Новини асоціації

Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


УААПФ та мережа захисту національних інтересів «АНТС» підписали меморандум про співпрацю

 
  Запровадження обов’язкових пенсійних накопичень та розвиток добровільних пенсійних накопичень – це єдина можливість запобігти колапсу пенсійної системи та забезпечити гідне життя людей в поважному віці. Необхідно проведення інформаційно - роз'яснювальних кампаній, підвищення рівня фінансової грамотності громадян [ ... ]


Пошук

 

 

 

Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 26 липня 2005 року N 4380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2005 р. за N 885/11165

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 (із змінами), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ (додається).

2. Департаменту нагляду за кредитними установами (Оленчик А. Я.) разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

 

Голова Комісії

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 26 липня 2005 р. N 152


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 26 липня 2005 р. N 4380

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2005 р. за N 885/11165


ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про інформацію", Указу Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України", а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

реєстр СРО (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про СРО;

заявник - об'єднання фінансових установ, яке згідно з законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні документи для внесення інформації в Реєстр, внесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію СРО або його дубліката, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію СРО та для виключення з Реєстру;

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про нього, а також є заявою про відповідність заявника вимогам законодавства до СРО;

свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (далі - Свідоцтво) - документ встановленого зразка, який засвідчує факт набуття об'єднанням фінансових установ статусу СРО та внесення Держфінпослуг інформації про СРО до Реєстру.

Інші поняття використовуються у цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про інформацію".

1.2. У порядку, встановленому цим Положенням, до Реєстру вноситься інформація про об'єднання фінансових установ, щодо яких Держфінпослуг прийнято рішення про делегування відповідних повноважень, а також об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.3. Об'єднання фінансових установ набуває статусу СРО з дати внесення про нього відповідного запису до Реєстру, який ведеться Держфінпослуг відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.4. Документом, що підтверджує статус СРО, є Свідоцтво (додаток 1).

1.5. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншими юридичними особами.

1.6. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва або видачі дубліката Свідоцтва СРО зобов'язане виконати дії відповідно до вимог розділу 3 цього Положення.

1.7. СРО діють відповідно до законодавства, установчих документів та своїх внутрішніх положень.

2. Відомості Реєстру

2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 2).

2.2. До Реєстру вноситься:

2.2.1) загальна інформація про об'єднання фінансових установ як юридичну особу, що включає дані про:

юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування та найменування іноземною мовою (за наявності), організаційно-правову форму, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування органу управління, форму власності, основні види діяльності за КВЕД);

кількість фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ;

державну реєстрацію об'єднання як юридичної особи (дату, серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ким воно видане, а також інформацію про внесення змін до державної реєстрації установчих документів юридичної особи);

місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку, номер корпусу, номер офісу (квартири), телефон, факс, електронну пошту, web-сторінку);

банківські реквізити (найменування банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок);

керівництво юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади керівника, заступника керівника, головного бухгалтера);

види фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ;

2.2.2) інформація про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);

2.2.3) інформація про повноваження, які делеговані СРО Держфінпослуг;

2.2.4) номер та дата видачі Свідоцтва;

2.2.5) дата внесення інформації до Реєстру.

3. Загальний порядок внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру

3.1. Об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також об'єднання фінансових установ, щодо яких Держфінпослуг прийнято рішення про делегування відповідних повноважень, для внесення інформації до реєстру СРО протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про делегування повноважень подають такі документи:

3.1.1. заяву про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (додаток 3);

3.1.2. реєстраційну картку з загальною інформацією про об'єднання фінансових установ як юридичної особи (додаток 4);

3.1.3. реєстраційну картку з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ (додаток 5);

3.2. Електронну копію документів, зазначених у підпунктах 3.1.2, 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цього Положення, у форматі, визначеному Держфінпослуг.

3.3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, поданої до Держфінпослуг для внесення до Реєстру.

3.4. Документи, зазначені в пункті 3.1 розділу 3 цього Положення, подаються представником заявника, який пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

3.5. Подані документи приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику заявника з відміткою про дату надходження документів.

3.6. Інформація до Реєстру вноситься протягом 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 3.1 розділу 3 цього Положення.

3.7. Повідомлення про внесення інформації до Реєстру або відмову щодо внесення інформації до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати прийняття розпорядження Держфінпослуг про внесення інформації до Реєстру. У розпорядженні про відмову щодо внесення інформації до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

3.8. Підставами для відмови щодо внесення інформації до Реєстру є:

невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;

недостовірність інформації у документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

відсутність документів, передбачених пунктом 3.1 розділу 3 цього Положення.

3.9. У разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру заявник може повторно звернутися до Держфінпослуг із заявою про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру тільки після усунення недоліків, що були підставою для відмови.

3.10. У разі внесення інформації до Реєстру Держфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить про нього відповідний запис до Реєстру.

3.11. Свідоцтво підписується Головою Держфінпослуг і засвідчується печаткою.

3.12. Свідоцтва реєструються за відповідними номерами в Реєстрі.

3.13. Для отримання Свідоцтва представник заявника пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

3.14. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва, Держфінпослуг має право скасувати рішення про внесення інформації до Реєстру та анулювати Свідоцтво.

4. Переоформлення Свідоцтва та видача дубліката Свідоцтва

4.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

зміна найменування СРО, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією;

зміна місцезнаходження СРО.

4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва СРО зобов'язана не пізніше десятого робочого дня з дати виникнення таких підстав подати Держфінпослуг відповідну заяву (додаток 6) разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, СРО подає оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 4.1 розділу 4 цього Положення.

4.3. Держфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви та документів, що додаються до неї, видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником.

4.4. У разі переоформлення Свідоцтва Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, з внесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше третього робочого дня після дати прийняття такого рішення.

4.5. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

4.6. У разі втрати Свідоцтва заявник має звернутися до Держфінпослуг та подати такі документи:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7);

інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у друкованих засобах масової інформації.

4.7. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Держфінпослуг такі документи:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

непридатне для користування Свідоцтво.

4.8. Держфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати одержання заяви видає заявникові дублікат Свідоцтва замість втраченого або пошкодженого.

5. Виключення інформації про СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва

5.1. Підставами для виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва є припинення діяльності СРО або рішення Держфінпослуг про відкликання всіх повноважень, які делеговані об'єднанню фінансових установ.

5.2. Про виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва Держфінпослуг повідомляє об'єднання фінансових установ та вносить відповідні зміни у Реєстр. Повідомлення здійснюється у письмовій формі з обов'язковим зазначенням підстав виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

6. Порядок користування інформацією з Реєстру

6.1. Користувачами інформації з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи.

6.2. Користувачі можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом письмового звернення до Держфінпослуг.

6.3. Держфінпослуг публікує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про включені до Реєстру СРО.

7. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення

7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

7.2. СРО зобов'язана протягом десяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих нею для внесення в Реєстр, письмово повідомити Держфінпослуг та надати відповідні підтверджуючі документи.

7.3. СРО зобов'язана протягом десяти робочих днів після накладання санкцій іншими органами державної влади письмово повідомити Комісію та надати відповідні підтверджуючі документи.

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
кредитними установамиА. Я. Оленчик

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 
© 2007