Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.06.2006 р. N 5945

Про затвердження Критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду

Відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Критерії оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду, (далі - Критерії) що додаються.

2. Розділ третій Критеріїв набуває чинності з 01.01.2008 р.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - Левченко В. П.

Голова Комісії

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 27 червня 2006 р. N 237


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 червня 2006 р. N 5945


Критерії оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду

Критерії оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду (далі - Критерії) розроблені відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини першої статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон).

1. Загальні положення

1.1. Ці Критерії являють собою сукупність показників, що відображають основні аспекти діяльності недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд) та розроблені для проведення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) оцінки фінансового стану пенсійних фондів з метою виконання пенсійними фондами зобов'язань перед учасниками.

1.2. Відповідно до цих Критеріїв, Держфінпослуг здійснює розрахунок показників із застосуванням методів обробки та аналізу інформації про фінансовий стан пенсійного фонду на підставі даних звітності з недержавного пенсійного забезпечення, наданих адміністратором пенсійного фонду відповідно до Положення про подання адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 N 1100, зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497 (далі - Положення про звітність). Результати проведеного оцінювання записуються в формах згідно з додатками 1, 3 та 4 окремо по кожному пенсійному фонду.

1.3. Терміни, що використовуються в цих Критеріях:

зворотність пенсійних накопичень - здатність пенсійного фонду виконати зобов'язання перед учасниками по виплаті (передачі) коштів учасників при умовно одночасному розриві пенсійних контрактів і договорів про виплату пенсій;

сукупні фактичні пенсійні внески - пенсійні внески, фактично сплачені вкладниками відповідно до пенсійних контрактів на день проведення оцінки в розрахунковому періоді;

зобов'язання пенсійного фонду - загальна сума зобов'язань, які підлягають виконанню на дату складання звітності пенсійного фонду (далі - зобов'язання фонду), до яких належать короткострокові зобов'язання пенсійного фонду перед учасниками (виплати відповідно до договору про виплату пенсії на визначений строк; нараховані, але не здійснені пенсійні виплати; суми, що підлягають перерахуванню) та зобов'язання пенсійного фонду перед третіми особами (нарахована оплата послуг суб'єктам, що обслуговують пенсійний фонд, кредиторська заборгованість з оплати чи поставки активів тощо).

Інші терміни, які вживаються в цих Критеріях, застосовуються у їх значенні відповідно до чинного законодавства.

2. Методика визначення критеріїв оцінки фінансового стану пенсійного фонду

2.1. Фінансовий стан пенсійного фонду характеризується такими критеріями:

1) надійністю функціонування (загальною, абсолютною та поточною платоспроможністю; рівнем диверсифікації пенсійних активів);

2) економічною ефективністю діяльності (зростанням чистої вартості одиниці пенсійних внесків, прибутковістю інвестування пенсійних активів);

3) ліквідністю пенсійних активів (поточна та планова ліквідність);

4) зворотністю пенсійних накопичень учасників.

2.2. Надійність функціонування - здатність фонду виконувати зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду за поточними пенсійними контрактами та договорами станом на звітну дату.

2.2.1. До показників, що характеризують порушення загальної платоспроможності фонду, відноситься:

1) зростання суми заборгованості по виплатах за всіма пенсійними схемами (п. 5 додатка 2);

2) зростання заборгованості фонду по перерахуванню пенсійних коштів (п. 6 додатка 2);

3) зростання заборгованості по нарахованих, але не здійснених виплатах фонду (п. 7 додатка 2);

4) зростання заборгованості по внесках за всіма пенсійними схемами (п. 8 додатка 2).

2.2.2. У разі, якщо при розрахунку виявлено не менше 2 показників порушення загальної платоспроможності, Держфінпослуг має право на застосування методів реагування, визначених розділом 3 цих Критеріїв.

2.2.3. Поточна платоспроможністю оцінюється із припущення, що сума грошових коштів та їх еквівалентів забезпечує покриття всіх поточних зобов'язань фонду на дату складання звітності (п. 1 додатка 2).

