Новини асоціації

За 1 півріччя 2021 року недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам майже 100 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала та проаналізувала звітні дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 півріччя 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 30.06.2021 року склала 3 707 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились за [ ... ]


Активи недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року збільшились на 74,7 млн гривень


Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів зібрала дані про діяльність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2021 року.  Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2021 року склала 3 629 млн гривень. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з початку 2021 року (станом на 31.03.2021 [ ... ]


Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у 2020 році

  По даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 63 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 20 адміністраторів НПФ. При цьому УААПФ вдалось зібрати дані щодо 56 недержавних пенсійних фондів, з них 3 корпоративних, 6 професійних [ ... ]


Пошук

| Print |

 

Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 20 липня 2004 року N 1660

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2004 р. за N 990/9589

(З 1 січня 2010 року до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 24 вересня 2009 року N 701)


Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, що додається.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Степашкіна О. А.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії

В. Суслов


 

Протокол засідання Комісії
від 20 липня 2004 р. N 74


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 20 липня 2004 р. N 1660

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2004 р. за N 990/9589


Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон) та інших чинних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, установлює єдині правила формування та ведення системи персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), вимоги до такої системи, порядок її ведення, обов'язки адміністратора, вкладників та учасників недержавного пенсійного фонду, порядок доступу до інформації, яка міститься у такій системі.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

архівний документ - документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна;

банківські реквізити - номер поточного рахунку в банку, назва установи банку, її код (МФО);

відомість персоніфікації пенсійних внесків (відомість персоніфікації) - документ визначеного складу даних у паперовій та електронній формах або електронний документ, який формується вкладником фонду (платіжним представником вкладника) та є підставою для розподілу адміністратором пенсійних внесків за індивідуальними пенсійними рахунками учасників фонду, на користь яких такі внески сплачено єдиним платежем;

виписка з індивідуального пенсійного рахунку - документ установленої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) форми, який надається учаснику фонду в письмовій формі і який підтверджує записи в системі персоніфікованого обліку щодо учасника фонду та належних йому пенсійних коштів;

документ, що дає змогу встановити особу, - паспорт громадянина України або інший документ, визначений частиною 13 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882, для встановлення особи учасників цивільних відносин під час укладення цивільно-правових правочинів;

зареєстрована в системі персоніфікованого обліку учасників фонду особа (зареєстрована особа) - фізична або юридична особа, на яку в системі персоніфікованого обліку учасників фонду відкрито облікову картку;

облікова картка - об'єднана єдиним у системі персоніфікованого обліку номером (кодом) сукупність даних про зареєстровану особу, інший об'єкт обліку;

об'єкт обліку - об'єкт, на який відкривається облікова картка;

пенсійний внесок - грошовий внесок вкладника фонду, сплачений на користь учасника (учасників) фонду відповідно до пенсійного контракту;

персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення та цим Положенням відомостей учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також обчислення розміру цих виплат;

платіжний представник вкладника фонду (платіжний представник) - вкладник фонду або його представник, який перераховує пенсійний внесок від імені та за рахунок вкладника фонду;

представник - особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України;

система персоніфікованого обліку учасників фонду (система персоніфікованого обліку) - сукупність даних, зафіксованих у безпаперовій (електронній) формі (у вигляді записів в електронних базах даних) та (або) паперовій формі відповідно до законодавства, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі учасників фонду, облік пенсійних внесків, здійснених на їх користь, інвестиційного прибутку (збитку) та інших даних, необхідних для ведення персоніфікованого обліку.

Термін "електронний документ" вживається відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.2. Для кожного фонду, з яким адміністратором укладено відповідний договір про адміністрування фонду, формується окрема система персоніфікованого обліку.

Усі записи в системі персоніфікованого обліку ведуться українською мовою. Для ідентифікації зареєстрованих осіб, на їх вимогу, допускається додаткове визначення відповідних даних російською, англійською та, по змозі, мовою держави, у якій зареєстровано нерезидента.

1.3. Порядок інформаційного та документарного обміну між адміністратором фонду та особою (особами), що здійснюють управління активами такого фонду, а також між адміністратором фонду та зберігачем такого фонду визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування фондів.

2. Функції адміністратора

2.1. Послугами (функціями) адміністратора, які він надає фонду, є:

ведення персоніфікованого обліку учасників фонду відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

укладення пенсійних контрактів від імені фонду та контроль за їх дотриманням;

забезпечення приймання пенсійних внесків, що сплачуються до фонду;

укладення договору про виплату пенсії на визначений строк від імені фонду;

розрахунок розміру пенсійних виплат та забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам фонду (спадкоємцям учасників фонду) у випадках, передбачених Законом;

вибір іншого фонду, куди мають бути передані пенсійні кошти учасників корпоративного фонду, що втрачають право бути учасниками такого фонду на підставі частини 9 статті 8 Закону та не подали адміністратору такого фонду заяву із зазначенням нового фонду, страхової організації або банку, у якому буде відкрито пенсійний депозитний рахунок, куди мають бути передані належні таким учасникам пенсійні кошти;

надання зберігачу розпоряджень щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону;

здійснення організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності ради фонду та проведення зборів засновників фонду за рахунок коштів, сплачених адміністратору фонду відповідно до умов договору про адміністрування фонду;

присутність на засіданнях ради фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності фонду, через свого представника (своїх представників);

надання фонду агентських та рекламних послуг, пов'язаних з його діяльністю;

ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги відповідно до Закону;

надання та оприлюднення інформації про фонд та здійснення ним діяльності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до умов договору про адміністрування фонду та законодавства;

складання та надання звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

виконання операцій, визначених законодавством під час проведення ліквідації (реорганізації) фонду;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності фонду;

ведення бухгалтерського та податкового обліку фонду;

розрахунок чистої вартості активів фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків (разом з особами, що провадять діяльність з управління активами фонду), обчислення та облік прибутку (збитку) фонду та його розподіл між учасниками фонду;

прогнозування, планування і моніторинг пенсійних внесків і пенсійних виплат;

обмін інформацією з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

2.2. Провадження діяльності з адміністрування фондів полягає у наданні послуг, наведених у пункті 2.1 цього Положення.

2.3. Функціями, які здійснює адміністратор у частині ведення системи персоніфікованого обліку, є:

відкриття, ведення та закриття облікових карток зареєстрованих осіб, інших об'єктів обліку;

облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи персоніфікованого обліку;

відкриття, ведення та закриття індивідуальних пенсійних рахунків учасників фонду;

облік інформації про надходження пенсійних внесків на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду;

здійснення розподілу пенсійного внеску, сплаченого на користь кількох учасників фонду, за індивідуальними пенсійними рахунками таких учасників;

розподіл інвестиційного прибутку (збитку) фонду за індивідуальними пенсійними рахунками учасників фонду;

ведення облікових журналів, що входять до системи персоніфікованого обліку;

видача учасникам фонду виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків та надання іншої інформації, передбаченої законодавством;

обробка запитів, що стосуються отримання інформації із системи персоніфікованого обліку, та надання відповідних відомостей згідно з чинним законодавством;

формування, зберігання та облік архіву документів, на підставі яких сформована система персоніфікованого обліку, а також документів, які стали підставою для внесення змін до неї, документів, які були створені в результаті обробки даних системи персоніфікованого обліку та повинні міститися в адміністратора;

переведення пенсійних коштів учасника фонду до іншого фонду, банку або страхової організації у випадках, передбачених чинним законодавством України;

розрахунок сум пенсійних виплат;

розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, що утримується з пенсійних виплат;

передача системи персоніфікованого обліку іншому адміністратору;

забезпечення функціонування системи персоніфікованого обліку.

