Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду щодо операцій з активами недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 11 серпня 2004 року N 336

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 вересня 2004 р. за N 1107/9706

 

Відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду щодо операцій з активами недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір (додається).

2. Т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити:

погодження цього Положення з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядка.

Голова Комісії

А. Балюк


Протокол засідання Комісії
від 11 серпня 2004 р. N 25


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 серпня 2004 р. N 336

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2004 р. за N 1107/9706


Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду щодо операцій з активами недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір

Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Це Положення встановлює порядок здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд) щодо операцій з активами пенсійного фонду, визначає перелік активів, щодо операцій з якими укладено договір, установлює порядок обчислення та граничний розмір тарифів щодо оплати послуг зберігача.

1. Загальні положення

1.1. Визначення термінів, які вживаються у цьому Положенні:

1.1.1 розрахунковий період - період, за який здійснюється розрахунок вартості активів пенсійного фонду, що зазначається в договорі про надання послуг пенсійному фонду та не може бути менше одного місяця;

1.1.2 зберігач пенсійних фондів - банк, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, уклав договір про обслуговування активів пенсійного фонду та відповідає вимогам статті 44 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

1.1.3 договір - договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, укладений в письмовій формі зберігачем та радою пенсійного фонду.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні відповідно до ЗаконівУкраїни "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

2. Перелік активів пенсійного фонду, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність зберігача

2.1. Цінні папери:

2.1.1 цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

2.1.2 акції та облігації українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстровані в установленому законодавством порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 % від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством);

2.1.3 цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав;

2.1.4 облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства;

2.1.5 акції іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ).

2.2. Грошові кошти:

2.2.1 грошові кошти в національній валюті;

2.2.2 грошові кошти в іноземних валютах.

2.3. Банківські метали.

2.4. Нерухомість (нотаріально завірені копії документів, які підтверджують право власності на нерухомість).

3. Порядок укладання, розірвання та обов'язкові вимоги до договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем

3.1. Договір укладається між радою фонду і зберігачем у письмовій формі та засвідчується підписами уповноваженої особи зберігача, голови ради фонду та печатками.

3.2. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються кожною із сторін.

3.3. Істотними умовами договору є:

- права та обов'язки сторін;

- порядок подання звітності та інформації;

- умови дострокового розірвання договору;

- порядок і строки передачі пенсійних активів та відповідної документації іншому зберігачу;

- порядок та умови блокування операцій з активами пенсійного фонду у разі порушення особою, що здійснює управління активами, вимог інвестиційної декларації та Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

- порядок зміни умов договору;

- розподіл активів пенсійного фонду між особами, що здійснюють управління активами такого пенсійного фонду;

- відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності.

Договір може містити й інші умови, які не суперечать чинному законодавству.

3.4. Невід'ємною частиною договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду, відомості про осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, та копії договорів про управління активами, укладених з ними.

3.5. Дострокове розірвання договору:

3.5.1. Дострокове розірвання договору проводиться за ініціативою ради фонду у разі:

- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

- повідомлення органів державної влади про порушення зберігачем законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

- порушення зберігачем умов договору;

- порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію або введення щодо нього режиму санації.

3.5.2. Дострокове розірвання договору проводиться за ініціативою зберігача у разі неспроможності зберігача виконувати свої функції відповідно до умов договору, про що зберігач повинен письмово повідомити раду відповідного пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.

3.5.3. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання договору, зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу сторону про прийняття рішення щодо дострокового розірвання договору.

3.5.4. Рада фонду зобов'язана укласти новий договір про обслуговування пенсійного фонду з іншим зберігачем відповідно до чинного законодавства.

3.5.5. Сторони договору можуть оскаржити рішення про дострокове розірвання договору у судовому порядку.

3.5.6. У разі обрання іншого зберігача пенсійного фонду зберігач, з яким розривається договір, зобов'язаний:

- забезпечити передачу усіх пенсійних активів фонду та належної документації іншому зберігачу в зазначені у договорі строки;

- виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів фонду новому зберігачу цього фонду;

- повністю завершити передачу пенсійних активів та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем з радою пенсійного фонду.

3.5.7. Зберігач несе відповідальність за збитки, завдані ним пенсійному фонду та його учасникам внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства.

4. Обов'язки зберігача пенсійного фонду

4.1. Обов'язками зберігача пенсійного фонду є:

4.1.1 відкриття та ведення рахунків пенсійного фонду;

4.1.2 приймання, передавання (переведення), облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;

4.1.3 перевірка підрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду;

4.1.4 виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;

4.1.5 виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

4.1.6 виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду;

4.1.7 зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

4.1.8 подання звітності, передбаченої законодавством;

4.1.9 виконання розпоряджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, на підставах, визначених законодавством;

4.1.10 здійснення обміну інформацією з адміністратором, особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, радою фонду;

4.1.11 здійснення інших дій, передбачених чинним законодавством та які можуть бути додатково передбачені договором між радою фонду та зберігачем і відповідати вимогам чинного законодавства.

4.2. У разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, вчинених особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігач протягом одного робочого дня з дати виявлення такого порушення письмово надає відповідну інформацію раді пенсійного фонду, адміністратору, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також особі, що вчинила це порушення.

4.3. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду більше, ніж на 20 %, зберігач повинен повідомити про це раду пенсійного фонду, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

5. Порядок перевірки підрахунку чистої вартості активів та чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Зберігач здійснює перевірку підрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків згідно з чинним законодавством.

6. Подання звітності

Зберігач пенсійного фонду подає звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Порядок обчислення тарифів та їх граничний розмір

7.1. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду здійснюється за рахунок активів пенсійного фонду.

7.2. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду визначається радою фонду і провадиться за тарифами, встановленими в договорі.

7.3. Оплату за надані послуги щодо зберігання активів пенсійного фонду зберігач отримує у грошовій формі. Періодичність оплати послуг зберігача зазначається в договорі.

7.4. Тарифи за надання послуг зберігача пенсійного фонду обчислюються як відсоток від вартості активів пенсійного фонду, які відповідно до договору знаходяться на зберіганні у зберігача.

7.5. Тарифи за надання послуг зберігача можуть встановлюватися як за виконання договору в цілому, так і за виконання окремої операції (операцій), що зазначається в договорі.

7.6. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду здійснюється відповідно до договору на підставі даних розрахунків вартості активів пенсійного фонду за станом на кінець останнього робочого дня розрахункового періоду.

Розрахунок здійснюється з точністю до 1 робочого дня розрахункового періоду.

7.7. Сумарний розмір винагороди за рік, сплаченої за рахунок пенсійних активів зберігачу, не може перевищувати 0,5 % від середньорічної вартості активів пенсійного фонду, які відповідно до договору знаходяться на зберіганні у зберігача.

8. Заключні положення

Зберігач при обслуговуванні пенсійного фонду здійснює операції щодо рахунків пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник начальника
управління інвестиційної
діяльностіН. Маляр


 


 

 
© 2007