Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.06.2006 р. N 5944

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо припинення недержавних пенсійних фондів

З метою впорядкування процесу припинення недержавних пенсійних фондів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо припинення недержавних пенсійних фондів, що додаються.

2. Рекомендувати недержавним пенсійним фондам при припиненні дотримуватись цих Методичних рекомендацій.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 27 червня 2006 р. N 237


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 червня 2006 р. N 5944


Методичні рекомендації
щодо припинення недержавних пенсійних фондів

Методичні рекомендації щодо припинення недержавних пенсійних фондів (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Указу Президента України "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" від 4 квітня 2003 року N 292 та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації пропонують послідовність дій та організаційних заходів, які потрібно здійснити в процесі припинення недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди), що створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон).

1.2. Рекомендації розроблені для забезпечення єдиного підходу щодо припинення пенсійних фондів з метою захисту прав їх учасників.

1.3. В Рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- пенсійний фонд, який припиняється з правонаступництвом, - пенсійний фонд, який внаслідок припинення передає усі майнові права та обов'язки пенсійному фонду - правонаступнику за передавальним актом;

- пенсійний фонд - правонаступник - пенсійний фонд, до якого переходять усі майнові права та обов'язки пенсійного фонду (фондів), який припиняється як юридична особа;

- припинення пенсійного фонду шляхом приєднання - припинення пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення пенсійного фонду як юридичної особи та передача всіх прав і зобов'язань до іншого пенсійного фонду, який не втрачає статусу юридичної особи і є правонаступником зазначеного пенсійного фонду (пенсійних фондів);

- припинення пенсійних фондів шляхом злиття - це припинення пенсійних фондів, унаслідок якого відбувається припинення двох чи більше пенсійних фондів та передача всіх прав і зобов'язань до пенсійного фонду - правонаступника, що створюється.

- ліквідація пенсійного фонду - це припинення пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення пенсійного фонду як юридичної особи та передача пенсійних коштів учасників фонду іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки у банках на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.

1.4. За бажанням вкладників після переходу всіх прав та обов'язків до пенсійного фонду - правонаступника пенсійні контракти можуть бути переукладеними в порядку, встановленому діючим законодавством України.

1.5. У разі припинення шляхом злиття або приєднання перехід всіх прав та обов'язків до пенсійного фонду - правонаступника відбувається на підставі передавального акта.

2. Припинення пенсійних фондів шляхом приєднання

2.1. При припиненні одного або кількох пенсійних фондів шляхом приєднання до іншого пенсійного фонду всі майнові права та зобов'язання кожного з них переходять до пенсійного фонду, до якого вони приєднуються і який вважається їх правонаступником (активи та пасиви пенсійного фонду (фондів), що припиняються шляхом приєднання, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду - правонаступника). При цьому пенсійний фонд (фонди), що приєднується до пенсійного фонду - правонаступника, втрачає (втрачають) статус юридичної особи.

2.2. Рішення про припинення пенсійних фондів шляхом приєднання (далі - рішення про припинення) приймається уповноваженим органом засновника (для одноосібного засновника) або зборами засновників кожного з пенсійних фондів, що припиняються. В рішенні про припинення рекомендується зазначати:

1) кількість засновників (представників засновників), що приймали участь у голосуванні з питання припинення фонду шляхом приєднання;

2) підстави прийняття рішення про припинення;

3) дату початку та дату закінчення прийняття заяв від учасників пенсійного фонду, які виявили бажання перевести належні їм пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи;

4) перелік кандидатур, які пропонуються до складу комісії з припинення шляхом приєднання.

2.3. Рішення про припинення оформлюється протоколом засідання загальних зборів засновників або відповідним документом уповноваженого органу засновника пенсійного фонду (фондів), що припиняється, та оприлюднюється в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Держфінпослуг.

2.4. Уповноважений орган засновника (для одноосібного засновника) або збори засновників пенсійного фонду - правонаступника приймають рішення про приєднання, у якому рекомендується зазначати:

1) кількість засновників (представників засновників), що приймали участь у голосуванні щодо приєднання;

2) підстави прийняття рішення про приєднання.

2.5. Особи, які зазначені в пунктах 2.2 та 2.4 Рекомендацій, після прийняття відповідних рішень надають Раді кожного з пенсійних фондів, що припиняються, та Раді пенсійного фонду - правонаступника протокол такого рішення.