3. Складові системи персоніфікованого обліку учасників фонду

3.1. Структура системи персоніфікованого обліку

Система персоніфікованого обліку складається з облікових карток, індивідуальних пенсійних рахунків, облікових журналів.

3.2. Основною одиницею обліку інформації про зареєстрованих осіб та інші об'єкти обліку є облікова картка. Облікові картки відкриваються в електронній формі на кожний об'єкт обліку. Кожна облікова картка повинна мати свій унікальний номер (код), а також:

номер (код) облікової картки;

дату відкриття облікової картки;

дату та підстави закриття облікової картки.

Облікова картка може містити додаткову інформацію, що не передбачена цим Положенням.

3.2.1. Облікова картка фонду

Облікова картка фонду відкривається на підставі договору про адміністрування фонду, укладеного адміністратором з радою фонду, протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки можуть уноситися на підставі інформації, поданої радою фонду до адміністратора в письмовому вигляді, у тому числі договорів, укладених радою фонду із суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

Облікова картка фонду обов'язково містить такі відомості:

1) загальні відомості про фонд:

повне та скорочене (за наявності) найменування фонду;

вид фонду (відкритий, корпоративний, професійний);

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження фонду;

реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (номер та дата видачі);

реквізити свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи (номер та дата видачі);

реквізити рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) (номер та дата видачі) фонду;

дата та підстава ліквідації фонду;

дата реорганізації фонду;

найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ правонаступника фонду, реорганізацію якого було проведено;

2) відомості про засновників фонду:

щодо кожного засновника - юридичної особи:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції);

місцезнаходження;

поштова адреса;

реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (номер та дата видачі);

банківські реквізити;

посада та прізвище, ім'я, по батькові першого керівника;

щодо кожного для засновника - фізичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

місце проживання;

рід професійної діяльності (занять) (тільки для професійного пенсійного фонду);

щодо кожного засновника:

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

відомості про вихід зі складу засновників (дата та підстава виходу);

3) відомості про роботодавців - платників корпоративного фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) (для юридичної особи);

реквізити свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (господарювання) (для фізичної особи);

місцезнаходження;

поштова адреса;

банківські реквізити;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

посада та прізвище, ім'я, по батькові першого керівника (для юридичної особи);

номер та дата укладання договору про участь у корпоративному пенсійному фонді;

відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата та підстава виходу);

4) відомості про раду фонду:

поштова адреса ради фонду;

реквізити засобів зв'язку (контактні телефони, факс, адреса електронної пошти);

щодо кожного члена ради фонду:

прізвище, ім'я, по батькові;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

місце основної роботи та посада;

найменування особи (осіб), яка делегувала члена ради фонду;

посада в раді фонду;

поштова адреса;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

дата обрання членом ради фонду;

дата та підстави закінчення (складання) повноважень членом ради фонду.

3.2.2. Облікова картка адміністратора фонду

Облікова картка адміністратора фонду відкривається на підставі договору про адміністрування фонду, укладеного з радою фонду, протягом п'яти робочих днів з дати укладання такого договору. Зміни до облікової картки адміністратора вносяться з його ініціативи.

Облікова картка адміністратора фонду обов'язково містить такі відомості:

повне та скорочене (за наявності) найменування адміністратора;

місцезнаходження;

поштова адреса;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

реквізити ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фондів (номер, дата видачі та строк її дії);

реквізити договору про адміністрування фонду (номер договору та дата укладення, термін (строк) дії договору);

посада та прізвище, ім'я, по батькові першого керівника адміністратора;

прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера;

посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу, який здійснює адміністрування фонду;

банківські реквізити;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

3.2.3. Облікова картка зберігача фонду

Облікова картка зберігача фонду відкривається на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного зберігачем з радою фонду, протягом п'яти робочих днів з дати надання радою фонду копії такого договору адміністратору. Копія договору скріплюється печаткою фонду та підписується головою ради фонду. Рада фонду надає адміністратору копію договору про обслуговування фонду зберігачем протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки зберігача можуть уноситися на підставі інформації, поданої радою фонду або, якщо таке передбачено умовами відповідного договору, зберігачем до адміністратора в письмовому вигляді.

Облікова картка зберігача фонду обов'язково містить такі відомості:

повне та скорочене (за наявності) найменування зберігача;

місцезнаходження;

поштова адреса;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

реквізити ліцензії про здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (номер, дата видачі та строк її дії);

реквізити договору про обслуговування фонду зберігачем (номер договору та дата укладення, термін (строк) дії договору);

посада та прізвище, ім'я, по батькові першого керівника юридичної особи - зберігача;

посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

банківські реквізити;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

3.2.4. Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду.

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду, відкривається на підставі договору про управління активами фонду, укладеного такою особою з радою фонду, протягом п'яти робочих днів з дати надання радою фонду копії такого договору адміністратору. Копія договору скріплюється печаткою фонду та підписується головою ради фонду. Рада фонду надає адміністратору копію договору про управління активами фонду протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки можуть уноситися на підставі інформації, поданої до адміністратора радою фонду або, якщо таке передбачено умовами відповідного договору, особою, що здійснює управління активами фонду, у письмовому вигляді.

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду, обов'язково містить такі відомості:

повне та скорочене (за наявності) найменування особи, що здійснює управління активами фонду;

місцезнаходження;

поштова адреса;

реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: управління активами пенсійних фондів (номер, дата видачі та термін дії);

реквізити договору про управління активами фонду (номер договору, дата укладення, термін (строк) його дії);

посада та прізвище, ім'я, по батькові першого керівника;

посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження діяльності з управління активами фонду (за наявності);

банківські реквізити;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

3.2.5. Облікова картка особи, яка надає агентські послуги

Для обліку інформації про осіб, які надають агентські послуги в порядку, передбаченому статтею 54 Закону, та формування реєстру таких осіб адміністратор може вести їх облікові картки.

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги, відкривається на підставі першого за часом укладення договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з такою особою, протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору доручення. Зміни до облікової картки можуть уноситися на підставі підтверджувальних документів, наданих (пред'явлених) такою особою, або таких, що є в наявності в адміністратора.

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги, містить такі відомості:

1) ідентифікаційні дані особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

місце народження;

постійне місце проживання;

поштова адреса;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

банківські реквізити;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

2) реквізити договору доручення про надання агентських послуг (номер договору, дата укладання);

3) дата закінчення (розірвання) дії договору доручення про надання агентських послуг.

3.2.6. Облікова картка учасника фонду

Облікова картка учасника фонду відкривається на підставі першого укладеного на його користь пенсійного контракту, договору про виплату пенсії на визначений строк, договору про переведення коштів учасника фонду, що укладається між фондами в особі їх адміністраторів, не пізніше трьох робочих днів з дати укладення пенсійного контракту або договору. Інформація, необхідна для відкриття облікової картки учасника фонду, подається адміністратору відповідним вкладником фонду.