2.2.4. Рівень диверсифікації активів пенсійного фонду (Рд) відображає оцінку якості інвестиційного портфелю пенсійного фонду та визначається з використання оціночних груп, до яких відносяться відповідні активи фонду (додаток 3).

Інвестиційний портфель пенсійного фонду вважається низько диверсифікованим при: Рд < 20 балів; середньо диверсифікованим при: 20 балів £ Рд < 28 балів; високо диверсифікованим при: Рд ³ 28 балів.

2.3. Економічна ефективність діяльності фонду оцінюється за наступними критеріями:

1) зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків (ЧВО);

2) показники прибутковості інвестування пенсійних активів (коефіцієнти реального (Кр) та номінального доходу (Кнд).

2.3.1. Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності пенсійного фонду здійснюється шляхом оцінки динаміки зміни показників чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду.

На підставі зміни показника чистої вартості одиниці пенсійних внесків робиться висновок про те, в яку суму пенсійних коштів учасника пенсійного фонду на кінець звітного періоду конвертується одиниця пенсійного внеску вкладника, здійсненого на початку періоду.

Чим вища чиста вартість одиниці пенсійних внесків у порівнянні з попереднім періодом, тим вища ефективність інвестиційної політики пенсійного фонду.

2.3.3.Оцінка прибутковості інвестування активів пенсійного фонду.

Прибутковість інвестування пенсійних активів розраховується окремо по кожному інвестиційному портфелю (для виплат пенсій на визначений строк і формування накопичень інших учасників).

Показники прибутковості інвестування пенсійних активів зазначаються в додатка 1 за період з початку поточного року; в порівнянні з попереднім календарним роком (не розраховується, якщо період управління активами відповідного пенсійного фонду в попередньому році становить менше двох звітних (проміжних) періодів); в порівнянні з трьома попередніми календарними роками (не розраховується, якщо період управління активами відповідного пенсійного фонду становить в кожному році менше двох звітних (проміжних) періодів).

2.3.4. Коефіцієнт номінального доходу встановлюється на підставі розрахункових показників зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду без урахування інфляції.

Коефіцієнт номінального доходу пенсійного фонду розраховується за формулою 1:

 


, (1)


де ЧВОi -чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на кінець звітного періоду;

ЧВОi - 1 - чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на початок поточного року;

K - кількість календарних днів у розрахунковому періоді (для розрахунку за рік К приймається рівним 365).

Коефіцієнт номінального доходу (середній) пенсійного фонду розраховується за формулою 2:

 


, (2)


де - середня чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на кінець звітного періоду;

- середня чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на початок поточного року;

K - кількість календарних днів у розрахунковому періоді (для розрахунку за рік К приймається рівним 365);

() - середня чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду за звітний період розраховується як середнє арифметичне значення чистої вартості одиниці пенсійних внесків такого пенсійного фонду, розрахованої щомісячно.

2.3.5. Коефіцієнт реального доходу встановлюється на підставі розрахункових показників зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду з урахуванням інфляції та дозволяє оцінити:

- прибутковість фонду, в тому числі в порівнянні з іншими фондами й середньорічними показниками прибутковості фондів;

- виконання зобов'язань особою, що здійснює управління активами фонду, по забезпеченню мінімальної прибутковості, якщо таке зобов'язання передбачене договором про управлінням активами.

Коефіцієнт реального доходу пенсійного фонду за звітний період поточного року розраховується за формулою 3:

 


, (3)


де І - індекс споживчих цін (рівень інфляції) в Україні (зростання або зниження у процентному вираженні) за звітний період.

Коефіцієнт реального доходу пенсійного фонду в порівнянні з попереднім календарним роком розраховується за формулою 4:

 

 

Ккр(i)

 

Кр

=

________

, (4)

 

 

Ккр(i - 1)

 


де Ккр(i) - коефіцієнт реального доходу пенсійного фонду на кінець звітного періоду;

Ккр(i - 1) - коефіцієнт реального доходу пенсійного фонду за попередній календарний рік.

Коефіцієнт реального доходу вважається низьким при: Кр < 0 %; недостатнім при: 0 % £ Кр < 3 %; прийнятним: 3 % Кр ³ 5 %; достатнім при: Кр ³ 5 %.

