобов'язана письмово повідомити Держфінпослуг у визначений у розпорядженні (приписі) термін.

Невиконання вимог розпорядження (припису) є підставою для застосування інших заходів впливу у визначених законодавством випадках.

2.3. Вимога скликати позачергові збори учасників фінансової установи - це письмове розпорядження, що направляється з метою попередження загрози невиконання зобов'язань фінансової установи перед її учасниками, клієнтами або третіми особами, у разі невжиття необхідних заходів для усунення такої загрози з боку інших органів управління фінансової установи. Вимога оформляється постановою.

У постанові мають бути вказані:

1) найменування Особи, якій направляється постанова;

2) місцезнаходження Особи;

3) код за ЄДРПОУ;

4) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;

5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

6) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксовано порушення;

7) дата та номер постанови;

8) граничний термін скликання позачергових зборів фінансової установи;

9) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;

10) відбиток печатки.

Фінансова установа, яка отримала вимогу, зобов'язана надіслати до Держфінпослуг інформацію про результати її розгляду не пізніше п'ятнадцятиденного строку з дня отримання із зазначенням дати скликання позачергових зборів.

Фінансова установа після виконання рішень, прийнятих на загальних зборах учасників фінансової установи, у п'ятнадцятиденний строк з дати їх реалізації зобов'язана надіслати до Держфінпослуг інформацію про результати виконання рішення загальних зборів.

2.4. Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що вчинила порушення. Рішення про накладення штрафних санкцій приймається у вигляді постанови.

У постанові мають бути вказані:

1) найменування Особи, до якої застосовується штрафна санкція (штраф);

2) місцезнаходження (місце проживання*) Особи;

3) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО*);

_____________________
* У разі застосування адміністративного стягнення.

4) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;

5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

6) розмір застосованої штрафної санкції (штрафу);

7) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксовано порушення;

8) дата та номер постанови;

9) рахунок, на який повинна бути перерахована сума штрафу, та термін, до якого повідомлення про сплату штрафу має бути надіслане до Держфінпослуг;

(підпункт 9 пункту 2.4 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

10) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;

11) відбиток печатки.

У разі несплати штрафу в добровільному порядку у строк, передбачений постановою, він стягується Держфінпослуг у судовому порядку.

2.5. Зупинення (обмеження) дії ліцензії - це заборона за рішенням директора департаменту Держфінпослуг укладати нові договори або продовжувати строк дії чинних договорів щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг із можливістю подальшого зняття такої заборони.

Анулювання (відкликання) ліцензії - це заборона за рішенням директора департаменту Держфінпослуг укладати нові договори або продовжувати строк дії чинних договорів щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг без права подальшого зняття такої заборони і поновлення дії ліцензії.

У рішенні мають бути зазначені:

1) найменування Особи, до якої застосовано захід впливу;

2) місцезнаходження Особи;

3) код за ЄДРПОУ;

4) зміст установленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

5) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;

6) дата та номер акта, у якому зафіксовано порушення;

7) дата та номер рішення;

8) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;

9) відбиток печатки;

10) строк набрання чинності рішенням.

Рішення директора департаменту про зупинення (обмеження) дії ліцензії або її анулювання (відкликання), прийняте відповідно до його компетенції, має бути схваленим Держфінпослуг як колегіальним органом (далі - Комісія) протягом десяти робочих днів. У разі, якщо таке рішення директора департаменту не буде схвалене Комісією у визначений строк, воно підлягає скасуванню.

Порядок скасування рішення визначається наказом Голови Держфінпослуг.

Директор наглядового департаменту, відповідно до його компетенції, може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії, якщо були усунені порушення, які стали підставою для обмеження або зупинення дії ліцензії. Таке рішення набирає чинності з дня його схвалення Комісією.

(пункт 2.5 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

2.6. Відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації - це захід впливу, який застосовується з метою попередження загрози невиконання зобов'язань фінансової установи перед її учасниками, клієнтами або третіми особами, у разі неможливості (нездатності) вжити заходів, необхідних для уникнення такої загрози, з боку органів управління фінансової установи.