Зміни до облікової картки учасника фонду можуть уноситися на підставі укладених надалі пенсійних контрактів або письмової заяви вкладника (учасника) фонду та наданих (пред'явлених) ним підтверджувальних документів (копій документів).

Облікова картка учасника фонду обов'язково містить такі відомості:

1) ідентифікаційні дані учасника фонду:

прізвище, ім'я та по батькові;

ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності);

серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів);

дата народження;

дата смерті;

місце народження;

стать;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

місце проживання;

поштова адреса;

громадянство;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

банківські реквізити (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом;

номери (коди) договорів на виплату пенсії на визначений строк;

номер (код) облікової картки заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати;

2) відомості про переведення пенсійних коштів учасника фонду до страхової організації, банківської установи, іншого фонду:

відомості щодо кожного суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення (страхової організації, банківської установи або фонду), до якого переводяться пенсійні кошти учасника фонду:

реквізити договору (пенсійного контракту) (номер та дата укладення);

повне найменування:

код за ЄДРПОУ суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

поштова адреса;

банківські реквізити;

відомості про переведення:

дата подання заяви учасника фонду про переведення пенсійних коштів;

сума пенсійних коштів, що підлягає переведенню.

3.2.7. Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк

Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк відкривається протягом трьох робочих днів з дати його укладення адміністратором. Зміни до такої облікової картки можуть уноситися на підставі документа, яким уносяться зміни до договору про виплату пенсії на визначений строк.

Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк обов'язково містить такі відомості:

номер (код) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;

дата настання пенсійного віку учасника фонду;

відомості про договір:

номер договору та дата його укладення;

термін виплати пенсії на визначений строк;

періодичність пенсійних виплат на визначений строк.

3.2.8. Облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати

Облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати відкривається протягом трьох робочих днів після подання учасником фонду відповідної письмової заяви та документів, які підтверджують його право на отримання такої виплати.

Облікова картка заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати обов'язково містить такі відомості:

номер (код) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;

номер (код) облікової картки учасника фонду;

1) відомості про заяву:

дата подання заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;

вид обраної пенсійної виплати;

2) відомості про здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду:

підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати;

сума пенсійних коштів учасника фонду, що виплачена як одноразова пенсійна виплата;

3) відомості про отримання одноразової виплати спадкоємцями учасника фонду:

дата подання до адміністратора заяви спадкоємцем про оформлення права на спадщину;

реквізити свідоцтва про право на спадщину;

сума пенсійних коштів учасника фонду, що належить спадкоємцю;

для спадкоємця - фізичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

для спадкоємця - юридичної особи:

найменування;

код за ЄДРПОУ;

для спадкоємця - іншого учасника цивільних відносин:

найменування спадкоємця;

найменування органу або особи, що виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця).

3.2.9. Облікова картка вкладника фонду

Облікова картка вкладника фонду відкривається на підставі першого за часом укладення пенсійного контракту таким вкладником не пізніше трьох робочих днів з дати укладення такого контракту. Зміни до облікової картки вкладника фонду вносяться на підставі наступних пенсійних контрактів, укладених з ним, або відповідної письмової заяви вкладника фонду та наданих (пред'явлених) ним підтверджувальних документів.

3.2.9.1. Облікова картка вкладника фонду - юридичної особи обов'язково містить такі відомості:

повне найменування юридичної особи та скорочене (за наявності);

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) юридичної особи;

місцезнаходження;

поштова адреса;

банківські реквізити;

посада та прізвище, ім'я, по батькові першого керівника;

прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера;

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (представника) вкладника фонду;

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом.

3.2.9.2. Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи - підприємниця обов'язково містить такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

реквізити свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (господарювання);

ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

місцезнаходження;

поштова адреса;

банківські реквізити (за наявності);

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом.

3.2.9.3. Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи обов'язково містить такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

дані документа, що дає змогу встановити особу;

місце проживання;

поштова адреса;

громадянство;

банківські реквізити (за наявності);

реквізити засобів зв'язку (номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти тощо);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

номери (коди) пенсійних контрактів та номери (коди) пенсійних схем за кожним пенсійним контрактом.

3.3. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду

3.3.1. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику фонду не пізніше трьох робочих днів після укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника або договору про виплату пенсії на визначений строк, або іншого документа, на підставі якого здійснюється передача (переведення) належних учаснику пенсійних коштів (зокрема, у випадках, передбачених частиною 9 статті 8, частиною 5 статті 55 Закону).

Відкриття індивідуальних пенсійних рахунків адміністратором здійснюється в порядку, передбаченому Законом та внутрішнім положенням адміністратора.

3.3.2. Для ідентифікації учасника фонду в номері індивідуального пенсійного рахунку використовується ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Для ідентифікації особи учасника фонду, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера на підставі Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" та в паспорті якої зроблена відповідна відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, використовуються серія та номер паспорта такої особи або серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3.3.3. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду повинен містити таку інформацію:

номер індивідуального пенсійного рахунку;

прізвище, ім'я та по батькові учасника фонду;

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дата відкриття індивідуального пенсійного рахунку;

загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на початок облікового періоду;

інформація про рух коштів за індивідуальними пенсійними рахунками (оборот за рахунком) протягом облікового періоду;

загальна сума пенсійних коштів учасника фонду на кінець облікового періоду;

дата та підстава закриття індивідуального пенсійного рахунку.

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду може містити іншу інформацію, не передбачену цим Положенням.

Обліковий період установлюється адміністратором, але не може бути меншим ніж один місяць.

3.3.4. Номер індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинен мати таку структуру:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV, де:

XXXXXXXX - код за ЄДРПОУ фонду;

VVVVVVVVVV - ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів учасника фонду.

У разі відсутності такого номера - використовуються:

VVV-VVVVVV - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування учасника фонду;

або VV--VVVVVV - серія та номер паспорта учасника фонду.

Для учасників фонду, які не є громадянами України, замість ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів зазначається номер (серія та номер) документа, який дає змогу встановити особу учасника фонду (якщо він менший за 10 знаків, то попереду додаються нулі).

3.3.5. Аналітичний облік операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду здійснюється в розрізі субрахунків.

Номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинен мати таку структуру:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV.A-YYYYYYYYY.ZZ, де:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV - номер індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду;

A - код виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, який має такі значення:

1 - пенсійний контракт;

2 - договір про виплату пенсії на визначений строк;

3 - заява учасника фонду про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;

4 - заява про переведення пенсійних коштів учасника до іншого суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

5 - договір з адміністратором іншого фонду про переведення коштів учасника фонду;

6 - інший документ;

YYYYYYYY - номер (код) документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком (якщо він менший за 10 знаків, то попереду додаються нулі);

ZZ - номер виду операції, який має такі значення:

01 - пенсійні внески;

02 - інвестиційний прибуток (збиток);

03 - податок на доходи фізичних осіб, утриманий з пенсійних виплат;

04 - пенсійні виплати після оподаткування;

05 - перерахування пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника;

06 - оплата послуг, наданих учаснику за рахунок його пенсійних коштів згідно із законодавством;

07 - пенсійні кошти учасника, що переведені до іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

08 - зарахування переведених до фонду пенсійних коштів учасника фонду до укладення пенсійного контракту на його користь;

09 - пенсійні кошти до з'ясування.