2.6. Рада кожного з пенсійних фондів, які припиняються, а також Рада пенсійного фонду - правонаступника після прийняття відповідного рішення особами, зазначеними в пунктах 2.2 та 2.4 Рекомендацій, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача у порядку, визначеному в статуті пенсійного фонду.

2.7. У разі небажання бути учасником пенсійного фонду - правонаступника учасник пенсійного фонду (фондів), що припиняється, після отримання повідомлення, зазначеного у пункті 2.6 Рекомендацій, має право перевести належні йому пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок у банку, за винятком випадків припинення корпоративних пенсійних фондів. Для цього такий учасник подає адміністратору фонду, що припиняється, заяву про переведення належних йому пенсійних коштів. Заява складається за формою, встановленою Додатком 6 до Рекомендацій. До заяви учасник пенсійного фонду, що припиняється, додає копію пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом, копію договору страхування зі страховою організацію або копію договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку у банку.

2.8. Дата затвердження складу комісії з припинення є датою початку процедури припинення шляхом приєднання. До компетенції комісії з припинення належить здійснення поточної діяльності в процесі припинення пенсійного фонду (фондів) шляхом приєднання. З дати затвердження складу комісії з припинення кожного з пенсійних фондів, що припиняються, повноваження Ради кожного з цих фондів припиняються.

2.9. Засновники кожного з пенсійних фондів, що припиняються, встановлюють порядок і строки припинення пенсійних фондів на підставі плану припинення. План припинення затверджується зборами засновників (уповноваженим органом одноосібного засновника) пенсійного фонду, що припиняється, та пенсійного фонду - правонаступника.

План припинення, крім етапів припинення, передбачених Додатком 2 до Рекомендацій, може містити інші етапи припинення, які враховують особливості припинення окремого фонду.

2.10. Комісія з припинення повідомляє про припинення шляхом приєднання вкладників та учасників фонду (фондів), адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача шляхом публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Держфінпослуг.

В повідомленні рекомендується зазначати:

• найменування пенсійного фонду (фондів), що припиняється, та пенсійного фонду - правонаступника;

• ідентифікаційний код пенсійного фонду (фондів), що припиняється, та пенсійного фонду - правонаступника;

• місцезнаходження пенсійного фонду (фондів), що припиняється, та пенсійного фонду - правонаступника;

• дату та підставу для прийняття рішення щодо припинення;

• дату затвердження складу комісії з припинення;

порядок і термін прийняття заяв та відповідних документів від учасників фонду (фондів) про переведення їх коштів до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки у банках, а також строки розрахунків з такими учасниками відповідно до Рекомендацій;

джерела та порядок покриття витрат на забезпечення діяльності комісії з припинення.

У повідомленні також зазначається про те, що з дати повного здійснення розрахунків з учасниками фонду, які подали заяви згідно з пунктом 2.7 Рекомендацій, до дати передачі активів пенсійного фонду, що припиняється, до пенсійного фонду - правонаступника операції з пенсійними активами проводитись не будуть.

2.11. Витрати на забезпечення діяльності комісії з припинення пенсійного фонду здійснюються за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників.

2.12. Після прийняття всіх заяв та відповідних документів від учасників, зазначених у пункті 2.7 Рекомендацій, комісія з припинення складає звіт про надані заяви. У звіті зазначається загальна кількість учасників, а також кількість учасників, які подали та які не подали заяви. Звіт завіряється підписами членів комісії з припинення та печаткою фонду.

2.13. Розрахунки з учасниками пенсійного фонду (фондів), що припиняється, та які бажають перевести належні їм кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок у банку, здійснюються згідно з строками, передбаченими планом припинення. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику кожного з пенсійних фондів, що припиняються, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках на дату подання учасником заяви про переведення пенсійних коштів.

2.14. З дати повного здійснення розрахунків з учасниками фонду, які подали заяви згідно з пунктом 2.7 Рекомендацій, будь-які операції з пенсійними активами пенсійного фонду (фондів), що припиняється, не проводяться, при цьому стан пенсійних активів на цю дату фіксується та засвідчується висновком аудитора, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

2.15. Після здійснення розрахунків з учасниками пенсійного фонду, що припиняється, комісія з припинення складає звіт про здійснення таких розрахунків. Звіт складається в довільній формі. У звіті зазначається прізвище, ім'я та по батькові учасника, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, загальна сума пенсійних коштів учасника фонду, сума пенсійних коштів, що передаються відповідно до заяви, реквізити заяви. Звіт завіряється підписами членів комісії з припинення та печаткою фонду.

