Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 лютого 2005 року N 3617

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2005 р. за N 336/10616

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що додається.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченку А. А.) та Юридичному управлінню (Ткаченку Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 22 лютого 2005 р. N 124


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 лютого 2005 р. N 3617

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2005 р. за N 336/10616


ПОЛОЖЕННЯ
про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292 (із змінами), Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (із змінами) (далі - Положення про Реєстр), Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 118 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за N 25/8624 (далі - Ліцензійні умови), а також інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок унесення до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів (крім юридичних осіб - одноосібних засновників корпоративного пенсійного фонду, які прийняли рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду), вимоги до документів, які подаються адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

заявник - юридична особа, що подає документи для внесення інформації або змін до неї до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), видачі дубліката Свідоцтва, переоформлення Свідоцтва, виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва або внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи;

представник заявника - особа, яка має право вчиняти правочин від імені заявника відповідно до Цивільного кодексу України.

Інші поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Положення про Реєстр.

1.3. Набуття заявником статусу фінансової установи, переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва заявник зобов'язаний протягом семи робочих днів після реєстрації таких змін подати до Держфінпослуг документи, визначені для такого випадку Положенням про Реєстр.

1.4. Свідоцтво втрачає чинність після прийняття Держфінпослуг рішення про виключення заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

2. Документи, що подаються для внесення інформації про заявника до Реєстру

2.1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає (надсилає) до Держфінпослуг заяву про внесення інформації до Реєстру, складену згідно з додатком 2 до Положення про Реєстр.

2.2. До заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ додаються такі документи:

2.2.1 реєстраційна картка юридичної особи (далі - реєстраційна картка), складена згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр. При складанні електронної форми реєстраційної картки повинна використовуватися форма, що розміщена на офіційному сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua;

2.2.2 засвідчені в установленому законодавством порядку копії свідоцтв про державну реєстрацію заявника та засновників заявника (якщо засновники - юридичні особи).

У разі, якщо засновником заявника є юридична особа - нерезидент, подається витяг з торгового (банківського) реєстру або копія іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі. Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена;

2.2.3 оригінали або нотаріально засвідчені копії установчих документів заявника та засновників заявника, а також усі зміни та доповнення до установчих документів заявника та засновників заявника на момент подання заяви. Установчі документи заявника повинні відповідати вимогам пункту 3.6 цього Положення;

2.2.4 відомості про засновників заявника, керівництво заявника та пов'язаних осіб заявника, складені відповідно до пункту 3.3 цього Положення;

2.2.5 відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника та засновників заявника за останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті подання документів для внесення інформації заявника до Реєстру, складені відповідно до пункту 3.4 цього Положення;

2.2.6 копії свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів заявника (для професійних адміністраторів, що є акціонерними товариствами).

2.3. Документи подаються представником заявника, який пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує його повноваження, завірений в установленому законодавством порядку.

2.4. Документи, подані заявником до Держфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається заявником у двох примірниках, один з яких повертається йому з відміткою про дату надходження документів.

3. Вимоги до документів, які подаються для внесення інформації про заявника до Реєстру

3.1. Документи, які подаються заявником до Держфінпослуг, повинні надаватись у паперовій та електронній формах, бути складені у форматі, який встановлюється Держфінпослуг, і відповідати таким вимогам:

- бути викладені державною мовою;

- містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

- надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом.

3.2. Електронна форма документів на магнітному носії складається шляхом заповнення таблиць та форм, установлених Положенням про Реєстр та цим Положенням. Структура файлів та опис даних цих документів визначаються Держфінпослуг.

3.3. Відомості про засновників заявника, керівництво заявника та пов'язаних осіб заявника мають бути складені згідно з додатком до цього Положення, засвідчені підписом керівника заявника та скріплені його печаткою.

3.4. Відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника та засновників заявника складаються з форми N 1 "Баланс" (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689) та форми N 2 "Звіт про фінансові результати" (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690) та підтверджуються оригіналом висновку аудитора або завіреною ним копією висновку. Інформація про такого аудитора має бути внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088 (далі - Порядок ведення реєстру аудиторів).

У разі, якщо засновником заявника є професійна спілка, до Держфінпослуг подається копія звіту про використання коштів неприбуткових організацій та установ. Звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ складається за станом на останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію заявника як фінансової установи.

У разі, якщо засновником заявника є юридична особа - нерезидент, надається засвідчена в установленому порядку за місцем видачі копія висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового (звітного) року. Такий висновок має бути також засвідчений аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів. Документи, що стосуються такої особи, мають подаватися мовою оригіналу з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому законодавством порядку. Ці документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

3.5. Копії свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів заявника мають бути засвідчені підписом керівника заявника та скріплені печаткою заявника.

3.6. Установчі документи заявника повинні відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Статутом заявника - професійного адміністратора може бути передбачено здійснення тільки таких видів господарської діяльності:

діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами.

Статутом заявника - компанії з управління активами може бути передбачено здійснення тільки таких видів господарської діяльності:

діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами;

інших видів діяльності, якщо це передбачено законом.

4. Порядок унесення інформації про заявника до Реєстру

4.1. Строк прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження зазначених у розділі 2 цього Положення заяви та документів, що додаються до неї.

4.2. Держфінпослуг має право залишити без розгляду заяву про внесення інформації до Реєстру, якщо:

- документи не відповідають вимогам, установленим розділом 3 цього Положення;

- документи подані не в повному обсязі;

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень.