3.4. Облікові журнали системи персоніфікованого обліку ведуться у хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в них реєструються. Для кожної системи персоніфікованого обліку відкриваються окремі облікові журнали.

У системі персоніфікованого обліку обов'язково ведуться такі журнали:

журнал обліку вхідних документів;

журнал обліку вихідних документів;

журнал обліку операцій.

Усі журнали, крім журналу обліку операцій, який ведеться тільки в електронній формі, ведуться у паперовій та (або) електронній формах. Якщо журнали ведуться у паперовій формі, вони повинні бути прошиті, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у журналі повинна бути засвідчена підписом керівника адміністратора та скріплена печаткою адміністратора.

У журналі обліку вхідних документів у хронологічному порядку ведеться облік усіх документів як паперових, так і електронних, що надходять до адміністратора; у журналі обліку вихідних документів ведеться облік усіх документів (паперових і електронних), які видаються (надсилаються) адміністратором.

У журналі обліку операцій у хронологічному порядку ведеться облік операцій, які проводяться адміністратором у системі персоніфікованого обліку.

Журнал обліку операцій повинен мати такі обов'язкові реквізити:

дата проведення операції;

зміст операції;

документ, на підставі якого проводиться операція;

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи адміністратора, яка провела операцію;

примітки.

Крім зазначених у цьому Положенні, журнал обліку операцій може мати додаткові реквізити.

Адміністратор може вести інші журнали, які не передбачені цим Положенням.

4. Порядок формування та ведення системи персоніфікованого обліку учасників фонду

4.1. Формування системи персоніфікованого обліку

Система персоніфікованого обліку формується та актуалізується адміністратором на підставі інформації з первинних документів, що надходять до адміністратора, та даних, які утворюються шляхом обробки інформації, що міститься в таких документах. Такі документи (інформація) надаються адміністратору відповідно до умов договору про адміністрування фонду, інших договорів, укладених радою фонду, внутрішнього положення адміністратора, інших документів.

Відповідальність за достовірність та повноту такої інформації несуть суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення, які подають адміністратору відповідні документи згідно з чинним законодавством України та умовами відповідних договорів, якщо такі укладаються з такими суб'єктами відповідно до Закону. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер.

4.2. Порядок роботи з вхідними документами

Працівник адміністратора, який приймає документи, зобов'язаний зробити запис у журналі обліку вхідних документів, зазначивши перелік прийнятих документів за їх найменуваннями та реквізитами та дату прийняття документів. У разі наявності опису документів, що подаються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості. У разі отримання документів поштою конверт, у якому вони надійшли, обов'язково зберігається з комплектом таких документів.

Датою прийняття адміністратором вхідних документів є дата подачі документів або дата одержання поштової кореспонденції.

4.3. Порядок укладання пенсійного контракту

Пенсійний контракт укладається між вкладником фонду та від імені фонду адміністратором такого фонду.

Перед укладенням пенсійного контракту особа, яка має намір стати вкладником фонду, повинна ознайомитися з основними положеннями статуту фонду (текстом витягу зі статуту) або на вимогу такої особи - з повним текстом статуту фонду, з пенсійними схемами та обрати пенсійну схему, за якою здійснюватиметься пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду, на користь якого (яких) укладатиметься пенсійний контракт. Умови пенсійного контракту повинні відповідати умовам, визначеним статтею 56 Закону.

Пенсійний контракт підписується керівником адміністратора або іншим представником адміністратора, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою адміністратора. Якщо вкладником фонду є юридична особа, пенсійний контракт підписується її керівником або іншим представником такої юридичної особи, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою такої юридичної особи. Якщо вкладником фонду є фізична особа, пенсійний контракт підписується нею особисто.

У разі, коли за пенсійним контрактом здійснюватиметься недержавне пенсійне забезпечення іншої, ніж вкладник фонду, особи - учасника фонду, один примірник пенсійного контракту обов'язково надається адміністратором такому учаснику фонду.

Якщо вкладник фонду має намір здійснювати пенсійні внески на користь кількох учасників фонду, він може укласти один пенсійний контракт на користь усіх таких осіб або кілька пенсійних контрактів окремо для кожного учасника фонду (груп учасників фонду). У разі, якщо на користь кількох учасників фонду укладається один пенсійний контракт, перелік таких учасників наводиться у додатку до пенсійного контракту. У такому разі кожному учаснику фонду надається витяг з додатка до пенсійного контакту із зазначенням відомостей тільки щодо такого учасника.

Адміністратор разом з примірником пенсійного контракту повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту (далі - пам'ятка),

копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми,

витяг з основних положень статуту фонду та (або) на вимогу вкладника фонду - копію статуту фонду,

інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача фонду, яка включає їх реєстраційні реквізити (номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, код за ЄДРПОУ), банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій (номер, дата видачі, строк дії ліцензії, найменування органу, що її видав).

Про надання цих документів у всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка із зазначенням дати їх надання.

Пам'ятка повинна містити роз'яснення:

за яких умов є можливими зміна умов та розірвання пенсійного контракту;

порядку розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду в разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;

умов зміни розміру пенсійних внесків;

порядку повідомлення адміністратора про зміни відомостей про учасника фонду, які містяться в його обліковій картці;

випадків, за яких пенсійні кошти учасників можуть бути успадковані;

порядку надання учасникам виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків та оплати їх видачі.

Витяг з основних положень статуту фонду повинен містити:

повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду;

порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування;

права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації;

права та обов'язки вкладника фонду;

права та обов'язки учасників фонду;

повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками;

умови набуття статусу учасника фонду;

порядок використання пенсійних активів фонду;

порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників;

порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків;

порядок ліквідації та реорганізації фонду;

порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду.

Адміністратор може викласти в пам'ятці та (або) витязі зі статуту додаткову до визначеної цим Положенням інформацію.

4.4. Операції в системі персоніфікованого обліку

4.4.1. Облік пенсійних внесків

Відображення (унесення) інформації про суму пенсійного внеску, сплаченого на користь учасника фонду, на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду здійснюється адміністратором на підставі даних виписок (виписки) про рух коштів по поточному рахунку фонду, на підставі номера індивідуального пенсійного рахунку та номера (коду) пенсійного контракту. Номер (код) пенсійного контракту та номер індивідуального пенсійного рахунку зазначаються у призначенні платежу.

Якщо пенсійні внески сплачуються одним платежем на користь кількох учасників фонду, у призначенні платежу замість переліку номерів індивідуальних пенсійних рахунків можуть зазначатися реквізити відомості персоніфікації. Виписка (виписки) про рух коштів надається зберігачем адміністратору фонду щоденно та відображає всі операції за рахунком (рахунками) фонду за попередній операційний день на паперовому або електронному носії в системі "клієнт-банк".

Адміністратор зобов'язаний зберігати виписки з поточних рахунків пенсійного фонду не менше 5 років.

У разі сплати пенсійних внесків на користь кількох учасників фонду єдиним платежем інформація про розмір пенсійного внеску, здійсненого на користь кожного учасника фонду, відображається адміністратором на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника відповідно до відомості персоніфікації.