Рішення про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації приймається у формі розпорядження Комісії.

У розпорядженні мають бути зазначені:

1) найменування Особи;

2) місцезнаходження Особи;

3) код за ЄДРПОУ;

4) підстава застосування даного заходу впливу;

5) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;

6) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

7) прізвище, ім'я, по батькові керівника тимчасової адміністрації;

8) дата та номер розпорядження;

9) підпис Голови або виконуючого обов'язки Голови Комісії;

10) прізвище, ім'я, по батькові та посади керівництва фінансової установи, щодо яких прийнято рішення про відсторонення від управління фінансовою установою;

11) відбиток печатки.

Рішення Держфінпослуг щодо застосування заходів впливу у вигляді призначення тимчасової адміністрації є виконавчим документом.

2.7. Затвердження плану відновлення фінансової стабільності - це рішення директора департаменту Держфінпослуг про затвердження комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану фінансової установи.

План відновлення фінансової стабільності повинен містити:

1) проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності фінансової установи, у тому числі аудиторської перевірки;

2) встановлення обмеження на вільне користування та розпорядження майном фінансової установи;

3) встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення розрахунків зі споживачами фінансових послуг.

Рішення про застосування заходу впливу у вигляді затвердження плану відновлення фінансової стабільності повинно містити:

1) найменування фінансової установи;

2) місцезнаходження фінансової установи;

3) код за ЄДРПОУ;

4) норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено фінансовою установою;

5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

6) призначення комплексної перевірки та визначення її строків;

7) вказівку про залучення до перевірки чи затвердження плану відновлення фінансової стабільності спеціалістів, експертів та інших осіб;

8) вказівку про повну або часткову заборону користування майном фінансової установи;

9) затвердження графіка розрахунків фінансової установи зі споживачами фінансових послуг;

10) дату та номер рішення;

11) посаду, прізвище та підпис уповноваженої особи;

12) відбиток печатки.

2.8. Порушення питання про ліквідацію установи полягає в зверненні Держфінпослуг, у передбачених законом випадках (у тому числі в разі здійснення діяльності без відповідної ліцензії чи діяльності, забороненої законом), до суду з позовом про ліквідацію установи.

Порушення питання про ліквідацію фінансової установи може бути застосоване лише в разі систематичного порушення фінансовою установою норм законодавства, якщо інше не передбачено законом.

3. Повноваження щодо розгляду Справ

3.1. Від імені Держфінпослуг Справи розглядають:

1) заступники Голови Держфінпослуг;

2) директори відповідних департаментів, до компетенції яких входить нагляд за Особою (далі - директор відповідного департаменту);

3) голови територіальних управлінь Держфінпослуг.

3.2. До компетенції Голови Держфінпослуг належить застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 7 пункту 2.1 цього Положення.

3.3. До компетенції заступників Голови Держфінпослуг належить застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 - 4, 6 пункту 2.1 цього Положення, в разі відсутності директора відповідного департаменту.

3.4. До компетенції директорів наглядових департаментів належить застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 - 4, 6 пункту 2.1 цього Положення.

3.5. До компетенції голів територіальних управлінь Держфінпослуг належить застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 3 пункту 2.1 цього Положення.

3.6. Рішення про застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 5 пункту 2.1 цього Положення, належить до компетенції Комісії.

3.7. Рішення директора відповідного департаменту про зупинення (обмеження), анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання певного виду фінансових послуг схвалюється Комісією.

3.8. Якщо в ході розгляду Справи виявляються підстави застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, директор відповідного департаменту зобов'язаний винести це питання на розгляд Комісії протягом 20 днів з дня порушення провадження у Справі.

3.9. Якщо в ході розгляду Справи директор відповідного департаменту дійшов висновку, що до Особи повинен бути застосований захід впливу, передбачений підпунктами 1, 3 пункту 2.1 цього Положення, він може направити таку Справу голові відповідного територіального управління Держфінпослуг за місцезнаходженням Особи (далі - голова відповідного територіального управління) для застосування заходів впливу.