2.16. Комісія з припинення після повної передачі всіх активів та зобов'язань пенсійного фонду (фондів), що припиняється, до пенсійного фонду правонаступника, складає передавальний акт, який засвідчується висновком аудитора, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

Передавальний акт прошивається, пронумерується, засвідчується підписом уповноважених осіб засновників (засновника) кожного пенсійного фонду, що припиняється та пенсійного фонду - правонаступника, та печаткою цих юридичних осіб.

2.17. Передача всіх активів та зобов'язань пенсійного фонду (фондів), що припиняється, до пенсійного фонду правонаступника проводиться в строк, передбачений планом припинення.

2.18. Передача системи персоніфікованого обліку пенсійного фонду (фондів), що припиняється, та відповідної документації здійснюється відповідно до передавального акта з урахуванням вимог Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 N 1660 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589.

2.19. На наступний робочий день з дати передачі всіх активів та зобов'язань пенсійного фонду (фондів), що припиняється, за наслідками такої передачі рекомендується провести аудиторську перевірку пенсійного фонду - правонаступника.

2.20. Зміни до статуту та пенсійних схем пенсійного фонду - правонаступника здійснюються відповідно до Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 17.08.2004 N 2080 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2004 за N 1050/9649. У статуті пенсійного фонду - правонаступника зазначається, що цей пенсійний фонд є правонаступником пенсійного фонду (фондів), що припиняється.

2.21. За бажанням вкладників після переходу всіх прав та обов'язків до пенсійного фонду - правонаступника пенсійні контракти, укладені з пенсійним фондом (фондами), що припиняється, можуть бути переукладеними в порядку, встановленому діючим законодавством України.

2.22. Пенсійний фонд (фонди), що припиняється, втрачає право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з дня набрання чинності рішенням про виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва.

2.23. Виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про внесення до Державного реєстру фінансових установ здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

2.24. Державна реєстрація припинення пенсійного фонду, що припиняється, як юридичної особи провадиться відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2.25. Припинення пенсійного фонду шляхом приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення пенсійного фонду (фондів), що припиняється.

3. Порядок припинення пенсійних фондів шляхом злиття

3.1. При припиненні двох або кількох пенсійних фондів шляхом злиття усі майнові права та зобов'язання кожного з них переходять до пенсійного фонду - правонаступника (активи та пасиви пенсійних фондів, що припиняються, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду - правонаступника).

3.2. У разі небажання бути учасником пенсійного фонду - правонаступника учасник кожного з пенсійних фондів, що припиняється, після отримання повідомлення, зазначеного в пункті 3.8 Рекомендацій, має право перевести належні йому пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок у банку, за винятком випадків припинення корпоративних пенсійних фондів. Для цього такий учасник подає адміністратору фонду, що припиняється, заяву про переведення належних йому пенсійних коштів. Заява складається за формою, встановленою додатком 6 до Рекомендацій. До заяви учасник пенсійного фонду, що припиняється, додає копію пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом, копію договору страхування з страховою організацію або копію договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку у банку.

3.3. Рішення про припинення пенсійних фондів шляхом злиття (далі - рішення про припинення) приймається уповноваженим органом засновника (для одноосібного засновника) або зборами засновників кожного з пенсійних фондів, що припиняються. В рішенні про припинення рекомендується зазначати:

1) кількість засновників (представників засновників), що приймали участь у голосуванні з питання припинення фонду шляхом злиття;

2) підстави прийняття рішення про припинення;

3) дату початку та дату закінчення прийняття заяв від учасників пенсійного фонду, які виявили бажання перевести належні їм пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи.

4) перелік кандидатур до складу комісії з припинення шляхом злиття (далі - комісія з припинення).

3.4. Органи, зазначені в пункті 3.3 Рекомендацій, після прийняття відповідних рішень надають Раді пенсійного фонду, що припиняється, протокол такого рішення.

