Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.12.2005 р. N 5203

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів

(назва у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. N 6338)

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 19 жовтня 2006 року N 6338

З метою підвищення рівня прозорості, відкритості та забезпечення достовірності річної фінансової звітності та спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) постановила:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів.

(пункт 1 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. N 6338)

2. Рекомендувати недержавним пенсійним фондам та адміністраторам недержавних пенсійних фондів дотримуватись цих Методичних рекомендацій при замовленні аудиту річної фінансової звітності і спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації.

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг узагальнювати інформацію Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами щодо впровадження цих Методичних рекомендацій в практику при наданні недержавними пенсійними фондами та адміністраторами недержавних пенсійних фондів річної звітності.

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2005 р. N 190


ПОГОДЖЕНО
рішенням Аудиторської палати України
від 28 вересня 2006 р. N 166

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 грудня 2005 р. N 5203
(в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 19 жовтня 2006 р. N 6338)


Методичні рекомендації
щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів

Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 N 292, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішеннями Аудиторської палати України (далі - МСА), а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Рекомендації розроблені з метою підвищення рівня прозорості і відкритості річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення.

1.2. Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність недержавного пенсійного фонду, річна фінансова звітність адміністратора недержавних пенсійних фондів (далі - Адміністратор), інша звітність про діяльність пенсійного фонду та інша звітність про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів за формами, встановленими Положенням про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 N 1100 (далі - Положення N 1100).

1.3. Річна фінансова звітність недержавного пенсійного фонду та річна фінансова звітність Адміністратора мають бути перевірені аудитором із метою висловлення ним незалежної думки про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішні положення суб'єкта господарювання) згідно з вимогами користувачів. Метою аудиту іншої звітності за формами, встановленими Положенням N 1100, є висловлення незалежної думки щодо її відповідності вимогам Положення N 1100, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вона складається.

1.4. Аудиторські висновки, що подаються разом із відповідними звітами до Держфінпослуг, складаються згідно з вимогами чинного законодавства України, МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" та МСА 3000 "Завдання з надання впевненості", а також з урахуванням цих Рекомендацій.

Розділ 2. Рекомендації щодо змісту аудиторського висновку

2.1. В аудиторські висновки за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності недержавного пенсійного фонду та іншої звітності про діяльність пенсійного фонду за формами, встановленими Положенням N 1100, річної фінансової звітності Адміністратора та іншої звітності про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів за формами, встановленими Положенням N 1100, рекомендується включати такі елементи:

2.1.1. Назва аудиторського висновку.

2.1.2. Адресат відповідно до умов договору.

2.1.3. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

а) прізвище, ім'я та по батькові (найменування);

б) номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

в) інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ; телефон, поштова та електронна адреса.

2.1.4. Основні відомості про недержавний пенсійний фонд:

а) повна назва та його вид;

б) код за ЄДРПОУ;

в) місцезнаходження;

г) дата державної реєстрації;

ґ) дата та номер рішення Держфінпослуг про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;

д) основні види діяльності відповідно до установчих документів;

е) дати укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем.

2.1.5. Основні відомості про Адміністратора:

а) повна назва;

б) код за ЄДРПОУ;

в) місцезнаходження;

г) дата державної реєстрації;

ґ) дата та номер рішення Держфінпослуг про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;

д) чисельність працівників на звітну дату, в тому числі кількість працівників, які мають кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування пенсійних фондів, відповідно до Методичних рекомендацій щодо складання адміністратором недержавного пенсійного фонду спеціальної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.04.2006 N 5667;

е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, а також номер, серія, дата видачі та термін дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами (в разі її наявності);

є) кількість відокремлених підрозділів.

2.1.6. Відомості про умови договору на проведення аудиту:

а) дата та номер договору на проведення аудиту;

б) період, яким охоплено проведення аудиту;

в) дата початку та дата закінчення аудиту.

2.1.7. Опис перевіреної фінансової інформації.

2.1.8. Зазначення розподілу відповідальності управлінського персоналу Адміністратора, членів ради недержавного пенсійного фонду та відповідальності аудитора.

2.1.9. Параграф, що описує обсяг аудиторської перевірки (посилання на МСА, які застосовуються до аудиту, а також на ці рекомендації; перелік процедур, що виконані аудитором).

2.1.10. До аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності недержавного пенсійного фонду або річної фінансової звітності Адміністратора включати параграф, у якому висловлено думку аудитора з приводу того, чи фінансові звіти розкривають інформацію та відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан недержавного пенсійного фонду або Адміністратора, а також результат його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно застосовуваній концептуальній основі фінансової звітності.

У випадку наявності обставин, за яких аудиторський висновок може бути модифікований, до висновку включається параграф, який указує на такі обставини. Зазначений параграф може бути розміщений після параграфа, який містить думку аудитора (за наявності питань, що не впливають на думку аудитора) або перед таким параграфом (за наявності обставин, що впливають на думку аудитора).

2.1.11. До аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту іншої звітності про діяльність пенсійного фонду, іншої звітності про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів за формами, встановленими Положенням N 1100, рекомендується включати параграф, що містить думку аудитора щодо відповідності кожної складової частини звітності вимогам Положення N 1100, а також іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вона складається.

2.1.12. Дата аудиторського висновку.

2.1.13. Підпис аудитора.

2.1.14. Адреса аудитора (фактичне місцезнаходження головного офісу).

Розділ 3. Рекомендації щодо порядку оформлення аудиторського висновку

У назві аудиторського висновку рекомендується відображати повну назву недержавного пенсійного фонду або Адміністратора та використовувати термін "незалежний аудитор". Зброшурований (прошнурований) та засвідчений печаткою аудитора (аудиторської фірми) аудиторський висновок підписується аудитором. На зворотному боці останньої сторінки робиться засвідчений підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (аудитора, що одноособово надає аудиторські послуги) надпис: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою (кількість) сторінок".

 

Директор Департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послугМ. П. Русинський


(методичні рекомендації у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. N 6338)

____________

 


 

 
© 2007