4.3. Про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду заявник не пізніше 30 календарних днів з дати надходження такої заяви та відповідних документів повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

4.4. Повторне звернення до Держфінпослуг щодо внесення інформації про заявника до Реєстру після залишення заяви без розгляду може бути здійснене після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду.

4.5. У разі необхідності підтвердження достовірності інформації в документах, поданих для внесення інформації до Реєстру, Держфінпослуг відповідно до своїх повноважень має право вимагати в письмовій формі від заявника надання додаткових документів та пояснень.

4.6. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви та відповідних документів для внесення інформації про заявника до Реєстру Держфінпослуг приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.

У разі надання заявником листа з проханням продовжити строк розгляду документів для внесення інформації про заявника до Реєстру Держфінпослуг може прийняти рішення про його подовження, але не більше ніж на тридцять робочих днів з дати отримання такого листа.

4.7. Підстави для прийняття рішення про відмову в унесенні інформації до Реєстру, порядок надання повідомлення про прийняття відповідного рішення Держфінпослуг визначаються Положенням про Реєстр.

4.8. На підставі прийнятого рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру Держфінпослуг оформлює Свідоцтво.

4.9. Свідоцтво видається представнику заявника при пред'явленні паспорта або документа, який його замінює, та документа, що засвідчує повноваження особи.

5. Унесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру

5.1. У разі створення заявником відокремленого підрозділу, що надаватиме фінансові послуги, заявник протягом п'ятнадцяти робочих днів після включення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про такий відокремлений підрозділ зобов'язаний повідомити та подати до Держфінпослуг:

5.1.1 заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, складену згідно з додатком 6 до Положення про Реєстр у паперовій та електронній формах;

5.1.2 реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ, складену згідно з додатком 5 до Положення про Реєстр. При складанні електронної форми реєстраційної картки повинна використовуватися форма, що розміщена на офіційному сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua;

5.1.3 документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про відокремлений підрозділ, завірений державним реєстратором;

5.1.4 рішення про створення відокремленого підрозділу, що прийняте органом управління юридичної особи, якому надані відповідні повноваження згідно з статутом.

5.2. Документи, передбачені підпунктами 5.1.1 та 5.1.2 цього Положення, заповнюються окремо щодо кожного відокремленого підрозділу заявника.

5.3. Держфінпослуг може відмовити заявнику в унесенні інформації про його відокремлений підрозділ до Реєстру в разі невідповідності документів, поданих згідно з пунктом 5.1, вимогам цього Положення, а також у разі невідповідності заявника вимогам законодавства.

5.4. Протягом десяти робочих днів з дати подання відповідної заяви Держфінпослуг уносить інформацію про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру.

6. Порядок унесення змін до інформації про заявника до Реєстру

6.1. У разі виникнення у заявника змін у документах, поданих ним для внесення інформації до Реєстру, заявник зобов'язаний протягом семи робочих днів після виникнення таких змін надати до Держфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі разом із документами, що підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому законодавством порядку копіями таких документів, а саме:

6.1.1 копією свідоцтва про державну реєстрацію заявника, засвідченою в установленому законодавством порядку;

6.1.2 оригіналами або нотаріально засвідченими копіями змін та доповнень до установчих документів заявника;

6.1.3 відомостями про засновників заявника, керівництво заявника та пов'язаних осіб заявника, складеними відповідно до пункту 3.3 цього Положення;

6.1.4 копіями свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів заявника (для професійних адміністраторів, що є акціонерними товариствами), засвідченими підписом керівника заявника та скріпленими його печаткою.

З наведеного переліку документів заявник надає до Держфінпослуг тільки ті документи, що підтверджують зміни, зазначені в повідомленні.

6.2. У разі виникнення змін у реєстраційній картці заявник подає також повністю заповнену реєстраційну картку з унесеними до неї відповідними змінами. Реєстраційна картка складається згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр у паперовій та електронній формах. При складанні електронної форми реєстраційної картки повинна використовуватися форма, що розміщена на офіційному сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua.

6.3. У разі виникнення у заявника зміни відомостей, які зазначаються у реєстраційній картці з інформацією про відокремлений підрозділ заявника, заявник зобов'язаний протягом десяти робочих днів після внесення таких змін письмово повідомити про них Держфінпослуг та надати реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ, до якої внесені відповідні зміни, складену згідно з додатком 5 до Положення про Реєстр, а також відповідні документи, які підтверджують зазначені зміни. У разі, якщо такі зміни мають бути включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, заявник обов'язково подає відповідний документ, завірений державним реєстратором.

7. Порядок виключення заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва

7.1. Виключення заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до розділу 8 Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

7.2. У разі виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва за заявою заявника (додаток 9 до Положення про Реєстр) такий заявник подає разом із нею документи, визначені пунктом 8.2 Положення про Реєстр, а також:

- у випадках, передбачених законодавством, - рішення засновників або правонаступників засновників заявника про ліквідацію заявника, погоджене Держфінпослуг;

- звіт ліквідаційної комісії про проведення ліквідації заявника, засвідчений в установленому законодавством порядку.

7.3. Вимога пункту 8.3 Положення про Реєстр застосовується виключно за умов передачі заявником в установленому Держфінпослуг порядку в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників усіх недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснював заявник, та відповідної документації.

8. Контроль за додержанням вимог цього Положення

8.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

8.2. За неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо недостовірних відомостей до Держфінпослуг заявник несе відповідальність, передбачену законодавством України.

8.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Член Комісії -
директор департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондамиА. А. Рибальченко


 
© 2007