3.10. За результатами розгляду Справи може бути прийнято одне з таких рішень:

1) про застосування заходів впливу;

2) про закриття Справи.

3.11. Голова Держфінпослуг може витребувати від територіального управління будь-яку Справу та доручити розгляд цієї Справи заступнику Голови Держфінпослуг або директору наглядового департаменту.

4. Провадження у Справах

4.1. Провадження у Справі є обов'язковою передумовою застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 - 6 пункту 2.1 цього Положення. Порядок застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 7 пункту 2.1 цього Положення, регулюється чинним законодавством.

4.2. Справу не може бути розпочато, а наявна в провадженні Справа підлягає закриттю в разі:

1) якщо не доведено вчинення Особою порушення законодавства про фінансові послуги;

2) якщо вирішення Справи не належить до компетенції Держфінпослуг;

3) якщо з дня вчинення порушення минув один рік або більше;

4) у разі ліквідації та/або визнання банкрутом Особи, щодо якої порушено Справу;

5) у разі скасування акта, який передбачає застосування заходу впливу;

6) за наявності за одним і тим самим фактом іншої Справи;

7) якщо за тим самим фактом порушення є нескасоване рішення Держфінпослуг у Справі.

4.3. Уповноважені особи Держфінпослуг приймають рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 - 6 пункту 2.1 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня порушення провадження у Справі.

Постанова про накладення штрафних санкцій, передбачених статтею 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", приймається уповноваженою особою Держфінпослуг протягом 10 календарних днів після отримання нею акта про порушення або акта перевірки, висновком якого є встановлення порушення законодавства про фінансові послуги, та документів, які стосуються Справи.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання уповноваженою особою Держфінпослуг протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

(пункт 4.3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

4.4. Строк для прийняття рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 - 6 пункту 2.1 цього Положення, може бути продовжений Головою Держфінпослуг до двох місяців з дня порушення провадження у Справі в разі:

1) витребування додаткових документів, необхідних для прийняття рішення;

2) необхідності проведення додаткової перевірки;

3) інших обставин, які унеможливлюють прийняття рішення у визначений термін.

Днем порушення провадження у Справі є дата складання акта про порушення або дата складання акта безвиїзної перевірки, акта інспекції, акта про відсутність суб'єкта нагляду за заявленим місцезнаходженням, акта про недопуск інспекційної групи до проведення інспекції, акта про ненадання суб'єктом нагляду документів, які вимагалися для інспекції (далі - акт перевірки), висновками яких є встановлення порушення законодавства про фінансові послуги.

(пункт 4.4 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

4.5. У разі виявлення порушень законодавства про фінансові послуги посадові особи Держфінпослуг зобов'язані скласти акт про порушення або акт перевірки з викладенням у ньому змісту виявлених порушень.

4.6. Виявлені посадовими особами Держфінпослуг факти порушення законодавства про фінансові послуги чітко викладаються в акті про порушення або в акті перевірки із зазначенням доказів та з посиланням на відповідну норму закону та/або іншого нормативно-правового акта.

Доказами в Справі є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність порушення.

Акт про порушення повинен містити:

1) дату та номер;

2) посаду, прізвище особи (осіб), яка його склала;

3) найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Особи та її місцезнаходження (місце проживання);

4) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);

5) час учинення порушення;

(підпункт 5 пункту 4.6 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

6) опис порушення;

7) норму закону або іншого нормативно-правового акта, яку порушено;

8) пояснення уповноваженого представника Особи (за згодою);

9) підпис особи (осіб), яка склала акт;

10) підпис уповноваженого представника Особи про отримання примірника акта або відмітка про надіслання примірника акта поштою;

(підпункт 10 пункту 4.6 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

11) відбиток печатки Держфінпослуг.

(підпункт 11 пункту 4.6 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290)

Акт перевірки складається у порядку, визначеному нормативними актами Держфінпослуг.

До акта про порушення можуть долучатися додатки, пояснення уповноважених представників Осіб, інші документи, що мають доказове значення у Справі (далі - матеріали про порушення).