2.3.6. Коефіцієнт реального доходу пенсійного фонду в порівнянні з трьома попередніми календарними роками розраховується за формулою 5:

 

 

Ккр(i)

 

К

=

_______

, (5)

 

 

К3ср

 


де К3ср - середній рівень коефіцієнту реального доходу за попередні 3 роки, що розраховується у відсотках річних як середнє геометричне дохідностей за три попередні календарні роки.

Розрахунок провадиться за формулою 6:Кр1, Кр2, Кр3 - коефіцієнти реального доходу за відповідні перший, другий, третій попередні календарні роки.

2.4. Ліквідність пенсійного фонду - здатність швидко (у строки, передбачені договорами й законодавством) і без значних втрат вартості пенсійних активів трансформувати активи фонду в грошові кошти, необхідні для покриття фондом зобов'язань перед учасниками щодо наступних виплат (передачі коштів) учасникам (групи учасників) фонду.

2.4.1. Ліквідність фонду оцінюється за обсягом грошових коштів пенсійних активів та поточних надходжень внесків для виконання зобов'язань перед учасниками. При оцінці ліквідності розглядають поточну й планову ліквідність фонду.

2.4.2. Поточна ліквідність (Л1) - достатність на дату складання звітності сум грошових коштів та їх еквівалентів, необхідних для здійснення передбачених законодавством виплат, а також переведення коштів учасників пенсійного фонду (п. 3 додатка 2).

2.4.3. Планова ліквідність (Л2) - достатність на дату складання звітності сум грошових коштів та їх еквівалентів, прогнозованих надходжень у вигляді пенсійних внесків та інвестиційного доходу, необхідних для покриття короткострокових зобов'язань фонду перед учасниками, передбачених у звітному періоді, та прогнозованих виплат учасникам (оцінюється за наявністю необхідного обсягу коштів для позапланових виплат) (п. 4 додатка 2).

Прогнозування сум, необхідних для здійснення виплат (переведення коштів), здійснюється на підставі аналізу статистичних даних попередніх періодів та прогнозного показника можливих виплат в наступному періоді або в першому наближенні приймається рівною сумі виплат (переведених коштів) учасникам у попередньому періоді.

Показник планової ліквідності фонду вважається достатнім, якщо сума коштів у вигляді прогнозованої суми внесків та грошових еквівалентів коштів перевищує суми, необхідні для здійснення поточних та прогнозованих виплат (передачі коштів учасника) у строки, передбачені законодавством.

2.5. Зворотність оцінюється на підставі коштів, що будуть отримані пенсійним фондом від реалізації пенсійних активів при умовній ліквідації фонду у випадку одночасного розірвання всіх пенсійних контрактів та договорів про виплату пенсії на визначений строк. Розрахунок умовно ліквідаційного обсягу коштів провадиться з урахуванням необхідності передачі цих коштів на користь учасників, що вибувають із фонду, у строки, передбачені Законом.

2.5.2. Зворотність вважається задовільною, якщо обсяг коштів, що будуть одержані фондом від продажу всіх пенсійних активів (ЗСПА), достатній для покриття зобов'язань перед учасникам фонду із розрахунку не менше суми пенсійних внесків, сплачених на їх користь (ЗСПВ), тобто виконується умова: ЗСПА ³ ЗСПВ.

ЗСПА приймається рівним чистої вартості активів пенсійного фонду (ЧВА) на дату проведення оцінки (дата складання звітності). У випадку недостатності умовно ліквідаційного обсягу коштів (зазначена умова не виконується) зворотність уважається незадовільною.

2.6. Значення показників діяльності фонду, встановлені цими Критеріями, можуть змінюватися Держфінпослуг для кожної групи фондів, виходячи зі стану й перспектив розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення.

2.6.1. Критерії віднесення пенсійного фонду до тої або іншої групи та визначення груп оцінюваних фондів встановлюються Держфінпослуг один раз на рік, не пізніше ніж за квартал до проведення оцінки.