Відомість персоніфікації формується вкладником фонду (платіжним представником) та надається (надсилається) адміністратору фонду в строки, установлені пенсійним контрактом, укладеним таким вкладником. Відомість персоніфікації надається у паперовій та в електронній формах, інформація у яких повинна бути ідентичною. Така відомість у паперовій формі повинна бути завірена підписом вкладника фонду (платіжного представника), якщо він є фізичною особою, або представника, що має відповідні повноваження, вкладника фонду (платіжного представника) та скріплена печаткою вкладника фонду (платіжного представника), якщо він є юридичною особою. Відомість в електронній формі повинна бути створена із застосуванням засобів криптування та (або) електронного цифрового підпису інформації таким чином, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб до інформації, яка міститься в цьому документі, та її несанкціонованої зміни.

Відомість персоніфікації може створюватися та передаватися адміністратору як електронний документ. У такому разі відомість персоніфікації може надаватися тільки в електронному вигляді.

У разі виявлення будь-яких розбіжностей між інформацією, що міститься у відомості персоніфікації, та інформацією, що міститься у системі персоніфікованого обліку та виписці (виписках) з поточного рахунку фонду, розподіл пенсійних внесків за індивідуальними пенсійними рахунками учасників фонду за такою відомістю персоніфікації не проводиться до усунення розбіжностей. При цьому адміністратор протягом трьох робочих днів з моменту виявлення розбіжностей зобов'язаний письмово повідомити вкладника фонду (платіжного представника) про необхідність їх усунення, а такий вкладник фонду (платіжний представник) протягом трьох робочих днів з дати надання адміністратором такого письмового повідомлення зобов'язаний усунути розбіжності та надати адміністратору необхідну інформацію. Якщо вкладник фонду (платіжний представник) не подав необхідної інформації, він несе за це відповідальність, передбачену законодавством та пенсійним контрактом, укладеним з таким вкладником фонду.

Відомість персоніфікації повинна містити:

1) загальну інформацію про платіжного представника:

найменування платіжного представника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові платіжного представника - фізичної особи;

код за ЄДРПОУ платіжного представника - юридичної особи або ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) платіжного представника - фізичної особи, у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

номер (код) пенсійного контракту;

загальна сума пенсійних внесків за відомістю персоніфікації, сплачена таким вкладником фонду;

початкова дата періоду, за який здійснюються пенсійні внески;

кінцева дата періоду, за який здійснюються пенсійні внески;

дата складання відомості персоніфікації;

прізвище, ім'я, по батькові та службовий телефон особи, що завірила відомість персоніфікації;

2) інформацію щодо кожного учасника фонду, на користь якого здійснюється пенсійний внесок вкладником фонду, який є платіжним представником:

порядковий номер учасника фонду за відомістю персоніфікації;

прізвище, ім'я, по батькові;

номер індивідуального пенсійного рахунку;

розмір пенсійного внеску, який сплачено на користь такого учасника фонду;

3) загальну інформацію про кожного вкладника фонду, який є іншою особою, ніж платіжний представник:

найменування вкладника фонду - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи;

код за ЄДРПОУ вкладника фонду - юридичної особи або ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) вкладника фонду - фізичної особи; у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

номер (код) пенсійного контракту;

загальна сума пенсійних внесків за відомістю персоніфікації, сплачена таким вкладником фонду;

4) інформацію щодо кожного учасника фонду, на користь якого здійснюється пенсійний внесок кожним вкладником фонду, який є іншою особою, ніж платіжний представник:

порядковий номер учасника фонду за відомістю персоніфікації;

прізвище, ім'я, по батькові;

номер індивідуального пенсійного рахунку;

розмір пенсійного внеску, який сплачено на користь такого учасника фонду;

5) відомості про сплату (перерахування) пенсійних внесків:

реквізити платіжного документа (номер, дата, банківські реквізити платіжного представника вкладника);

сума платежу, указана в платіжному документі.

Відомість персоніфікації може містити додаткову до передбаченої цим Положенням інформацію, склад якої визначається у відповідному пенсійному контракті.

4.4.2. Облік розподілу прибутку (збитку) від інвестування активів фонду між учасниками фонду

Адміністратор визначає прибуток (збиток) від інвестування активів фонду (інвестиційний прибуток (збиток) фонду) та здійснює його розподіл не рідше одного разу на місяць. Розподіл інвестиційного прибутку (збитку) фонду здійснюється за станом на дату проведення його підрахунку.

Облік інвестиційного прибутку (збитку) фонду, отриманого на пенсійні активи, що призначені для виплати фондом пенсії на визначений строк, здійснюється окремо від обліку інвестиційного прибутку (збитку), що отримується на інші пенсійні активи фонду.

Розподіл інвестиційного прибутку (збитку) фонду між його учасниками здійснюється пропорційно сумам, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках (субрахунку з кодом операції 02), на дату здійснення розподілу. При цьому такий розподіл провадиться в розрізі окремих відкритих на кожного вкладника фонду субрахунків індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду, на користь якого сплачуються пенсійні внески такими вкладниками, а в разі здійснення пенсійних виплат на визначений строк - на субрахунку з кодом виду документа 2.

Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) фонду визначається відповідними нормативно-правовими актами.

4.4.3. Облік здійснення пенсійних виплат

4.4.3.1. Підстави для здійснення пенсійних виплат та пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, установлюються згідно з вимогами статті 61 Закону.

Учасник фонду на власний розсуд та з дотриманням вимог статті 61 Закону визначає для себе пенсійний вік шляхом подання адміністратору заяви згідно з додатком 1 до цього Положення, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.

У заяві учасника фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку, учасник фонду зобов'язаний зазначити обраний ним вид пенсійної виплати.

У разі, якщо така заява, що надійшла до адміністратора, складена з порушенням вимог, установлених цим Положенням, адміністратор може відмовити у розгляді такої заяви. У разі відмови адміністратор протягом 3 робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє учасника фонду про відмову із зазначенням її причин, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.

Після отримання від учасника заяви, у якій зазначено пенсійний вік та вид пенсійної виплати, адміністратор повинен здійснити на дату настання пенсійного віку такого учасника підрахунок суми пенсійних коштів, які накопичені у фонді на користь такого учасника, на підставі інформації з його індивідуального пенсійного рахунку. Якщо така сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, установленого абзацом другим пункту 4.4.3.2 цього Положення, адміністратор повинен повідомити учасника фонду про наявність у нього підстави вимагати здійснення одноразової пенсійної виплати.

4.4.3.2. Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника фонду в разі:

критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності цього учасника, підтвердженого відповідним документом органу медико-соціальної експертизи згідно із законодавством;

якщо сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати у розмірі 50 % офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян;

виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України, підтвердженого документом відповідно до чинного законодавства.

Пенсійна виплата незалежно від суми облікованих на пенсійному рахунку учасника коштів здійснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду адміністратором у випадках, передбачених законодавством.

Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник фонду, а в разі смерті учасника - його спадкоємець (спадкоємці) особисто або через уповноважену особу подає адміністратору заяву згідно з додатком 1 цього Положення та документи, які підтверджують його право на отримання цієї виплати.

4.4.3.3. Для здійснення пенсійної виплати на визначений строк учасник фонду повинен укласти договір про виплату пенсії на визначений строк. Договір про виплату пенсії на визначений строк є договором між фондом та його учасником, який укладається від імені фонду його адміністратором.

Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен бути укладений до настання пенсійного віку учасника, визначеного ним у заяві відповідно до пункту 4.4.3.1 цього Положення.

Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен відповідати вимогам статті 64 Закону.

У договорі про виплату пенсії на визначений строк має бути зазначено, що він набирає чинності з дати настання пенсійного віку учасником, з яким укладено такий договір.

У разі обрання учасником фонду пенсійної виплати на визначений строк адміністратор може зробити прогнозний розрахунок розміру пенсійної виплати, що сплачуватиметься періодично протягом визначеного строку.

При укладанні договору обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, що містить роз'ясння основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк, а саме:

права та обов'язки учасника фонду - отримувача пенсії;

умови зміни та розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк;

порядок розрахунків між фондом та його учасником у разі дострокового розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк;

приклад розрахунку суми періодичної пенсійної виплати на визначений строк, здійснений за методикою, викладеною в пункті 4.4.3.4 цього Положення, виходячи з даних, що зазначаються у договорі про виплату пенсії на визначений строк;

порядок розрахунку залишку належних учаснику фонду пенсійних коштів у разі зміни або розірвання договору.

Така пам'ятка може містити додаткову до зазначеної в цьому пункті Положення інформацію.

Адміністратор пенсійного фонду, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, зобов'язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору про виплату пенсії на визначений строк, згідно із законодавством.

4.4.3.4. Розмір пенсії на визначений строк розраховується адміністратором, виходячи із суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання пенсійного віку, визначеного таким учасником, величини інвестиційного прибутку (збитку), що отримується протягом строку виплати пенсії на визначений строк; тривалості і періодичності пенсійних виплат, визначених учасником, за формулою


B =

Sr
---,
n


де

B - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;

n - кількість пенсійних виплат, що залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії;

Sr - вартість пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасника на дату розрахунку пенсійної виплати.

Розрахунок розміру пенсії на визначений строк у будь-який інший спосіб, ніж визначено цим Положенням, забороняється.

Виплата пенсії на визначений строк провадиться відповідно до статті 63 Закону.

Адміністратор зобов'язаний на вимогу учасника, який отримує пенсію на визначений строк, надавати інформацію, визначену частиною другою статті 64 Закону. Максимальний розмір плати за надання такої інформації встановлюється Держфінпослуг у складі граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду.

Адміністратор за власний рахунок відшкодовує відповідно до законодавства збитки, завдані учаснику фонду внаслідок надання йому недостовірної інформації.

4.4.4. Переведення пенсійних коштів учасника фонду

Переведення пенсійних коштів (їх частини) учасника фонду до іншого фонду, на пенсійний депозитний рахунок в банку або до страхової організації здійснюється у випадках, передбачених Законом.

У разі виникнення підстав для переведення пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) учасника фонду такий учасник або його представник подає (надсилає) адміністратору письмову заяву та копію відповідного договору, укладеного на його користь: пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом, або договору страхування з обраною страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку, або договору про виплату пенсії на визначений строк, укладеного з іншим фондом. Заява повинна бути підписана учасником фонду.

Копія відповідного договору повинна бути скріплена печаткою адміністратора іншого фонду, страхової організації або банку, завірена підписом його (її) представника, що має відповідні повноваження.

У заяві, зокрема, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, номер його індивідуального пенсійного рахунку, реквізити суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення, до якого переводяться пенсійні кошти (частина пенсійних коштів) учасника, а саме: найменування, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у разі переведення до іншого фонду також - найменування, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити адміністратора та зберігача такого фонду; сума пенсійних коштів, яку учасник фонду має намір перевести.

У разі переведення пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) учасника фонду до іншого фонду, страхової організації або банку адміністратор повинен надати зберігачу розпорядження про переведення таких коштів, зберігач повинен здійснити таке переведення протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідної заяви від учасника фонду та передати звіт про операції, відображені на його індивідуальному пенсійному рахунку, протягом трьох робочих днів після отримання від зберігача підтвердження (виписки) про те, що пенсійні кошти перераховано.

Якщо зазначена в заяві сума пенсійних коштів, яку учасник фонду має намір перевести, перевищує залишок пенсійних коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку на день переведення, адміністратор повинен повідомити про це заявника та не виконувати таку операцію.

У разі ненадходження від учасника фонду заяви у випадку та строки, установлені частиною дев'ятою статті 8 Закону, адміністратор забезпечує передачу пенсійних коштів такого учасника фонду до іншого фонду за власним вибором на підставі договору про переведення коштів учасника фонду, що укладається між фондами в особі їх адміністраторів. Рішення про вибір іншого фонду приймається у порядку, визначеному внутрішнім положенням про здійснення адміністрування фонду, такого адміністратора. При цьому він надає (надсилає) письмове повідомлення про це учаснику фонду та Держфінпослуг. У повідомленні учаснику фонду, зокрема, повинні бути зазначені реквізити нового фонду, куди переводяться пенсійні кошти учасника фонду, реквізити адміністратора фонду (якщо новий фонд обслуговує інший адміністратор), сума пенсійних коштів, належних учаснику фонду, що підлягають переведенню, необхідність укласти пенсійний контракт з новим фондом, обраним адміністратором. У повідомленні Держфінпослуг повинні бути зазначені реквізити нового фонду, куди переводяться пенсійні кошти учасника фонду, реквізити адміністратора фонду (якщо адміністратор інший) та прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду.

Після укладення всіх необхідних документів щодо передачі інформації про учасника адміністратор має надати розпорядження зберігачу про переведення таких коштів та передати інформацію про учасника фонду та його пенсійні кошти (у тому числі звіт про операції, відображені на його індивідуальному пенсійному рахунку) протягом п'яти робочих днів з моменту укладення таких документів. Передача інформації про учасника фонду передбачає передачу в електронній формі даних, що містяться в його обліковій картці та на його індивідуальному пенсійному рахунку. Такі дані із системи персоніфікованого обліку передаються у форматі передачі даних, що встановлюється Держфінпослуг. Крім того, підлягають передачі документи в паперовій формі, які були підставою для проведення операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду. У разі неможливості передачі оригіналів зазначених документів адміністратор передає їх копії, які засвідчуються печаткою адміністратора та підписом його працівника, який має відповідні повноваження.

У разі неможливості укладення договору про переведення коштів учасника фонду протягом одного місяця адміністратор повинен повідомити про це Держфінпослуг.

Після переведення всіх пенсійних коштів учасника фонду індивідуальний пенсійний рахунок, що відкритий на його ім'я, закривається.

4.4.5. Закриття індивідуального пенсійного рахунку учасника

Закриття адміністратором індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду здійснюється у випадках:

1) розірвання всіх пенсійних контрактів, укладених на користь учасника фонду, у тому числі внесення змін до пенсійних контрактів, укладених на користь кількох учасників, щодо припинення дії таких контрактів стосовно такого учасника та переведення всіх належних йому пенсійних коштів до іншого суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону;

2) розірвання всіх пенсійних контрактів, укладених на користь учасника фонду, у тому числі внесення змін до пенсійних контрактів, укладених на користь кількох учасників, щодо припинення дії таких контрактів стосовно такого учасника, якщо на індивідуальному пенсійному рахунку відсутні пенсійні кошти (тобто пенсійні внески на користь такого учасника не здійснювалися);

3) припинення зобов'язань сторін за договором про виплату пенсії на визначений строк;

4) здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду або його спадкоємцю (спадкоємцям) у повному обсязі належних такому учаснику пенсійних коштів відповідно до Закону.