3.5. Рада кожного з пенсійних фондів, що припиняються, після прийняття відповідного рішення органами, зазначеними в пункті 3.3 Рекомендацій, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами та зберігача, у порядку, визначеному в статуті пенсійного фонду.

3.6. Затвердження складу комісії з припинення є датою початку процедури припинення шляхом злиття. До компетенції комісії з припинення належить здійснення поточної діяльності в процесі припинення пенсійних фондів шляхом злиття. З дати затвердження складу цієї комісії припиняються повноваження Ради кожного з пенсійних фондів, що припиняються.

3.7. Засновники кожного з пенсійних фондів, що припиняються, встановлюють порядок і строки припинення пенсійних фондів на підставі плану припинення. План припинення затверджується зборами засновників (уповноваженим органом одноосібного засновника) пенсійного фонду, що припиняється. План припинення подається за формою, передбаченою додатком 3 до Рекомендацій.

3.8. Комісія з припинення повідомляє про припинення шляхом злиття вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача шляхом публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Держфінпослуг.

У повідомленні рекомендується зазначати:

• найменування пенсійних фондів, що припиняються;

• ідентифікаційний код кожного пенсійного фонду, що припиняється;

• місцезнаходження пенсійних фондів, що припиняються;

• дату та підставу для прийняття рішення щодо припинення;

• дату затвердження складу комісії з припинення;

порядок і термін прийняття заяв та відповідних документів від учасників пенсійних фондів, що припиняються, про переведення їх коштів до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки у банках, а також строки розрахунків з такими учасниками;

джерела та порядок покриття витрат на забезпечення діяльності комісії з припинення.

У повідомленні також зазначається про те, що з дати повного здійснення розрахунків з учасниками фондів, які подали заяви згідно з пунктом 3.2 Рекомендацій, до дати передачі активів пенсійного фонду (фондів), що припиняється, до пенсійного фонду - правонаступника операції з пенсійними активами проводитись не будуть.

3.9. Витрати на забезпечення діяльності комісії з припинення здійснюються за рахунок грошових коштів засновників пенсійних фондів, що припиняються, у порядку, визначеному зборами засновників.

3.10. Після прийняття всіх заяв та відповідних документів від учасників, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, комісія з припинення складає звіт про надані заяви. У звіті зазначається загальна кількість учасників, а також кількість учасників, які подали та які не подали заяви. Звіт завіряється підписами членів комісії з припинення та печаткою фонду.

3.11. Розрахунки з учасниками пенсійного фонду, що припиняється, та які бажають перевести належні їм кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок у банку, здійснюються у строки, передбачені планом припинення. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику кожного з пенсійних фондів, що припиняються, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках на дату подання учасником заяви та про переведення пенсійних коштів.

3.12. З дати повного здійснення розрахунків з учасниками фонду, які подали заяви згідно з пунктом 3.2 Рекомендацій, будь-які операції з пенсійними активами пенсійних фондів, що припиняються, не проводяться, при цьому стан пенсійних активів на цю дату фіксується та засвідчується висновком аудитора, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

3.13. Після здійснення розрахунків з учасниками пенсійного фонду, що припиняється, комісія з припинення складає звіт про здійснення таких розрахунків. Звіт складається в довільній формі. У звіті зазначається прізвище, ім'я та по батькові учасника, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, загальна сума пенсійних коштів учасника фонду, сума пенсійних коштів, що передаються відповідно до заяви, реквізити заяви. Звіт завіряється підписами членів комісії з припинення та печаткою фонду.

3.14. Реєстрація статуту та пенсійних схем пенсійного фонду - правонаступника здійснюється відповідно до Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 17.08.2004 N 2080, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.08.2004 за N 1050/9649. У статуті пенсійного фонду, який створюється шляхом злиття, зазначається, що цей пенсійний фонд є правонаступником пенсійних фондів, що припиняються.

3.15. Внесення інформації про пенсійний фонд - правонаступник до Державного реєстру фінансових установ здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

3.16. Комісія з припинення кожного з пенсійних фондів, що припиняються, після повної передачі всіх активів та зобов'язань пенсійних фондів, що припиняються, до пенсійного фонду - правонаступника складає передавальний акт, який засвідчується висновком аудитора, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

Передавальний акт прошивається, пронумеровується, засвідчується підписами уповноважених осіб засновників (засновника) кожного з пенсійних фондів, що припиняються, та печаткою цих юридичних осіб.

