Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.12.2004 р. N 2968

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів

З метою забезпечення єдиного методологічного підходу щодо ведення бухгалтерського обліку недержавних пенсійних фондів, відповідно п. 6 ст. 21 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів (додаються).

2. Рекомендувати особам, що здійснюють діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, дотримуватися вимог Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 9 грудня 2004 р. N 104


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 9 грудня 2004 р. N 2968


Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями).

1. Загальні положення

1.1. Цими Рекомендаціями визначається порядок застосування плану рахунків за основними операціями недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди) щодо недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі обліку операцій по зарахуванню пенсійних внесків на рахунки пенсійного фонду у зберігача, їх персоніфікації, обліку операцій з інвестиційної діяльності пенсійного фонду, обліку та розподілу прибутку (збитку), здійсненню пенсійних виплат, адміністративних витрат пенсійного фонду, пенсійних виплат і перерахування коштів до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи тощо.

1.2. Рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиної методології ведення адміністратором пенсійного фонду бухгалтерського обліку пенсійного фонду та відображення фінансово-господарських операцій, які здійснюються пенсійним фондом як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення.

1.3. Зобов'язання та відповідальність адміністратора щодо організації та ведення бухгалтерського обліку пенсійного фонду повинні визначатися у договорі про надання послуг з адміністрування цього пенсійного фонду.

1.4. Терміни, що використовуються в цих методичних рекомендаціях, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

1.5. Адміністратори пенсійного фонду для обліку операцій, що здійснюються пенсійним фондом, використовують План рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями) (далі - Положення бухгалтерського обліку).

1.6. Рахунки третього та подальших порядків відкриваються адміністратором для ведення аналітичного обліку відповідних операцій недержавного пенсійного фонду відповідно до обраної адміністратором облікової політики та порядку організації ведення бухгалтерського обліку.

1.7. Облікова політика визначається адміністратором для кожного пенсійного фонду. Визначена облікова політика не може змінюватися адміністратором протягом фінансового року згідно з договором, укладеним між адміністратором та Радою фонду про надання послуг з адміністрування пенсійного фонду, облікова політика має погоджуватися з Радою фонду.

2. Облік пенсійних внесків

2.1. Підставою для обліку пенсійних внесків, які надійшли протягом операційного дня, є щоденна виписка з поточного рахунку пенсійного фонду, котра є документальним підтвердженням факту надходження на поточний рахунок пенсійного фонду внесків відповідно до укладених пенсійних контрактів. Синтетичний облік пенсійних внесків ведеться за кредитом рахунку 41 "Пайовий капітал" та дебетом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

2.2. Аналітичний облік по рахунку 41 "Пайовий капітал" ведеться в розрізі індивідуальних пенсійних рахунків учасників пенсійного фонду та відповідно до встановленої Держфінпослуг структури індивідуального пенсійного рахунку.

2.3. Внески, які надійшли до пенсійного фонду помилково або щодо яких не з'ясовано особу учасника пенсійного фонду, на користь якого здійснені такі внески та/або не з'ясовано підстави платежу чи особу вкладника, обліковуються за кредитом субрахунків до рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" як кредиторська заборгованість пенсійного фонду перед особою, котра перерахувала ці кошти (або нез'ясована кредиторська заборгованість) до моменту з'ясування наявності чи відсутності підстав для такого перерахування.

2.4. Повернення коштів, що надійшли помилково на рахунок пенсійного фонду, здійснюється відповідно до порядку, встановленого актами законодавства, або, протягом строку позовної давнини, за письмовою вимогою платника у випадку, коли адміністратор не в змозі самостійно встановити особу платника. При цьому на суму повернених коштів дебетується рахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитується рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

2.5. Внески до пенсійного фонду, щодо яких не з'ясовано особу платника та підстави перерахування, якщо такі кошти не були своєчасно витребувані платником (минув строк позовної давнини), зараховуються в дохід пенсійного фонду за кредитом рахунку 752 "Інші надзвичайні доходи".