Якщо під час проведення перевірки посадовою особою Держфінпослуг проводилось вилучення в Особи документів, які підтверджують факт порушення, то до матеріалів Справи додається примірник протоколу про вилучення документів.

4.7. Акт про порушення вручається Особі (представнику Особи) або надсилається за її місцезнаходженням не пізніше п'яти днів з дати його складання.

Врученням акта про порушення є надання примірника такого акта уповноваженому представнику Особи з підписом такого представника на копії акта, що залишається в Держфінпослуг.

У разі відмови уповноваженого представника Особи від отримання примірника акта про порушення до акта додається поштова квитанція про надсилання примірника акта з повідомленням про вручення.

У разі відмови Особи від підписання акта про порушення посадовими особами Держфінпослуг складається акт, що засвідчує таку відмову.

Надсиланням акта про порушення є відправлення поштою за місцезнаходженням (місцем проживання) Особи примірника акта з повідомленням про вручення.

4.8. У разі незгоди з актом про порушення уповноважені представники Особи у п'ятиденний строк з дати отримання примірника акта мають право подати письмові заперечення (пояснення) разом із доказами, на яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення подаються до центрального апарату Держфінпослуг або його територіального управління та в обов'язковому порядку долучаються до матеріалів Справи.

Заперечення (пояснення) до акта про порушення (за наявності) не пізніше наступного дня після їх надходження реєструються в Держфінпослуг.

Письмові заперечення (пояснення) у разі їх надходження у визначений цим підпунктом термін обов'язково розглядаються уповноваженою особою Держфінпослуг при розгляді Справи.

4.9. Не пізніше трьох днів з дня реєстрації матеріали про порушення подаються (пересилаються) для розгляду уповноваженій особі для призначення дати розгляду Справи та надання доручень щодо підготовки Справи до розгляду.

4.10. Уповноважена особа Держфінпослуг при підготовці Справи до розгляду повинна:

1) з'ясувати, чи належить до її компетенції розгляд Справи;

2) з'ясувати, чи належить до її компетенції застосування відповідного заходу впливу;

3) перевірити, чи дотримані вимоги законодавства при складанні акта про порушення або акта перевірки;

4) з'ясувати, чи є в наявності додатки, зазначені в акті про порушення або акті перевірки;

5) перевірити, чи подано до Держфінпослуг письмові заперечення (пояснення) у встановлений термін;

6) з'ясувати, чи застосовувалися раніше до Особи заходи впливу;

7) перевірити наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність Особи;

8) визначити необхідність залучення до розгляду Справи фахівців, експертів із питань ринку фінансових послуг, фахівців саморегулівних організацій та інших осіб;

9) розглянути можливість задоволення клопотання Осіб (за їх наявності);

10) перевірити своєчасність повідомлення Особи про час та місце розгляду Справи;

11) здійснити інші дії в межах, визначених законодавством.

4.11. Справа може розглядатися за участю уповноваженого представника Особи. Для цього уповноважена особа Держфінпослуг, яка розглядає Справу, повідомляє Особу про дату та час розгляду Справи.

Повідомлення про розгляд Справи надсилається (вручається) Особі та за потребою іншим особам не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду Справи.

4.12. Нез'явлення уповноваженого представника Особи в разі, якщо про дату розгляду Справи він був повідомлений у встановленому порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду Справи.

4.13. За письмовим клопотанням уповноваженого представника Особи та у його присутності уповноважена особа Держфінпослуг з урахуванням вимог цього Положення може розглянути Справу відразу після складення акта про порушення.

4.14. Уповноважені представники Осіб при розгляді Справи мають право:

1) знайомитися з усіма матеріалами, які є у Справі;

2) бути присутніми при розгляді Справи;

3) надавати пояснення (у тому числі письмові), заявляти клопотання по суті виявленого порушення;

4) отримати примірник рішення про застосування заходів впливу або закриття Справи протягом 5 днів з дати його винесення;

5) оскаржувати рішення про застосування заходів впливу у встановленому законодавством порядку.