3.17. Передача всіх активів та зобов'язань пенсійних фондів, що припиняються, до пенсійного фонду - правонаступника проводиться в строк, передбачений планом припинення.

3.18. Передача системи персоніфікованого обліку пенсійних фондів, що припиняються, та відповідної документації здійснюється відповідно до передавального акта з урахуванням вимог Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589.

3.19. На наступний робочий день з дати передачі всіх активів та зобов'язань пенсійних фондів, що припиняються, за наслідками такої передачі проводиться аудиторська перевірка пенсійного фонду-правонаступника.

3.20. За бажанням вкладників після переходу всіх прав та обов'язків до пенсійного фонду - правонаступника пенсійні контракти, укладені з пенсійним фондом (фондами), що припиняється, можуть бути переукладеними в порядку, встановленому діючим законодавством України.

3.21. Пенсійні фонди, що припиняються, втрачають право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з дня набрання чинності рішеннями про виключення кожного з таких фондів з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідних свідоцтв.

3.22. Виключення пенсійних фондів, що припиняються, з Державного реєстру фінансових установ здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

3.23. Державна реєстрація припинення пенсійних фондів як юридичних осіб провадиться відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3.24. Припинення пенсійних фондів шляхом злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення цих пенсійних фондів.

4. Порядок ліквідації недержавного пенсійного фонду

4.1. Пенсійний фонд ліквідується:

1) коли одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду не приймає рішення про поновлення сплати пенсійних внесків за власні кошти до утвореного ним корпоративного пенсійного фонду, після закінчення строку, на який якого тимчасово припинялася сплата пенсійних внесків;

2) у разі ліквідації без правонаступництва всіх засновників фонду;

3) у разі припинення участі в пенсійному фонді всіх його учасників;

4) за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

4.2. Рішення про ліквідацію пенсійного фонду (крім випадку, передбаченого підпунктом четвертим пункту 4.1 Рекомендації) приймається:

1) зборами засновників пенсійного фонду, а у випадку, передбаченому підпунктом першим пункту 4.1 Рекомендацій - уповноваженим органом одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду;

2) правонаступниками засновників фонду - у випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 20 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

4.3. Рішення про ліквідацію відкритого та професійного пенсійного фонду набуває чинності з дня підписання відповідного протоколу всіма засновниками відповідного пенсійного фонду. Якщо створення корпоративного пенсійного фонду було передбачено колективним договором, рішення про ліквідацію корпоративного пенсійного фонду набуває чинності за умови внесення змін до колективного договору.

4.4. В рішенні про ліквідацію пенсійного фонду рекомендується зазначати:

1) кількість засновників (представників засновників), що приймали участь у голосуванні з питання ліквідації фонду;

2) підстави прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду;

3) пропозиції щодо дати початку та дати закінчення періоду ліквідації;

4) пропозиції щодо складу призначеної ліквідаційної комісії.

4.5. Рішення оформлюється протоколом засідання загальних зборів засновників або рішенням уповноваженого органу одноосібного засновника та оприлюднюється в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Держфінпослуг.

4.6. Органи, зазначені в пункті 4.2 Рекомендацій, після прийняття рішення про ліквідацію надають Раді фонду протокол цього рішення.

4.7. Рада фонду після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду особами, зазначеними в пункті 4.2 Рекомендацій, повідомляє у строк, встановлений Держфінпослуг, про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами та зберігача.

4.8. На підставі рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку пенсійного фонду та про відкриття у зберігача фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку.

4.9. З дати затвердження Держфінпослуг складу ліквідаційної комісії припиняються повноваження Ради фонду, що ліквідується.

4.10. Засновники пенсійного фонду, що ліквідується, формують пропозиції щодо порядку і строків ліквідації пенсійного фонду шляхом складання проекту плану ліквідації пенсійного фонду. Проект плану ліквідації затверджується Держфінпослуг. План ліквідації пенсійного фонду розробляється з урахуванням Рекомендацій.

4.11. Після затвердження плану ліквідації Рада пенсійного фонду повідомляє про ліквідацію вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача шляхом публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Держфінпослуг.