3. Облік інвестиційної діяльності пенсійного фонду

3.1. Аналітичний облік об'єктів інвестування здійснюється в порядку, визначеному відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в залежності від їх виду за дебетом рахунків 10 "Основні засоби", рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції", та інших рахунків відповідно до об'єктів інвестування, визначених в інвестиційній декларації пенсійного фонду з можливістю отримання інформації по кожній однорідній інвестиції окремо (для активів, виражених в цінних паперах, - по емітентах та видах цінних паперів, в дорогоцінних металах - по видах металу, тощо).

3.2. Оцінка активів пенсійного фонду на дату складання балансу здійснюється в залежності від активу, який оцінюється в порядку, визначеному відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, з урахуванням вимог уповноваженого органу державного регулювання щодо порядку оцінки чистої вартості активів пенсійного фонду, встановлених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

3.3. Облік результатів переоцінки активів, крім фінансових інвестицій, які оцінені, відображається на дату складання балансу за амортизованою собівартістю та у разі дооцінки здійснюється за дебетом рахунків, на яких відображені відповідні активи, та кредитом рахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" (для дооцінки фінансових інвестицій) або 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" (для дооцінки необоротних та активів). У разі уцінки сума зменшення вартості активу відображається за кредитом рахунку, на якому відображені відповідні активи, та дебетом рахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій".

Довгострокові фінансові інвестиції в боргові цінні папери, що утримуються до їх погашення, оцінюються та відображаються на дату складання балансу за амортизованою собівартістю. При цьому сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню за цими цінними паперами.

Відображення суми нарахованої амортизації за фінансовими активами, придбаними з дисконтом, здійснюється за дебетом рахунку, на якому обліковується відповідна фінансова інвестиція, та за кредитом субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій".

Відображення суми нарахованої амортизації за фінансовими активами, придбаними з премією, здійснюється за кредитом рахунку, на якому обліковується відповідна фінансова інвестиція, та за дебетом субрахунку 975 "Інші фінансові витрати".

3.4. Облік реалізації пенсійних активів здійснюється за їх собівартістю, визначеною за результатами їх оцінки на останню дату складання балансу та відображеною за кредитом рахунків, на яких відображені відповідні активи, та дебетом рахунків 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти", 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій", 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" тощо.

3.5. Доходи, отримані пенсійним фондом від продажу активів, в залежності від виду активу відображаються за кредитом рахунків 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій", 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" та дебетом рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" в розрізі розрахунків з відповідним покупцями.

3.6. По пенсійних активах, інвестованих в інструменти з визначеною доходністю, відповідно до умов випуску цих інструментів проводиться нарахування доходів на дати виникнення прав у фонду на вимогу цих доходів. По пенсійних активах, інвестованих в корпоративні права, нарахування доходів здійснюється на підставі рішення вищого органу емітента цих корпоративних прав на визначену ним дату початку виплати цих доходів.

Облік заборгованості дебіторів за нарахованими пасивними доходами, які підлягають отриманню пенсійним фондом (проценти, дивіденди тощо), здійснюється за дебетом рахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" з розбивкою по окремих дебіторах.

4. Облік розрахунків за надані пенсійному фонду послуги

4.1. Рада пенсійного фонду від імені фонду укладає з адміністратором, компаніями з управління активами, зберігачем, аудитором та іншими суб'єктами, які надають послуги пенсійному фонду, договори, які закріплюють права і обов'язки сторін щодо обслуговування пенсійного фонду, визначають порядок та розміри оплати їх послуг.

4.2. Нарахування плати за послуги здійснюється по кожному договору окремо відповідно до умов договору за кредитом субрахунків до рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати". Аналітичний облік по рахунку 92 "Адміністративні витрати" ведеться у розрізі видів витрат пенсійного фонду, визначених Законом.

5. Облік прибутку (збитку) пенсійного фонду та його розподіл між учасниками

5.1. Відповідно до встановленої обліковою політикою пенсійного фонду періодичності розподілу прибутку (збитку) пенсійного фонду (але не рідше ніж один раз на місяць) адміністратор пенсійного фонду підсумовує доходи пенсійного фонду по залишках на відповідних рахунках сьомого класу та витрати діяльності пенсійного фонду по залишках на відповідних рахунках дев'ятого класу і списує ці залишки на відповідні субрахунки рахунки другого порядку рахунку 79 "Фінансові результати" в розрізі видів діяльності (операцій), за якими отримано відповідний фінансовий результат.

