Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 11 грудня 2003 року N 161

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 грудня 2003 р. за N 1245/8566

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 11 грудня 2003 р. N 34


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 11 грудня 2003 р. N 161

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 р. за N 1245/8566


Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування

Порядок проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування (далі - Порядок) розроблений відповідно до статті 16 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" згідно із Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та підпунктом 2 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюється процедура проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійного фонду) шляхом опитування.

1.2. Збори засновників пенсійного фонду можуть проводитись шляхом опитування, якщо таке визначено статутом пенсійного фонду, у порядку, встановленому статутом пенсійного фонду та цим Порядком.

1.3. У статуті пенсійного фонду можуть бути зазначені питання, для прийняття рішень з яких дозволяється проводити збори засновників пенсійного фонду шляхом опитування.

Розділ 2. Процедура проведення зборів засновників шляхом опитування

2.1. Порядок формування порядку денного, скликання, проведення та компетенція зборів засновників пенсійного фонду, а також умови скликання і проведення позачергових зборів засновників визначаються статутом пенсійного фонду з урахуванням Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2.2. Для проведення зборів засновників шляхом опитування адміністратор пенсійного фонду, з яким рада пенсійного фонду уклала договір про адміністрування (далі - адміністратор пенсійного фонду), розсилає засновникам письмові повідомлення (далі - повідомлення). Таке повідомлення має містити такі документи:

порядок денний зборів засновників;

документи, необхідні для прийняття рішень за питаннями порядку денного зборів засновників;

опитувальний лист для голосування за питаннями порядку денного зборів засновників, який заповнюється засновником пенсійного фонду та надсилається адміністратору пенсійного фонду.

Повідомлення розсилаються засновникам пенсійного фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або передаються особисто під розпис.

Опитувальний лист обов'язково повинен містити інформацію про строк у форматі дд/мм/рр, до якого засновники повинні надіслати заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням.

Опитувальний лист повинен бути повернутий (надісланий) адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж через 30 днів з дати поштового відправлення або дати вручення під розпис опитувальних листів.

Датою відправлення повідомлення є дата, зазначена на штемпелі поштового відділення.

2.3. Збори засновників пенсійного фонду, проведені шляхом опитування, вважаються правомочними, якщо більше половини загальної кількості засновників надіслали адміністратору пенсійного фонду заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням щодо визначених порядком денним питань.

2.4. Рішення, прийняті засновниками шляхом опитування, доводяться до відома всіх засновників та учасників пенсійного фонду у порядку, установленому статутом фонду.

Розділ 3. Порядок прийняття рішень шляхом опитування з питань, що належать до компетенції зборів засновників

3.1. Засновник, отримавши повідомлення, здійснює фіксацію свого волевиявлення в опитувальному листі у формі, передбаченій таким повідомленням, та шляхом його підписання. Опитувальний лист повинен містити чітке та однозначне волевиявлення учасника опитування з питань порядку денного.

Підпис уповноваженої особи засновника, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи. Для засновника, який є фізичною особою (або представником об'єднання фізичних осіб), підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку.

У разі підписання опитувального листа представником засновника, який є фізичною особою, що має право прийняття рішень та право підпису, до опитувального листа додається копія документа, що дає на це право.

3.2. Засновник в терміни, установлені абзацом 7 пункту 2.2 цього Порядку, зобов'язаний надати заповнений опитувальний лист адміністратору пенсійного фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або передати особисто під розпис.

3.3. Незаповнені опитувальні листи, надіслані засновниками, не враховуються при підрахунку голосів.

Якщо відповідь на одне з питань, винесених на голосування, не містить чіткого та однозначного волевиявлення учасника опитування з питань порядку денного або не надана, вважається, що засновник не проголосував з такого питання і його голос не враховується при підрахунку голосів.

3.4. Опитувальні листи, відіслані до адміністратора пенсійного фонду від засновників після закінчення терміну, установленого абзацом 7 пункту 2.2 цього Порядку, не враховуються при підрахунку голосів.