В повідомленні рекомендується зазначати:

• найменування пенсійного фонду;

• ідентифікаційний код пенсійного фонду;

• місцезнаходження пенсійного фонду;

• дату та підставу для прийняття рішення щодо ліквідації пенсійного фонду;

• дату затвердження складу ліквідаційної комісії;

• порядок і термін прийняття заяв та відповідних документів від учасників фонду про переведення їх коштів до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки у банках;

джерела та порядок покриття витрат на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії пенсійного фонду.

4.12. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії пенсійного фонду здійснюються за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників.

4.13. Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник у строки, передбачені планом ліквідації, надсилає до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою, складеною за формою, передбаченою додатком 6 до цих Рекомендацій, учасник фонду надсилає копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

4.14. Після прийняття всіх заяв про переведення коштів до інших фінансових установ та відповідних документів від учасників фонду ліквідаційна комісія складає звіт про надані заяви. У звіті зазначається загальна кількість учасників, а також кількість учасників, які подали та які не подали заяви. У звіті також зазначається прізвище, ім'я та по батькові учасника, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, загальна сума пенсійних коштів учасника фонду, сума пенсійних коштів, що передаються відповідно до заяви, реквізити заяви. Звіт завіряється підписами членів ліквідаційної комісії та печаткою фонду.

4.15. Ліквідаційна комісія відкриває у зберігача спеціальний депозитний рахунок та єдиний поточний рахунок, рішення про відкриття яких прийнято Радою пенсійного фонду, що ліквідується. На спеціальний депозитний рахунок мають бути переведені всі грошові кошти з інших рахунків пенсійного фонду, які підлягають закриттю.

4.16. Після продажу активів пенсійного фонду ліквідаційна комісія складає звіт про продаж активів. Після продажу активів пенсійного фонду всі грошові кошти із спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок такого пенсійного фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.

4.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку прийняття заяв учасників про переведення їх коштів до інших фінансових установ та повного продажу активів пенсійного фонду складає ліквідаційний баланс пенсійного фонду, який засвідчується висновком аудитора, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088.

Ліквідаційний баланс пенсійного фонду прошивається, нумерується, засвідчується підписами уповноважених осіб засновників (одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду), правонаступників засновників та печаткою відповідних юридичних осіб, а також підписами членів ліквідаційної комісії.

4.18. Порядок розрахунків з кредиторами пенсійного фонду, а також порядок задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до плану ліквідації в урахуванням вимог законодавства. Після здійснення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає звіт про розрахунки з кредиторами. Звіт завіряється підписами членів комісії з припинення та печаткою фонду.

4.19. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику фонду, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу активів пенсійного фонду.

4.20. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви учасника фонду, зазначеної в частині першій статті 18 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", після затвердження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ліквідаційного балансу пенсійного фонду і має бути проведена в строк, передбачений планом ліквідації з урахуванням вимог законодавства.

4.21. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку пенсійного фонду, що ліквідується.

4.22. Порядок передачі (переведення) пенсійних коштів учасника до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється відповідно до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589.

4.23. Разом з пенсійними коштами адміністратор передає пенсійним фондам, страховим організаціям або до банків на пенсійні депозитні рахунки, обрані учасниками фонду, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.

4.24. Після передачі іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки пенсійних коштів учасників фонду, що ліквідується, їх пенсійні контракти з цим фондом вважаються анульованими.

4.25. У разі коли учасник фонду не подав письмову заяву у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією за погодженням з Держфінпослуг. При цьому ліквідаційна комісія надсилає письмове повідомлення про це такому учаснику. У повідомленні зазначаються реквізити пенсійного фонду, куди передаються (переводяться) пенсійні кошти учасника, реквізити адміністратора цього пенсійного фонду, сума пенсійних коштів, належних учаснику. У повідомленні також зазначається про необхідність укладання пенсійного контракту з цим пенсійним фондом.

4.26. Після повного розрахунку з усіма учасниками проводиться аудиторська перевірка пенсійного фонду за наслідками розрахунків з учасниками.

4.27. Пенсійний фонд втрачає право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з дня набрання чинності рішенням про виключення його з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва.

4.28. Виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

4.29. Державна реєстрація припинення пенсійного фонду як юридичної особи провадиться у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Заступник Голови Держфінпослуг

В. Левченко

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

 
© 2007