5.2. Прибуток (збиток) пенсійного фонду, який обліковується по рахунку 79 "Фінансові результати", при закритті цього рахунку списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" за рахунками третього порядку окремо в частині прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду, визначеного відповідно до частини першої статті 51 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (відповідно за субрахунком "Прибуток від інвестування активів пенсійного фонду" рахунку 441 або за субрахунком "Непокриті збитки від інвестування пенсійних активів" рахунку 442 "Непокриті збитки"), та окремо в частині інших нерозподілених прибутків (збитків) пенсійного фонду.

5.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) в частині прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду відповідно до частини другої статті 51 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Сума прибутку, який підлягає розподілу, відображається за дебетом субрахунку "Прибуток від інвестування активів пенсійного фонду" рахунку 441 "Прибуток нерозподілений" та кредитом рахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді". Збільшення зобов'язань перед учасниками при розподілі на їх користь прибутку від інвестування активів пенсійного фонду здійснюється за кредитом рахунку 41 "Пайовий капітал" за субрахунками, відкритими для кожного учасника, та дебетом рахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Відображення зменшення зобов'язань перед учасниками внаслідок розподілу (покриття) збитку від інвестування пенсійних активів на суму збитку в розрахунку на кожного учасника здійснюється за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" за субрахунками, відкритими для кожного учасника, та кредитом субрахунку "Непокриті збитки від інвестування пенсійних активів" рахунку 442 "Непокриті збитки".

5.4. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) в частині інших нерозподілених прибутків (збитків) пенсійного фонду розподілу (покриттю) не підлягає та переноситься на наступні періоди.

6. Облік пенсійних виплат

6.1. Заяви на здійснення пенсійних виплат, що надходять до адміністратора від учасників пенсійного фонду, обробляються його відповідним структурним підрозділом, який проводить нарахування пенсійних виплат відповідно до умов укладеного з учасником пенсійного фонду договору на виплату пенсії.

6.2. Нарахування кожної пенсійної виплати, строк сплати якої настав, здійснюється за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" за субрахунком, відкритим для цього учасника.

У випадку, коли на пенсійну виплату згідно з чинним законодавством здійснюється нарахування податку на доходи фізичних осіб, відображення суми утриманого податку здійснюється за дебетом рахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками".

6.3. Перерахування пенсійних виплат здійснюється зберігачем на основі платіжного доручення адміністратора та відображається за дебетом рахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

6.4. При здійсненні пенсійних виплат учасникам через підприємства поштового зв'язку адміністратор передає розпорядження, платіжне доручення та персоніфіковану відомість (на основі реєстру пенсійних виплат) до банку-зберігача на перерахування коштів підприємству поштового зв'язку.

Перерахування пенсійних виплат відображається за дебетом рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" за субрахунком, відкритим для підприємства поштового зв'язку, та кредитом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Суми, фактично виплачені учасникам фонду, відображаються за дебетом рахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" за субрахунком, відкритим для підприємства поштового зв'язку, на підставі звітних документів підприємства поштового зв'язку, якими підтверджено факт виплати пенсії учаснику фонду.

Повернення підприємствами поштового зв'язку пенсійному фонду коштів, не виплачених в обумовлені договором строки, відображається за дебетом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" та кредитом рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" за субрахунком, відкритим для підприємства поштового зв'язку, на підставі звітних документів цього підприємства поштового зв'язку.

6.5. Нарахування суми пенсійних коштів учасника для перерахування до страхової організації на оплату договору страхування довічної пенсії або перерахування активів до іншого пенсійного фонду здійснюється на підставі відповідних заяв учасника, дані з яких заносяться до його індивідуального пенсійного рахунка.

При цьому визначена сума пенсійних коштів учасника відображається за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" за субрахунком, відкритим для цього учасника.

Суми фактично перерахованих пенсійних коштів учасника відображаються за дебетом рахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

7. Прикінцеві положення

7.1. Перелік операцій пенсійного фонду, наведених у цих Рекомендаціях, не є вичерпним. При обліку інших господарських операцій пенсійного фонду слід дотримуватись відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями).

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондамиА. А. Рибальченко 

 
© 2007