| Print |

УВАГА!

Цей нормативно-правовий акт втратив чинність з 06.12.2012 р. відповідно до

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 06 грудня 2012 р. №2598

 

Про затвердження Порядку розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 вересня 2009 року N 682

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2009 р. за N 953/16969

Відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків, що додається.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Комісії

В. Суслов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваО. Кужель


Протокол засідання Комісії
від 17 вересня 2009 р. N 510


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 вересня 2009 р. N 682

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2009 р. за N 953/16969


Порядок розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон) та пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) проектів рішень юридичних осіб, що входять до складу засновників корпоративних або професійних пенсійних фондів або є роботодавцями - платниками корпоративних пенсійних фондів, а також юридичних осіб, що є одноосібними засновниками корпоративних фондів, щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти до корпоративних або професійних пенсійних фондів відповідно до Закону.

1.3. Терміни вживаються у цьому Порядку в такому значенні:

заявник - юридичні особи, що входять до складу засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду або є роботодавцями - платниками корпоративного пенсійного фонду, а також юридична особа, що є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду.

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, використовуються у значеннях, визначених Законом.

II. Порядок погодження проекту рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків

2.1. У проекті рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти до корпоративного або професійного пенсійного фонду (далі - Рішення) зазначається строк, на який планується тимчасово припинити сплату пенсійних внесків, який має відповідати вимогам частини десятої статті 20 Закону.

2.2. Для погодження проекту Рішення заявник надає до Держфінпослуг заяву, складену за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.

До заяви додаються такі документи:

проект Рішення органу управління заявника, який відповідно до законодавства та статуту заявника має повноваження приймати зазначені рішення, засвідчений підписом керівника, скріплений печаткою заявника;

виписка з колективного договору із внесеними до нього змінами (у разі його наявності), засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою заявника, якщо цим договором передбачено сплату пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду за кошти заявника.

2.3. Рішення Держфінпослуг про погодження проекту Рішення або відмову у такому погодженні приймається уповноваженою посадовою особою Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати реєстрації такої заяви.

2.4. Повідомлення про прийняття рішення Держфінпослуг про погодження проекту Рішення або про відмову у такому погодженні надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Держфінпослуг. У рішенні Держфінпослуг про відмову у погодженні проекту Рішення зазначаються підстави такої відмови.

2.5. Підставами для відмови у погодженні проекту Рішення є:

1) заява та/або проект Рішення, підписані особою, яка не має на це повноважень або підпис якої не завірено печаткою заявника;

2) прийняття змін до колективного договору (у разі його наявності), якими передбачається можливість тимчасового припинення сплати пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду за кошти заявника не у порядку, встановленому Законом;

3) відсутність хоча б одного із документів, передбачених пунктом 2.2 цього розділу;

4) відсутність у проекті Рішення строку, на який планується припинити сплату пенсійних внесків, або встановлення цього строку більше ніж один рік.

2.6. У разі незгоди заявника з рішенням, прийнятим Держфінпослуг, він може оскаржити це рішення відповідно до законодавства України.

2.7. Держфінпослуг має право, у разі потреби, в межах своєї компетенції вимагати від заявника необхідної інформації та документи, що підтверджують відомості, які містяться в документах, наданих разом із заявою.

2.8. Датою, з якої припиняється сплата пенсійних внесків, є дата, визначена Рішенням, проект якого погоджено в Держфінпослуг.

2.9. Припинення сплати пенсійних внесків до погодження в Держфінпослуг проекту Рішення не допускається.

2.10. Заявник може поновити сплату пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду за власні кошти у будь-який час, але не пізніше дати закінчення строку, який було передбачено Рішенням, про що повідомляє Держфінпослуг протягом трьох робочих днів з дня поновлення такої сплати.

Член Комісії - в. о. директора
департаменту стандартів
регулювання та нагляду за
фінансовими установами
Г. Третьякова


Додаток
до Порядку розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків


Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

__________________________


Заява

Заявник: ______________________________________________________________________________,
(повне найменування)
______________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Стосовно:

погодження проекту рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти до пенсійного фонду
___________________________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду)

________________________________________________________________ просить погодити проект
(повне найменування заявника)
рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти до пенсійного фонду ________________________________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду)

Надаємо такі документи:

1. ________________________________________________________________________ на ___ арк.;

2. ________________________________________________________________________ на ___ арк.

___________________________________
(посада уповноваженої особи заявника)

__________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ року

М. П.