Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

 

Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 червня 2004 року N 1100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2004 р. за N 898/9497

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 лютого 2007 року N 6869

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 22 червня 2004 р. N 69


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 червня 2004 р. N 1100
(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 лютого 2007 р. N 6869)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 2004 р. за N 898/9497


Положення
про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Це Положення розроблено відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (зі змінами), і визначає порядок, строки та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

Розділ I. Загальні положення

1. Адміністратором складається та подається така звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність пенсійного фонду (окремо по кожному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

2. Статутом пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

3. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнюються Адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку та даних системи персоніфікованого обліку, інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами. При їх заповненні доцільно керуватися методичними рекомендаціями, встановленими Держфінпослуг.

Розділ II. Порядок подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг

1. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 20-го лютого року, наступного за звітним.

2. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Держфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

3. Адміністратор подає звітність про діяльність пенсійного фонду починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

4. Звітність про діяльність з адміністрування пенсійних фондів подається Адміністратором починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було прийнято рішення Держфінпослуг про внесення інформації про Адміністратора до Державного реєстру фінансових установ.

5. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор подає до Держфінпослуг в електронній та паперовій формах.

6. Паперова та електронна форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення заповнюються державною мовою.

7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, встановленому Держфінпослуг.

8. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі цієї звітності. При відображенні інформації не повинно бути ніяких підчисток і виправлень.

9. Відповідність інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджується підписом керівника Адміністратора, засвідчується його печаткою на титульному аркуші звіту із зазначенням кількості аркушів паперової форми звітності, а також у належних полях кожної форми звітності відповідно до цього Положення.

10. Звітність у паперовому виді, складена відповідно до визначених цим Положенням форм, повинна бути прошита, пронумерована, затверджена підписами керівника та головного бухгалтера Адміністратора, скріплена його печаткою та має подаватися у швидкозшивачах.

11. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником Адміністратора, що має відповідні повноваження.

12. При поданні звітності через уповноважену особу Адміністратора титульний аркуш звітності подається у двох примірниках. При цьому відділом діловодства і контролю Держфінпослуг повертається один примірник титульного аркуша звітності з відміткою про дату надходження звітності.

Датою подання звітності вважається дата її реєстрації відділом діловодства і контролю Держфінпослуг.

13. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні умов цього пункту, пунктів 1 або 12 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

14. У разі, якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

15. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Держфінпослуг у разі, якщо:

електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення не відповідає паперовій;

звітність подана не в повному обсязі.

16. У разі самостійного виявлення Адміністратором помилок, що містяться у раніше поданій проміжній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, він має право подати уточнені форми протягом місяця з дати подання такої звітності.

У разі виявлення помилок Адміністратором у звітності за попередній звітний період коригування здійснюється у звітності поточного періоду, у якому такі помилки були виявлені. При цьому до звітних даних додається пояснювальна записка з описанням помилок.

Розділ III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Держфінпослуг

1. До складу звітності про діяльність пенсійного фонду входить:

а) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

б) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) звітність згідно з формами:

НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);

НПФ-2 "Звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);

НПФ-3 "Звітні дані про використання активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);

НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);

НПФ-5 "Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми" (додаток 6);

НПФ-6 "Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів" (додаток 7) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного пенсійного фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного з радою такого фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-7 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 8);

НПФ-8 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (додаток 9);

НПФ-9 "Звіт про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 10).

Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, складена відповідно до додатка 2 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376. Подається Адміністратором із зазначенням показників розрахунку за кожним місяцем звітного періоду.

2. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів складається з:

а) титульного аркуша звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11);

б) фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) форми НПФ-10 "Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду" (додаток 12) (до моменту отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування та/або укладення договору про адміністрування пенсійного фонду заповнюються тільки дані, які є актуальними на дату складання Адміністратором звітності).

3. Річна звітність про діяльність пенсійного фонду подається Адміністратором після завершення фінансового року за кожним пенсійним фондом окремо у вигляді зведеного звіту в порядку та строки, встановлені цим Положенням.

4. Зведений звіт про діяльність пенсійного фонду містить:

річну звітність, яка складається відповідно до пункту 1 цього розділу (за виключенням форми НПФ-9);

дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду;

дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору зберігачем пенсійного фонду.

Вимоги до звітів, що подаються особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ IV. Порядок підтвердження звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджуються аудитором, якого внесено до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Держфінпослуг.

2. Копії аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення, визначеної цим Положенням, мають бути подані до Держфінпослуг. Такі аудиторські висновки можуть бути подані Адміністратором не пізніше 1-го квітня наступного за звітним роком.

Розділ V. Порядок подання звітності Адміністратором радам пенсійного фонду

1. Звітність радам пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування пенсійних фондів, подається Адміністратором в обсягах та в строки, встановлені цим Положенням, якщо інше не передбачено статутом відповідного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування пенсійного фонду.

2. Адміністратор подає таку звітність у паперовій формі. Звітність також може подаватися в електронній формі, якщо це передбачено статутом пенсійного фонду та/або договором про адміністрування пенсійного фонду.

Розділ VI. Оприлюднення звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Адміністратор оприлюднює інформацію з недержавного пенсійного забезпечення у порядку та згідно з вимогами до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, встановленими Держфінпослуг.

2. Інформація про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, затверджується радою пенсійного фонду в порядку, встановленому статутом цього пенсійного фонду.

Розділ VII. Прикінцеві положення

1. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Держфінпослуг.

2. У разі погіршення фінансового стану пенсійного фонду за результатами проведеної оцінки пенсійного фонду Держфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень. Критерії оцінки фінансового стану пенсійного фонду встановлюються Держфінпослуг.

3. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Держфінпослуг має право застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством.

Член Комісії - директор Департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондамиА. А. Рибальченко


 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

 
© 2007