4.15. Обставинами, що пом'якшують відповідальність за порушення, визнаються:

1) відвернення Особою шкідливих наслідків порушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

2) вчинення порушення під час впливу обставин непереборної сили (форс-мажор), якщо від таких обставин залежало вчинення порушення;

3) вчинення незначного порушення, яке не призвело до негативних наслідків для учасників ринків фінансових послуг.

4.16. Обставинами, що обтяжують відповідальність за порушення, визнаються:

1) повторне вчинення порушення протягом року після застосування до Особи заходів впливу;

2) наявність спричинених порушенням негативних наслідків для споживачів фінансових послуг.

4.17. Розгляд Справи може бути відкладено в межах строків, передбачених пунктом 4.3 цього Положення, у зв'язку з необхідністю отримання додаткових доказів чи залучення до участі у справі експертів та (або) інших осіб; або в інших випадках, коли Справу розглянути неможливо у визначений посадовою особою Держфінпослуг строк.

При відкладенні розгляду Справи, строк її розгляду не переривається.

4.18. Провадження у Справі може бути зупинено, якщо:

1) Справу неможливо розглянути до вирішення пов'язаної з нею справи, що розглядається в суді, - до набрання рішенням суду в такій справі законної сили;

2) призначається або проводиться експертиза (на час проведення експертизи).

Час зупинення розгляду Справи не зараховується до строку розгляду цієї Справи.

4.19. Пункт 4.19 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 24.01.2006 р. N 5290,
у зв'язку з цим пункти 4.20 - 4.25
уважати відповідно пунктами 4.19 - 4.24)

4.19. За результатами розгляду Справи уповноважена особа Держфінпослуг приймає одне з рішень, передбачених пунктом 3.10 цього Положення.

4.20. Рішення про застосування заходів впливу, крім тих, що підлягають схваленню Комісією, набирають чинності через 10 днів після дня їх прийняття або в інший строк, передбачений самим рішенням.

Рішення, що підлягають схваленню Комісією, набирають чинності з дня їх схвалення Комісією або в інший строк, передбачений розпорядженням Комісії.

4.21. Застосування заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги не звільняє Особу від обов'язку припинити порушення.

4.22. Контроль за виконанням рішення про застосування заходів впливу здійснюється територіальними управліннями та наглядовими департаментами Держфінпослуг у порядку, визначеному наказом Голови Держфінпослуг.

4.23. Рішення про результати розгляду Справи вручається Особі або надсилається за її місцезнаходженням не пізніше п'яти днів з дня його прийняття, а рішення, які підлягають схваленню Комісією, - не пізніше п'яти днів з дня їх схвалення.

Вручення рішення у Справі здійснюється в порядку, передбаченому для вручення акта про порушення.

4.24. Порядок обліку рішень про результати розгляду Справ визначається наказом Голови Держфінпослуг.

5. Особливості провадження у Справах про адміністративні правопорушення

5.1. Протоколи про вчинення адміністративних правопорушень складаються посадовими особами Держфінпослуг у разі виявлення ними порушень законодавства про фінансові послуги.

5.2. Від імені Держфінпослуг справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг, розглядають:

1) заступники Голови Держфінпослуг;

2) директори відповідних департаментів;

3) голови відповідних територіальних управлінь.

5.3. У разі, якщо адміністративне правопорушення пов'язане зі Справою, справа про адміністративне правопорушення розглядається посадовою особою, до компетенції якої належить розгляд Справи.

5.4. У випадку застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації справа про адміністративне правопорушення розглядається директором відповідного департаменту.

6. Порядок оскарження рішень про застосування заходів впливу

6.1. Рішення про застосування заходів впливу можуть бути оскаржені до Держфінпослуг або до суду.

6.2. Рішення про застосування заходів впливу, крім рішень, передбачених підпунктами 4 - 5 пункту 2.1 цього Положення, можуть бути оскаржені Голові Держфінпослуг протягом 15 календарних днів з дня отримання рішення.