3. Порядок оцінки фінансового стану фонду

3.1. Держфінпослуг у місячний строк після отримання звітності з недержавного пенсійного забезпечення проводить оцінку фінансового стану пенсійного фонду шляхом аналізу основних фінансових показників, відповідно до цих Критеріїв.

3.2. У разі, якщо річний реальний дохід пенсійного фонду визнано Держфінпослуг низьким порівняно з середніми показниками реального доходу інших пенсійних фондів, Держфінпослуг має право:

1) рекомендувати раді пенсійного фонду розглянути питання щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, або щодо здійснення інших заходів для забезпечення дотримання належного рівня інвестиційного прибутку;

2) повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. У разі, якщо за результатами аналізу у пенсійного фонду виявлено незадовільними більш ніж 20 відсотків показників пенсійного фонду, Держфінпослуг може:

1) рекомендувати раді пенсійного фонду розглянути питання щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, або здійснення інших заходів для забезпечення належного рівня інвестиційного прибутку;

2) рекомендувати раді пенсійного фонду переглянути договори про обслуговування пенсійного фонду суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення з метою скорочення видатків на оплату послуг за рахунок пенсійних активів;

3) встановити іншу періодичність подання адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень.

 

Заступник Голови

В. П. Левченко


Додаток 1


Показники прибутковості інвестування пенсійних активів

_________________________ на "___" ____________ 200_ р.
(найменування пенсійного фонду)

Найменування показника

Значення, %

Оцінка показника реального доходу

Середнє значення коефіцієнту реального доходу інших пенсійних фондів, %

Відхилення

Коефіцієнт реального доходу за період з початку поточного року,  Ккр

 

 

 

 

Коефіцієнт реального доходу за попередні 12 місяців, Кр

 

 

 

 

Коефіцієнт реального доходу за попередні 3 роки, К3р

 

 

 

 


 

Додаток 2


Система показників і критеріїв для оцінки фінансового стану пенсійного фонду

 

Показник
(критерій) оцінки НПФ, позначення

Зміст показника

Порядок визначення (розрахунку) показника

Джерело інформації

1.

Коефіцієнт платоспроможності

Коефіцієнт платоспроможності показує, скільки грошових одиниць активів фонду припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань фонду

 

(р. 220 + р. 230 + р. 240 / ф1 р. 620)

2.

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності показує здатність фонду покрити всі зобов'язання фонду

 

НПФ 2 рядок 090
НПВ 3 рядок 120

3.

Поточна ліквідність

 

Л1= КУВ* ССВ,

КУВ - кількість учасників, що набули право на отримання пенсійних виплат, подали заяву на переведення коштів до іншого пенсійного фонду;
ССВ - середня сума виплат (переданих коштів) на користь одного учасника

4.

Планова ліквідність (обсяг коштів для планових виплат учасникам)

 

Л2 = (ГК + ППВ + ПІД)/СПВ + СЗВ +

ГК - ф1 р. (230 + 240);
ППВ - прогнозовані пенсійні внески (форма НПФ-5, ряд 190 за кожною пенсійною схемою);
СПВ - обсяг суми запланованих виплат (форма НПФ-5, ряд 200 за кожною пенсійною схемою);
СЗВ - сума заборгованості по виплатах по всіх пенсійних схемах (форма НПФ-5, ряд 180 за кожною пенсійною схемою)

5.

Сума заборгованості по виплатах за всіма пенсійними схемами, СЗВ

 

СЗВ = Сума значень в рядках 180 форми НПФ-5 (за кожною схемою)

НПФ-5, колонка 5 рядка 180 за кожною схемою

6.

Сума заборгованості по перерахуванню пенсійних коштів

 

 

НПФ-3 рядок 190 колонка 5

7.

Сума заборгованості по нарахованим, але не здійсненним виплатам

 

 

НПФ-3 рядок 200 колонка 5

8.

Співвідношення кількості контрактів, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках, до суми заборгованості
по внесках за всіма пенсійними схемами, СЗПВ

 

СЗПВ = НПФ 4_070_5 / сума значень НПФ 5_170_5 (за кожною схемою)

НПФ-4 рядок 070 колонка 5
НПФ-5 рядок 170 колонка 5 (за кожною схемою)

9.