3.5. Адміністратор пенсійного фонду повинен повідомити засновників, опитувальні листи яких або відповіді з питання (питань) порядку денного не були враховані при підрахунку голосів, з обов'язковим зазначенням причини, за якою їх голоси не були враховані.

3.6. Порядок прийняття рішень зборами засновників, які проводилось шляхом опитування, визначається статутом пенсійного фонду.

3.7. У випадку, коли рішення з питання порядку денного зборів засновників, яке проводилось шляхом опитування, не було прийняте, зазначене питання може бути перенесене на наступні збори засновників.

3.8. Всі матеріали щодо проведення зборів засновників пенсійного фонду шляхом опитування обліковуються та зберігаються адміністратором протягом 3 років.

Розділ 4. Лічильна комісія

4.1. Підрахунок голосів при проведенні зборів засновників шляхом опитування здійснює лічильна комісія, яка обирається радою пенсійного фонду.

4.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути менший ніж три особи.

4.3. Статутом пенсійного фонду може бути передбачене передавання повноважень лічильної комісії за договором адміністратору пенсійного фонду.

Розділ 5. Акт про підсумки голосування шляхом опитування

5.1. Лічильна комісія опрацьовує результати проведеного опитування та складає акт про підсумки голосування (далі - акт). Акт складається не пізніше 10 робочих днів з дати, встановленої абзацом 7 пункту 2.2 цього Порядку або дати отримання опитувальних листів від всіх засновників.

5.2. У разі обрання лічильної комісії радою пенсійного фонду акт підписується всіма членами лічильної комісії та закріплюється печаткою фонду. Окрема думка члена лічильної комісії про підрахунок голосів підлягає внесенню до акта.

У разі передання повноважень лічильної комісії адміністратору пенсійного фонду підписання акта здійснюється уповноваженим представником адміністратора та закріплюється печаткою адміністратора.

5.3. Акт повинен містити наступну інформацію:

дату проведення зборів засновників;

загальну кількість розісланих (вручених) повідомлень та отриманих від засновників пенсійного фонду опитувальних листів;

про опитувальні листи або відповіді з питання (питань) порядку денного, що не були враховані при підрахунку голосів, із зазначенням причин;

результати голосування та прийняте рішення за кожним питанням порядку денного.

Розділ 6. Протокол зборів засновників пенсійного фонду, проведених шляхом опитування

6.1. Протокол зборів засновників пенсійного фонду, проведених шляхом опитування (далі - протокол), складається протягом 3 робочих днів з моменту підписання акта.

6.2. У протоколі зазначаються:

дата проведення зборів засновників;

перелік засновників пенсійного фонду, що брали участь в опитуванні;

порядок денний зборів засновників;

підсумки голосування та рішення, прийняті з кожного питання порядку денного, із зазначенням кількості голосів, які були віддані за кожне таке рішення у відсотках від загальної кількості голосів.

6.3. До протоколу зборів засновників пенсійного фонду, проведених шляхом опитування, обов'язково додається акт, оформлений відповідно до пункту 5.2 цього Порядку.

6.4. Протокол підписується уповноваженою особою ради пенсійного фонду, уповноваженою особою адміністратора пенсійного фонду та закріплюється печатками фонду та адміністратора.

6.5. Інформування засновників пенсійного фонду про прийняті рішення з питань порядку денного зборів засновників, що відбулися шляхом опитування, повинно бути здійснено протягом 5 робочих днів шляхом направлення їм копії протоколу, завіреної уповноваженою особою адміністратора пенсійного фонду.

Розділ 7. Державний нагляд та контроль

7.1. Державний нагляд та контроль за дотриманням порядку проведення зборів засновників пенсійного фонду шляхом опитування здійснюється Держфінпослуг у межах компетенції, установленої чинним законодавством України.

7.2. Держфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

7.3. Держфінпослуг може здійснити повну перевірку матеріалів щодо проведення зборів засновників шляхом опитування.

 

Член Комісії -
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами




А. Рибальченко


 
© 2007