Індивідуальний пенсійний рахунок закривається адміністратором протягом трьох робочих днів з дня списання з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду всіх належних йому пенсійних коштів або з дня настання події, зазначеної в абзаці першому підпункті другому цього пункту.

При цьому до реквізитів індивідуального пенсійного рахунку вносяться дата та підстави закриття такого рахунку. У журналі обліку операцій робиться запис про закриття індивідуального пенсійного рахунку із зазначенням його реквізитів, дати та підстави закриття.

Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинна зберігатись адміністратором протягом часу, передбаченого Законом. Після закриття індивідуального пенсійного рахунку інформація з нього має бути виведена до архіву адміністратора із забезпеченням можливості її отримання у строк, що не перевищує п'яти робочих днів.

4.5. Надання інформації із системи персоніфікованого обліку

4.5.1. Інформація із системи персоніфікованого обліку може надаватися адміністратором тільки зареєстрованим особам та державним органам в межах їх компетенції.

Кожна зареєстрована особа може отримати тільки ту інформацію, яка стосується її безпосередньо, та інформацію, володіння якою передбачено для такої особи законодавством.

4.5.2. Для отримання інформації зареєстрована особа повинна звернутися до адміністратора з письмовим запитом. У разі, якщо зареєстрована особа є юридичною особою, письмовий запит має бути завірений підписом представника юридичної особи, яка має відповідні повноваження, та печаткою зареєстрованої особи. Якщо зареєстрована особа є фізичною особою, письмовий запит має бути завірений підписом такої особи.

У запиті мають бути зазначені відомості, які дають змогу однозначно ідентифікувати зареєстровану особу та (або) об'єкт обліку, щодо яких надається запит.

Адміністратор має право відмовити в наданні інформації у випадках, якщо:

інформація, щодо якої надійшов запит, є для зареєстрованої особи, яка звернулася із запитом, конфіденційною;

запит оформлений з порушенням вимог, визначених цим пунктом Положення.

4.5.3. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику фонду у вигляді виписки за формою, що наведена в додатку 2 до цього Положення.

Виписка з індивідуального пенсійного рахунку повинна складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному законодавством.

Виписка має бути скріплена печаткою адміністратора та підписана представником адміністратора, що має відповідні повноваження.

Адміністратор зобов'язаний надавати виписку з індивідуального пенсійного рахунку (далі - виписка) безоплатно:

один раз на рік кожному учаснику фонду на початку кожного фінансового року;

за заявою учасника фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

В інших випадках виписки з індивідуального пенсійного рахунку надаються на письмовий запит учасника фонду за плату. Максимальний розмір за надання виписки з індивідуального пенсійного рахунку встановлюється Держфінпослуг у складі граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування фонду.

4.5.4. Учаснику фонду, який отримує пенсійні виплати з фонду, щорічно безоплатно надається визначена частиною другою статті 64 Закону інформація у складі виписки з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника.

4.5.5. Виписки можуть надаватися адміністратором особисто учаснику фонду, надсилатися на адресу учасника фонду, надаватися представнику учасника фонду за умови наявності в нього відповідних повноважень, підтверджених документально, або іншим способом та в порядку, передбаченими статутом фонду, пенсійним контрактом та внутрішнім положенням адміністратора.

У разі звернення учасника фонду із запитом про видачу виписки адміністратор зобов'язаний надати (надіслати) виписку протягом п'яти робочих днів від дати прийняття запиту.

Адміністратор, який видав виписку, несе відповідальність згідно з законодавством за повноту та достовірність вказаної в ній інформації.

4.5.6. Інформація, що міститься в системі персоніфікованого обліку учасників фонду, надається державним органам в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства на підставі письмового запиту, завіреного підписом особи, яка має відповідні повноваження, та печаткою цього державного органу. Інформація із системи персоніфікованого обліку на запити державних органів надається в письмовій формі. Така інформація повинна бути засвідчена підписом особи представника адміністратора, який має відповідні повноваження, та печаткою адміністратора фонду зі здійсненням на першому аркуші напису "конфіденційно".

4.5.7. Надання інформації із системи персоніфікованого обліку, на підставі якої формується звітність, що подається адміністраторам раді фонду (радам фондів) та Держфінпослуг, здійснюється відповідно до законодавства.

4.5.8. Адміністратор зобов'язаний надавати на вимогу Держфінпослуг реєстр осіб, які надають агентські послуги, або виписки з такого реєстру, до яких уноситься така інформація:

- прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

- дата народження та постійне місце проживання фізичної особи;

- паспортні дані фізичної особи та її ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності); у разі відсутності такого номера - серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи;

- номер договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з агентом, дати укладання та закінчення (розірвання) цього договору.

4.5.9. Отримання інформації із системи персоніфікованого обліку, документів та даних, визначених у пункті 4.1 цього Положення, може бути здійснене тільки за постановами органів дізнання, слідства, прокуратури, постановами, ухвалами та рішеннями судів, актами інших державних органів у випадках, прямо передбачених законом.

Вилучення документів системи персоніфікованого обліку здійснюється тільки у випадках, прямо передбачених законом, та оформлюється протоколом (актом), один примірник якого залишається в адміністратора.

При здійсненні вилучення документів посадові особи адміністратора в присутності представників таких державних органів мають право зробити копії таких документів та скласти перелік документів, що вилучаються, із зазначенням підстав та дати їх вилучення.

4.5.10. Працівники адміністратора мають право доступу до інформації та документів, що містяться в системі персоніфікованого обліку, лише в межах, визначених у їх посадових інструкціях та (або) внутрішньому положенні адміністратора.

Усім іншим особам доступ до інформації та документів, що містяться в системі персоніфікованого обліку, забороняється.

5. Порядок передачі системи персоніфікованого обліку

5.1. Передача системи персоніфікованого обліку та відповідної документації може здійснюватися адміністратором виключно іншому адміністратору, що має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фондів та який уклав договір про адміністрування фонду з радою фонду, система персоніфікованого обліку учасників якого передається.

Передача системи персоніфікованого обліку здійснюється у випадках, передбачених Законом.

5.2. При передачі системи персоніфікованого обліку адміністратор, що її передає, повинен передати:

в електронній формі інформацію, що міститься в (на):

- облікових картках (за винятком облікових карток осіб, які надають агентські послуги);

- індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду (включаючи рух коштів за ними з моменту їх відкриття);

- журналі обліку операцій;

у паперовій формі такі документи:

- оригінали або копії пенсійних контрактів;

- копії документів, що надавалися адміністратору для укладання пенсійних контрактів (за наявності);

- свідоцтво про державну реєстрацію фонду як юридичної особи (якщо воно зберігається в адміністратора);

- свідоцтво про реєстрацію фонду як фінансової установи (якщо воно зберігається в адміністратора);

- рішення органу державної податкової служби про внесення фонду до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

- оригінали установчих документів фонду (якщо вони зберігаються в адміністратора);

- протоколи засідань ради фонду та протоколи зборів засновників фонду;

- аудиторські висновки щодо перевірок діяльності фонду;

- інші визначені радою фонду документи, що безпосередньо стосуються створення та діяльності фонду.