Сума прогнозованих зобов'язань по виплатах у наступному кварталі по кожній пенсійній схемі, СПЗ

 

СПЗ = Сума величин, зазначених у формі НПФ-5

НПФ-5 рядок 200 за кожною схемою

10.

Відношення загальної суми грошових надходжень до фонду до суми всіх виплат фонду

Здатність фонду виконати зобов'язання по виплатах за рахунок надходжень до фонду без реалізації пенсійних активів

СПФ: СВФ

НПФ-2 рядок 090 колонка 5
НПФ-3 рядки 210 і 290

11.

Відношення чистої вартості пенсійних активів (ЧВА) до суми прогнозованих зобов'язань по виплатах у наступному кварталі й заборгованості по виплатах по кожній пенсійній схемі

Здатність фонду виконати зобов'язання по виплатах у випадку відсутності надходжень до фонду у наступному кварталі

ЧВА: (СПЗ + СЗ)

НПФ-6 рядок 4
НПФ-5 рядки 180 і 200

12.

Відношення суми коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках до суми заборгованості по перерахуванню пенсійних коштів і нарахованим, але нездійсненим виплатам

Можливість виконання зобов'язань фонду перед учасниками у випадку порушення строків виплати адміністратором

СДР: (ЗАФ + ЗНВ)

НПФ-7 рядки 2 і 3
НПФ-3 рядки 180 і 200

13.

Динаміка змін обсягів пенсійних внесків у порівнянні з попереднім періодом

Стабільність надходжень до фонду й виплат з фонду за рахунок коштів на рахунку

 

НПФ-2 рядок 040

14.

Відношення суми витрат на оплату послуг, оплачуваних за рахунок пенсійних активів, до суми надходжень до фонду

 

ОП : СПВ

НПФ-3 рядок 290
НПФ-3 рядок 090

15.

Співвідношення власного капіталу (резервного фонду) КУА та сумарного обсягу активів, управління якими здійснюється такою особою

Можливість виконання зобов'язань фонду за рахунок такого резервного фонду у випадку завдання збитків фонду внаслідок порушення законодавства такою особою

ВК:
n - кількість пенсійних фондів, обслуговування яких здійснюється КУА


(ф1 р. 380 / )


 

Додаток 3


Рівень диверсифікації активів недержавного пенсійного фонду

_____________________________ на "___" ____________ 200_ р.
(найменування пенсійного фонду)

Види фінансових інструментів

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ, ( %)

Додаткові оцінки (+/-)

 

%

Оцінка

Додаткові параметри

Оцінка

1

2

3

4

5

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

10 %

+ 4

Середньозважена депозитна ставка вище/нижче середньої ставки НБУ

+/- 1

20 %

+ 5

Наявність у банку кредитного рейтингу, який визначено Рейтинговим агентством, або кредитний рейтинг відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України

+ 1

30 %

+ 4

Наявність/відсутність застосованих санкцій НБУ

+ / - 1

40 %

+ 3

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

10 %

+ 3

Середньозважена
дохідність до погашення:
2 %+ 1

20 %

+ 4

4 %

+ 2

30 %

+ 5

6 %

+ 3

40 %

+ 4

8 %

+ 4

50 %

+ 3

10 %

+ 5

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

5 %

+ 3

Середньозважена
дохідність до погашення:
5 %+ 1

10 %

+ 4

10 %

+ 2

15 %

+ 3

15 %

+ 3

20 %

+ 2

20 %

+ 4

 

 

25 %

+ 5

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

10 %

+ 3

Середньозважена
дохідність до погашення:
10 %+ 3

20 %

+ 4

15 %

+ 4

30 %

+ 5

20 %

+ 5

40 %

+ 4

25 % та більше

+ 3

Акції українських емітентів

10 %

+ 3

Наявність кредитного рейтингу, визначеного уповноваженим Рейтинговим агентством, або кредитного рейтингу, який відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України

+ 2

20 %

+ 4

30 %

+ 5

Цінні папери в обігу/обіг цінних паперів зупинено

+/- 1

40 %

+ 4

Зупинено обіг цінних паперів емітента із часткою до 3 % від частки акцій українських емітентів в портфелі