6.3. Пропуск строку, передбаченого підпунктом 6.2 цього Положення, без поважних причин є підставою для відмови в розгляді скарги.

6.4. Рішення Держфінпослуг про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 - 6 пункту 2.1 цього Положення, можуть бути оскаржені також до суду у тридцятиденний строк з дня одержання рішення про застосування заходів впливу або рішення за результатами розгляду скарги.

Цей строк не може бути відновлено.

6.5. За рішенням Голови Держфінпослуг виконання рішення про застосування заходів впливу, яке оскаржується, може бути зупинено до закінчення розгляду такої скарги та винесення відповідного рішення.

6.6. У скарзі на рішення про застосування заходів впливу, що подається до Держфінпослуг, має бути зазначено:

1) дату та вихідний номер скарги (для юридичних осіб), дату (для фізичних осіб);

2) прізвище, ім'я, по батькові особи, що подає скаргу, та її посаду;

3) місцезнаходження (місце проживання) Особи;

4) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);

5) дату та номер оскаржуваного рішення про застосування заходу впливу;

6) підстави, з яких оскаржується рішення, з посиланням на законодавство і матеріали Справи;

7) перелік документів, що додаються до скарги (за їх наявності);

8) підпис керівника та відбиток печатки юридичної особи або підпис фізичної особи.

Скарга може містити клопотання про зупинення виконання рішення про застосування заходів впливу, клопотання про участь уповноваженого представника Особи при розгляді скарги та інші клопотання.

6.7. Скарга, складена з порушенням установлених вимог, залишається без розгляду, про що письмово повідомляється скаржник.

6.8. Голова Держфінпослуг, у разі наявності клопотання про зупинення виконання рішення про застосування заходу впливу, у п'ятиденний строк вирішує питання про можливість зупинення виконання рішення. Про прийняте рішення у п'ятиденний термін повідомляється Особа. Направлення рішення про зупинення виконання рішення про застосування заходу впливу здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 4.7 цього Положення.

Порядок підготовки матеріалів щодо розгляду скарги визначається наказом Голови Держфінпослуг.

6.9. За результатами розгляду скарги Головою Держфінпослуг у двадцятиденний строк з дня надходження скарги приймається одне з таких рішень:

1) про залишення рішення про застосування заходів впливу без змін, а скарги - без задоволення;

2) про скасування рішення про застосування заходів впливу та задоволення скарги;

3) про скасування рішення про застосування заходів впливу в певній частині та часткове задоволення скарги;

4) про скасування рішення про застосування заходів впливу і направлення Справи на новий розгляд;

5) про залишення скарги без розгляду.

Якщо в ході розгляду скарги буде встановлено, що рішення про застосування заходу впливу винесене особою, неправомочною вирішувати таку Справу, то таке рішення скасовується і Справа надсилається на розгляд Уповноваженій особі Держфінпослуг.

6.10. Про дату та час розгляду скарги Особа повідомляється в порядку, визначеному пунктом 4.11 цього Положення.

Нез'явлення уповноваженого представника Особи, якщо він своєчасно був повідомлений про дату та місце розгляду скарги, не може бути підставою для відкладення розгляду скарги.

6.11. Рішення про результати розгляду скарги повинне містити:

1) дату та номер рішення;

2) обґрунтування підстав прийняття рішення;

3) посилання на докази, що містяться у Справі;

4) підпис Голови Держфінпослуг або особи, що виконує його обов'язки;

5) відбиток печатки.

Примірник рішення про результати розгляду скарги, що залишається в Держфінпослуг, повинен містити відмітку про вручення (надсилання).

6.12. Примірник рішення про результати розгляду скарги в п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення вручається (надсилається) Особі, щодо якої воно винесено, в порядку, передбаченому пунктом 4.7 цього Положення.

6.13. Рішення про застосування заходів впливу після набрання ним чинності є обов'язковим до виконання Особами. У разі невиконання рішення Держфінпослуг вживає заходів щодо його виконання у порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник
юридичного управління


Д. Ткаченко


(Положення із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.05.2004 р. N 616,
в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 17.09.2004 р. N 2384)