Інформація системи персоніфікованого обліку, що повинна передаватися в електронній формі, передається у форматі передачі даних, що встановлюється Держфінпослуг.

5.3. Рада фонду, система персоніфікованого обліку учасників якого передається, адміністратор, що передає таку систему, та адміністратор, якому передається така система, повинні забезпечити передачу такої системи.

5.4. Порядок та умови передачі системи персоніфікованого обліку, відшкодування витрат, які пов'язані з передачею системи персоніфікованого обліку адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі визначаються умовами договору про адміністрування фонду.

Оплата послуг адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку, щодо передачі цієї системи здійснюється за рахунок засновників фонду, якщо це передбачено умовами договору. При цьому розмір такої оплати не повинен перевищувати розміру плати за надання послуг з адміністрування фонду, установленого договором про здійснення адміністрування, укладеним радою фонду з цим адміністратором.

У разі, коли передача системи персоніфікованого обліку відбувається з причин неможливості виконання адміністратором своїх функцій, а саме: ліквідації, реорганізації адміністратора, анулювання (скасування) ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, виданої адміністратору, розірвання договору про адміністрування фонду з ініціативи адміністратора, передача такої системи здійснюється у порядку, визначеному відповідно до договору про адміністрування фонду.

Передача системи персоніфікованого обліку починається з дати отримання від ради фонду або Держфінпослуг повідомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового адміністратора.

До передачі системи персоніфікованого обліку та відповідної документації адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

5.5. Адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, якому передають таку систему, зобов'язані за погодженням з радою фонду, система персоніфікованого обліку якого передається, призначити дату, на яку зафіксовано стан системи персоніфікованого обліку для її передачі (далі - дата фіксації).

Про передачу системи персоніфікованого обліку рада фонду має повідомити Держфінпослуг, усіх засновників, вкладників фонду та учасників фонду, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача фонду протягом 3 робочих днів після прийняття радою фонду рішення про укладення відповідного договору з новим адміністратором шляхом відсилки (надання) письмового повідомлення разом з копією відповідного проколу засідання ради фонду.

Повідомлення обов'язково повинно містити таку інформацію:

відомості про адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку;

відомості про адміністратора, який приймає систему персоніфікованого обліку;

дату початку (дату фіксації) та закінчення передачі системи персоніфікованого обліку;

вказівку про те, що протягом терміну передачі системи персоніфікованого обліку операції в такій системі не проводяться.

До призначення дати фіксації функції щодо ведення системи персоніфікованого обліку здійснює адміністратор, який передає таку систему.

Передача системи персоніфікованого обліку здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати фіксації. Протягом цього терміну проведення будь-яких операцій в системі персоніфікованого обліку учасників забороняється.

5.6. Передача системи персоніфікованого обліку оформлюється актом приймання-передавання, який підписується представником, що має відповідні повноваження адміністратора, що приймає систему персоніфікованого обліку, та представником, що має відповідні повноваження адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку, та скріплюється печатками обох адміністраторів.

У разі виявлення розбіжностей адміністратор, що приймає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, повинні протягом п'яти робочих днів здійснити перевірку інформації, що міститься в системі персоніфікованого обліку, з метою усунення розбіжностей та їх усунення.

Адміністратор, який приймає систему персоніфікованого обліку, відповідає за її ведення з дати підписання сторонами акта приймання-передавання, зазначеного в пункті 5.6 цього Положення.

Адміністратор, якому передавалася система персоніфікованого обліку, повинен протягом 5 робочих днів письмово повідомити Держфінпослуг про закінчення передачі та надати копію відповідного акта приймання-передавання.

5.7. Адміністратор, який передав систему персоніфікованого обліку, несе відповідальність за всі операції, які були здійснені ним у системі персоніфікованого обліку протягом періоду ведення ним цієї системи.

6. Зберігання інформації системи персоніфікованого обліку та ведення архіву (облік архівних матеріалів)

6.1. Захист інформації в системі персоніфікованого обліку

Захисту підлягає будь-яка інформація системи персоніфікованого обліку.

Заходи щодо захисту інформації повинні бути спрямовані на запобігання втратам, крадіжкам, викривленню, підробленню, витоку, несанкціонованим знищенню, копіюванню та поширенню, блокуванню інформації, несанкціонованому доступу до інформації.

Працівники адміністратора повинні додержуватися вимог конфіденційності інформації, установлених законодавством та внутрішнім положенням адміністратора.

Доступ до системи персоніфікованого обліку повинні мати тільки ті працівники адміністратора, на яких покладено здійснення відповідних функцій, про що повинно бути вказано в посадових інструкціях. Адміністратором повинні бути встановлені правила розмежування доступу до інформації.

Інформація на паперових носіях, зміст якої має конфіденційний характер, підлягає зберіганню в сейфах, доступ до яких мають тільки працівники адміністратора, що мають відповідні повноваження.

Проведення операцій в системі персоніфікованого обліку здійснюється адміністратором протягом операційного дня. Після завершення операційного дня внесення будь-яких змін до інформації системи персоніфікованого обліку цього дня заборонено.

Інформація системи персоніфікованого обліку, яка зазнала змін протягом операційного дня, повинна копіюватися зразу після здійснення таких змін. Після закінчення операційного дня вся інформація операційного дня повинна копіюватися до архіву.

6.2. Зберігання інформації

Інформація системи персоніфікованого обліку, відповідні документи, на підставі яких формувалися дані такої системи, інші документи, які були створені протягом обслуговування фонду адміністратором та є такими, що відображають проведення операцій (дій) з обслуговування фонду та (або) є результатом проведення таких операцій (дій), зберігається адміністратором протягом строку дії договору про адміністрування фонду, укладеного з ним. При цьому вся інформація, що втратила свою актуальність, підлягає архівації та виведенню до електронного архіву адміністратора. Після розірвання такого договору такі інформація та документи підлягають передачі до архіву адміністратора.

Інформація, яка міститься на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, зберігається адміністратором протягом строку дії відповідного пенсійного контракту, а після припинення правовідносин між учасником фонду та фондом - протягом десяти років, якщо інше не передбачено законодавством.

6.3. Усі документи, на підставі яких здійснюється формування та ведення системи персоніфікованого обліку, повинні зберігатись адміністратором у спеціально обладнаних приміщеннях із забезпеченням режиму обмеженого доступу.

6.4. Такі документи можуть також зберігатися архівними установами, з якими адміністратором укладений відповідний договір. Строки зберігання цих документів в архівних установах визначаються умовами зазначеного договору, з урахуванням мінімальних строків зберігання документів, визначених відповідно до законодавства. Договором визначається також місце подальшого зберігання документів у разі ліквідації зазначених архівних установ.

6.5. У системі персоніфікованого обліку здійснюється облік руху архівних документів, що включає:

облік, накопичення та зберігання документації з поточної діяльності адміністратора фонду;

формування номенклатури документів, що передаються до архіву адміністратора;

здійснення контролю за терміном передачі документів до архіву;

облік роботи з архівом;

регламентації доступу працівників адміністратора та інших осіб до архіву.

6.6. Знищення архівних документів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7. Державний контроль

7.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг згідно з чинним законодавством.

7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Член Комісії -
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
А. Рибальченко


 

Додаток1

Додаток2 

 
© 2007