-1

Зупинено обіг цінних паперів емітента із часткою більше 3 % від частки акцій українських емітентів в портфелі

-3

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, та цінні папери іноземних емітентів

5 %

+ 2

 

10 %

+ 3

15 %

+ 4

20 %

+ 3

Іпотечні цінні папери

10 %

+ 2

Середньозважена
дохідність до погашення
(для іпотечних облігацій):
5 %
+ 1

20 %

+ 3

10 %

+ 2

30 %

+ 4

15 %

+ 3

40 %

+ 3

20 %

+ 4

25 %

+ 5

Об'єкти нерухомості

2 %

+ 3

 

 

5 %

+ 5

7 %

+ 4

10 %

+ 3

Банківські метали

2 %

+ 3

Середньозважена зміна
вартості банківських
металів, відповідно до
курсу НБУ:
+ 10 %

+ 8

5 %

+ 5

+ 8 %

+ 6

7 %

+ 4

+ 6 %

+ 4

10 %

+ 3

+ 4 %

+ 2

 

 

+ 2 %

+ 1

- 2 %

- 1

- 4 %

- 2

- 6 %

- 4

- 8 %

- 6

- 10 %

- 8

Інші активи, передбачені законодавством

5 %

+1

 

 

Загалом (колонка 3 + 4)

 

 

 

 


 

Додаток 4


Показники оцінки недержавного пенсійного фонду

_____________________________ на "___" ____________ 200_ р.
(найменування пенсійного фонду)

Найменування показника

Значення показників

Нормативне (необхідне)

значення показника

Відхилення показників

1 звітний період

2 звітний період

3 звітний період

4 звітний період

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, ЧВО

 

 

 

 

Більше 1

 

Рівень диверсифікації, Рд

 

 

 

 

Відповідно до п. 2.2.4 Критеріїв

 

Коефіцієнт номінального доходу, Кнд

 

 

 

 

Збільшується

 

Коефіцієнт номінального доходу (середній), Кндср

 

 

 

 

Збільшується

 

Коефіцієнт реального доходу за період з початку поточного року, Ккр

 

 

 

 

Відповідно до п. 2.3.5 Критеріїв

 

Коефіцієнт поточної платоспроможності

 

 

 

 

Більше 1

 

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

 

 

 

 

Більше 1

 

Коефіцієнт загальної платоспроможності

 

 

 

 

Відповідно до п. 2.2.1 Критеріїв

 

Поточна ліквідність, Л1

 

 

 

 

 

 

Планова ліквідність, Л2

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості по виплатах за всіма пенсійними схемами, СЗВ

 

 

 

 

0

 

Сума заборгованості по перерахуванню пенсійних коштів

 

 

 

 

0

 

Сума заборгованості по нарахованим, але не здійсненним виплатам

 

 

 

 

0

 

Співвідношення кількості контрактів, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках, до суми заборгованості по внесках за всіма пенсійними схемами, СЗПВ

 

 

 

 

0

 

Сума прогнозованих зобов'язань по виплатах у наступному кварталі по кожній пенсійній схемі, СПЗ

 

 

 

 

 

 

Відношення загальної суми грошових надходжень до фонду до суми всіх виплат фонду

 

 

 

 

Більше 1 при відсутності заборгованості

 

Відношення ЧВА до суми прогнозованих зобов'язань по виплатах у наступному кварталі й заборгованості по виплатах по кожній пенсійній схемі

 

 

 

 

Більше 1

 

Відношення суми коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках до суми заборгованості по перерахуванню пенсійних коштів і нарахованим, але нездійсненим виплатам

 

 

 

 

Більше 1

 

Динаміка змін обсягів пенсійних внесків у порівнянні з попереднім періодом

 

 

 

 

Збільшується

 

Відношення суми витрат на оплату послуг, оплачуваних за рахунок пенсійних активів, до суми надходжень до фонду

 

 

 

 

Зменшується

 

Співвідношення власного капіталу (резервного фонду) КУА та сумарного обсягу активів, управління якими здійснюється

 

 

 

 

 

 


____________

 


 

 
© 2007